МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних компенсацiйних заходiв щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 13 листопада 2015 року вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (далi - Закон) та з урахуванням положень Угоди про субсидiї та компенсацiйнi заходи СОТ (далi - Угода) розглянула звiт та матерiали Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку України) про результати проведення антисубсидицiйного розслiдування щодо iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї (далi - розслiдування).

     Щодо наявностi факту субсидування

     У ходi проведення розслiдування дослiджено ряд державних програм пiдтримки виробництва легкових автомобiлiв у Росiйськiй Федерацiї та окремi з них визначено специфiчними/адресними субсидiями, що дають пiдстави для застосування компенсацiйних заходiв.

     У рамках проведення розслiдування Мiнiстерство економiчного розвитку Росiйської Федерацiї та Мiнiстерство промисловостi i торгiвлi Росiйської Федерацiї у вiдповiдi на запитальник компетентним органам державної влади країни експорту надали iнформацiю щодо окремих державних програм пiдтримки виробництва легкових автомобiлiв у Росiйськiй Федерацiї. Водночас жоден росiйський виробник чи експортер легкових автомобiлiв не повiдомив Мiнекономрозвитку України щодо намiрiв узяти участь у проведеннi розслiдування як заiнтересована сторона та вiдповiдно надавати iнформацiю на захист своїх iнтересiв щодо сум наданих субсидiй, шляхiв використання отриманих сум субсидiй, фiнансово-економiчних показникiв дiяльностi тощо. У зв'язку з цим Мiнекономрозвитку України встановлювало наявнiсть факту субсидування на пiдставi найбiльш показової iнформацiї, яка була у розпорядженнi.

     У ходi проведення розслiдування окремi програми субсидування, на якi звертали увагу заiнтересованi сторони, не були врахованi пiд час розрахунку вiдсотка субсидування як такi, що не давали пiдстав застосовувати компенсацiйнi заходи.

     Установлення факту наявностi субсидiй, що надавалися Урядом Росiйської Федерацiї росiйським виробникам легкових автомобiлiв, та розрахунок їх сум здiйснено Мiнекономрозвитку України, зокрема, на пiдставi звiтiв Федерального казначейства Росiйської Федерацiї про виконання федерального бюджету Росiйської Федерацiї за 2013 рiк та 2014 рiк; видаткiв, передбачених у рамках виконання пiдпрограми "Автомобiльна промисловiсть" державної програми "Розвиток промисловостi та пiдвищення її конкурентоспроможностi"; нормативно-правових актiв Росiйської Федерацiї, що пiдтверджували наявнiсть факту фiнансового сприяння або будь-яких форм пiдтримки нацiональної галузi автомобiлебудування; фiнансової звiтностi окремих виробникiв легкових автомобiлiв, що була доступна з вiдкритих джерел, а також iншої iнформацiї, що була в розпорядженнi Мiнекономрозвитку України.

     Вiдповiдно до проведених Мiнекономрозвитку України розрахункiв вiдсоток субсидування становив для легкових автомобiлiв виробництва:

     ТОВ "Соллерс - Далекий Схiд" - 17,66 %;

     ВАТ "АвтоВАЗ" - 14,57 %;

     iнших виробникiв у Росiйськiй Федерацiї - 10,41 %.

     Щодо наявностi факту нанесення iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi

     Протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року спостерiгалося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв дiяльностi нацiонального товаровиробника: обсяг виробництва та використання виробничих потужностей скоротився на 56 %, обсяг реалiзацiї на внутрiшньому ринку України - на 47 %, прибуток вiд реалiзацiї на внутрiшньому ринку України - на 91 %, лiквiднiсть - на 26 %, фондовiддача - на 34 %, продуктивнiсть працi - на 37 %, зайнятiсть - на 29 % тощо. Ринкова частка нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України зменшилась на 17 %.

