ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОЇ ФIСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ у м. Києвi

26.10.2015 N 16178/10/26-15-15-01-09


     Головне управлiння ДФС у м. Києвi розглянуло лист <...> щодо оподаткування ПДВ поставки товарiв в режимi реекспорту i в межах своїх повноважень повiдомляє.

     Вiдповiдно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України вiд 02 грудня 2010 року N 2755-VI iз змiнами та доповненнями (далi - ПКУ) об'єктом оподаткування є операцiї платникiв податку, зокрема, з: постачання товарiв, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до ст. 186 ПКУ; ввезення товарiв на митну територiю України; вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     З метою оподаткування цим податком до операцiй з ввезення товарiв на митну територiю України та вивезення товарiв за межi митної територiї України прирiвнюється помiщення товарiв у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

     Статтею 70 МКУ визначено, що з метою застосування законодавства України з питань державної митної справи запроваджуються такi митнi режими: 1) iмпорт (випуск для вiльного обiгу); 2) реiмпорт; 3) експорт (остаточне вивезення); 4) реекспорт; 5) транзит; 6) тимчасове ввезення; 7) тимчасове вивезення; 8) митний склад; 9) вiльна митна зона; 10) безмитна торгiвля; 11) переробка на митнiй територiї; 12) переробка за межами митної територiї; 13) знищення або руйнування; 14) вiдмова на користь держави.

     Митнi режими встановлюються виключно МКУ.

     Отже, обов'язок зi сплати податку на додану вартiсть у платника виникає лише у разi помiщення товарiв у будь-який митний режим.

     Згiдно з п. 186.1 ст. 186 ПКУ Мiсцем постачання товарiв є:

     а) фактичне мiсцезнаходження товарiв на момент їх постачання (крiм випадкiв, передбачених у пiдпунктах "б" i "в" цього пункту);

     б) мiсце, де товари перебувають на час початку їх перевезення або пересилання, у разi якщо товари перевозяться або пересилаються продавцем, покупцем чи третьою особою;

     в) мiсце, де провадиться складання, монтаж чи встановлення, у разi якщо товари складаються, монтуються або встановлюються (з випробуванням чи без нього) продавцем або вiд його iменi.

     Згiдно з п. 1 ст. 74 гл. 13 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI (далi - МКУ) iмпорт (випуск для вiльного обiгу) - це митний режим, вiдповiдно до якого iноземнi товари пiсля сплати всiх митних платежiв, встановлених законами України на iмпорт цих товарiв, та виконання усiх необхiдних митних формальностей випускаються для вiльного обiгу на митнiй територiї України.

     Експорт (остаточне вивезення) - це митний режим, вiдповiдно до якого українськi товари випускаються для вiльного обiгу за межами митної територiї України без зобов'язань щодо їх зворотного ввезення (п. 1 ст. 82 гл. 15 МКУ).

     Вiдповiдно до ст. 85 МКУ реекспорт - це митний режим, вiдповiдно до якого товари, що були ранiше ввезенi на митну територiю України або на територiю вiльної митної зони, вивозяться за межi митної територiї України без сплати вивiзного мита та без застосування заходiв нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     Пiдпунктом 195.1.1 п. 195.1 ст. 195 встановлено, за нульовою ставкою оподатковуються операцiї з вивезення товарiв за межi митної територiї України: а) у митному режимi експорту; б) у митному режимi реекспорту, якщо товари помiщенi у такий режим вiдповiдно до пункту 5 частини першої статтi 86 Митного кодексу України; в) у митному режимi безмитної торгiвлi; г) у митному режимi вiльної митної зони.

     Товари вважаються вивезеними за межi митної територiї України, якщо таке вивезення пiдтверджене в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України, митною декларацiєю, оформленою вiдповiдно до вимог МКУ.

     Якщо, товари фактично не ввозяться на митну територiю України та не вивозяться, то за даними операцiями не виникає об'єкта оподаткування ПДВ.

     Пунктом 206.5 статтi 206 ПКУ операцiї з вивезення товарiв у митному режимi реекспорту звiльняються вiд оподаткування, крiм операцiй з вивезення вiдповiдно до пiдпункту 5 частини 1 статтi 86 МКУ, що оподатковуються податком за ставкою, визначеною пiдпункту 195.1.1 пункту 195.1 статтi 195 ПКУ.

     Дiя пункту 5 частини 1 статтi 86 МКУ поширюється на операцiї з реекспорту товарiв, якi при ввезеннi на митну територiю України мали статус iноземних та були помiщенi у митний режим iмпорту i повертаються нерезиденту - сторонi зовнiшньоекономiчного договору, згiдно з яким цi товари помiщувалися у цей режим, у зв'язку з невиконанням (неналежним виконанням) умов цього договору або з iнших обставин, що перешкоджають його виконанню, якщо цi товари:

     а) вивозяться протягом шести мiсяцiв з дати помiщення їх у митний режим iмпорту;

     б) перебувають у тому самому станi, в якому вони були ввезенi на митну територiю України, крiм природних змiн їх якiсних та/або кiлькiсних характеристик за нормальних умов транспортування, зберiгання та використання (експлуатацiї), внаслiдок якої були виявленi недолiки, що спричинили реекспорт товарiв.

     Згiдно з пiдпунктом "б" пункту 198.5 статтi 198 ПКУ платник податку зобов'язаний нарахувати податковi зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної вiдповiдно до пункту 189.1 статтi 189 ПКУ, та скласти не пiзнiше останнього дня звiтного (податкового) перiоду i зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних в термiни, встановленi ПКУ для такої реєстрацiї, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарiв/послуг, необоротних активiв, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разi, якщо пiд час такого придбання або виготовлення суми податку були включенi до складу податкового кредиту), у разi якщо такi товари/послуги, необоротнi активи призначаються для їх використання або починають використовуватися в операцiях, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до статтi 197, пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, мiжнародних договорiв (угод) (крiм випадкiв проведення операцiй, передбачених пiдпункту 197.1.28 пункту 197.1 статтi 197 ПКУ).

     Тобто, операцiї з вивезення товарiв у митному режимi реекспорту (за винятком операцiй з вивезення вiдповiдно до пiдпункту 5 частини 1 статтi 86 МКУ) пiдлягають звiльненню вiд оподаткування ПДВ. Якщо платник податку за такими товарами скористався своїм правом на податковий кредит i в подальшому здiйснює їх вивезення у митному режимi реекспорту, то у податковому перiодi, на який припадає таке вивезення, платник повинен здiйснити нарахування ПДВ, при цьому, база оподаткування за такою операцiєю визначається виходячи iз цiни придбання таких товарiв.

     Операцiї з вивезення товарiв у митному режимi реекспорту вiдповiдно до пункту 5 частини 1 статтi 86 МКУ оподатковуються за нульовою ставкою податку.

     Згiдно iз статтею 52 Кодексу податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

В.о. заступника начальника Е.М. Пруднiкова
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.