     Щодо наявностi причинно-наслiдкового зв'язку мiж фактом субсидованого iмпорту в Україну легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробниковi

     Протягом 2011 року - першого пiврiччя 2014 року цiна iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї була нижче, нiж цiна продажу товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, а також нижче за його собiвартiсть. Рiвень цiн субсидованого iмпорту перешкоджав зростанню цiни нацiонального товаровиробника, яке iнакше мало б мiсце.

     У ходi проведення розслiдування проаналiзовано вплив iнших факторiв, шкода, завдана якими, не може вважатися шкодою, заподiяною внаслiдок субсидованого iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, на якi, зокрема, звертали увагу заiнтересованi сторони розслiдування: вплив несубсидованого iмпорту з iнших країн, звуження ринку та змiни у структурi споживання, запровадження торговельних обмежень та конкуренцiя мiж виробниками, розвиток технiки та технологiї, результати експортної дiяльностi нацiонального товаровиробника, рiвень продуктивностi виробництва нацiонального товаровиробника. Здiйснений аналiз не дав можливостi дiйти висновкiв, що шкода, заподiяна нацiональному товаровиробниковi, була нанесена внаслiдок дiї iнших факторiв, перелiк яких визначений Угодиою та Законом.

     З урахуванням вимог положень статтi 19 Закону та статтi 19 Угоди рiвень компенсацiйного мита був установлений на рiвнi вiдсотка субсидування.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнiстерства, зробленi в ходi проведення антисубсидицiйного розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам.

     Коментарi заiнтересованих сторiн, отриманi за результатами розгляду iнформацiї, не мiстили достатньо суттєвих i обґрунтованих аргументiв та фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту субсидування, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi та причинно-наслiдкового зв'язку мiж субсидованим iмпортом та нанесеною шкодою.

     За результатами розгляду вказаних матерiалiв Комiсiя:

     зробила позитивний висновок щодо наявностi субсидiй, якi надавалися державними органами Росiйської Федерацiї росiйським виробникам легкових автомобiлiв та якi дають пiдстави застосувати компенсацiйнi заходи;

     зробила позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено суму субсидiй;

     зробила позитивний висновок щодо наявностi факту заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi;

     установила, що iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж субсидованим iмпортом легкових автомобiлiв походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, що наносилася нацiональному товаровиробниковi;

     установила, що нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних компенсацiйних заходiв.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 19 Угоди та статтi 19 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 13.11.2015 N АС-344/2015/4411-06 (далi - Рiшення Комiсiї), згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi компенсацiйнi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, призначенi головним чином для перевезення людей (категорiя М1 - транспортнi засоби, що мають не менше нiж 4 колеса, якi використовуються для перевезення пасажирiв та мають не бiльше восьми сидячих мiсць, крiм сидiння водiя), новi, з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням та з кривошипно-шатунним механiзмом чи з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизелем або напiвдизелем) або оснащенi електричними двигунами, за виключенням: транспортних засобiв, спецiально призначених для пересування снiгом; спецiальних автомобiлiв для перевезення спортсменiв на майданчики для гри в гольф та аналогiчних транспортних засобiв; моторних транспортних засобiв, обладнаних для тимчасового проживання людей. Товар класифiкується за товарною позицiєю 8703 згiдно з УКТЗЕД.

     Остаточнi компенсацiйнi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв.

     Остаточнi компенсацiйнi заходи застосовуються шляхом запровадження справляння остаточного компенсацiйного мита щодо iмпорту в Україну товару, опис якого наводиться вище:

     виробництва ТОВ "Соллерс - Далекий Схiд" - у розмiрi 17,66 %;

     виробництва ВАТ "АвтоВАЗ" - 14,57 %;

     iнших виробникiв у Росiйськiй Федерацiї - 10,41 %.

     Остаточне компенсацiйне мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару, опис якого наводиться вище.

     Остаточне компенсацiйне мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Iмпорт на митну територiю України товару, опис якого наводиться вище, без сертифiката про походження та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного компенсацiйного мита за ставкою 17,66 %.

     Остаточнi компенсацiйнi заходи застосовуються з моменту набрання чинностi Рiшенням Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 календарних днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.