ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо створення передумов для нової моделi ринку природного газу та забезпечення стабiльностi розрахункiв пiдприємств енергетичної галузi

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) абзац перший пункту 187.10 статтi 187 викласти в такiй редакцiї:

     "187.10. Платники податку, якi постачають теплову енергiю, природний газ (крiм скрапленого), надають послуги з транспортування та/або розподiлу природного газу, водопостачання, водовiдведення чи послуги, вартiсть яких включається до складу квартирної плати чи плати за утримання житла, фiзичним особам, бюджетним установам, не зареєстрованим як платники податку, а також житлово-експлуатацiйним конторам, квартирно-експлуатацiйним частинам, об'єднанням спiввласникiв багатоквартирних будинкiв, iншим платникам податку, якi здiйснюють збiр коштiв вiд зазначених покупцiв з метою подальшого їх перерахування продавцям таких товарiв (надавачам послуг) у рахунок компенсацiї їх вартостi, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом";

     2) у статтi 252:

     абзаци п'ятий - сьомий пункту 252.8 викласти в такiй редакцiї:

     "Фактичною цiною реалiзацiї для газу природного вважається:

     для газу природного, що вiдповiдає умовi, визначенiй у пунктi 252.24 цiєї статтi, - цiна, визначена у вiдповiдних договорах купiвлi-продажу природного газу мiж платником рентної плати та суб'єктом ринку природного газу, на якого Кабiнетом Мiнiстрiв України покладенi спецiальнi обов'язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачiв та виробникiв теплової енергiї вiдповiдно до Закону України "Про ринок природного газу", у податковому (звiтному) перiодi;

     для iншого газу природного - середня митна вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України за податковий (звiтний) перiод. Середня митна вартiсть iмпортного природного газу, що склалася у процесi його митного оформлення пiд час ввезення на територiю України за податковий (звiтний) перiод, обчислюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову i митну полiтику, та передається до 5 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику економiчного розвитку, який до 10 числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, розмiщує на своєму офiцiйному веб-сайтi у спецiальному роздiлi";

     пункт 252.24 викласти в такiй редакцiї:

     "252.24. Платник рентної плати або уповноважена особа, якi у податковому (звiтному) перiодi видобули природний газ (у тому числi нафтовий (попутний) газ) та реалiзували його суб'єкту ринку природного газу, на якого Кабiнетом Мiнiстрiв України на пiдставi Закону України "Про ринок природного газу" покладено спецiальнi обов'язки щодо формування ресурсу природного газу для побутових споживачiв та виробникiв теплової енергiї, визначають у податковiй декларацiї податковi зобов'язання з урахуванням обсягiв, визначених в актах приймання-передачi, та обсягiв виробничо-технологiчних витрат природного газу на технiчнi операцiї з видобування та пiдготовки до транспортування. Акти приймання-передачi оформляються у податковому (звiтному) перiодi, в якому такий газ був видобутий, та не пiзнiше 8 числа мiсяця, що настає за податковим (звiтним) перiодом, пiдписуються платником рентної плати або уповноваженою особою та зазначеним вище суб'єктом ринку природного газу на пiдставi укладених ними договорiв купiвлi-продажу природного газу.

     Обсяги виробничо-технологiчних витрат природного газу на здiйснення технiчних операцiй з видобування та пiдготовки до транспортування (у тому числi нафтового (попутного) газу), зазначеного в абзацi першому цього пункту, визначаються пропорцiйно до питомої ваги обсягiв такого природного газу, реалiзованого зазначеному суб'єкту ринку природного газу, у загальному обсязi природного газу (у тому числi нафтового (попутного) газу), що пiдлягає оподаткуванню, зменшеному на обсяг виробничо-технологiчних витрат такого природного газу";

     3) у роздiлi XX "Перехiднi положення":

     пiдроздiл 2 доповнити пунктами 44 i 45 такого змiсту:

     "44. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, якi здiйснюють постачання (у тому числi оптове), передачу, розподiл електричної та/або теплової енергiї, постачання вугiлля та/або продуктiв його збагачення товарних позицiй 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згiдно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

     Норма цього пункту поширюється на операцiї, за якими дата виникнення першої з подiй, визначених у пунктi 187.1 статтi 187 та у пунктi 198.2 статтi 198 цього Кодексу, припадає на звiтнi (податковi) перiоди до 1 липня 2017 року.

     У разi якщо операцiї, визначенi цим пунктом, мають безперервний або ритмiчний характер постачання, платники податку:

     покупцям - платникам податку - можуть складати не пiзнiше останнього дня мiсяця, в якому отримано кошти, зведенi податковi накладнi на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усiєї суми отриманих коштiв протягом такого мiсяця;

     покупцям - особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пiзнiше останнього дня мiсяця, в якому отримано кошти, зведену податкову накладну з урахуванням усiєї суми отриманих коштiв протягом такого мiсяця.

     Для цiлей цього пункту ритмiчним характером постачання вважається постачання товарiв/послуг одному покупцю два та бiльше разiв на мiсяць.

     45. Тимчасово, до 1 липня 2017 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання на митнiй територiї України вугiлля та/або продуктiв його збагачення товарних позицiй 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згiдно з УКТ ЗЕД.

     У разi застосування зазначеної пiльги норми пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу не застосовуються в частинi товарiв/послуг, необоротних активiв, суми податку на додану вартiсть з вартостi яких були включенi до податкового кредиту у звiтних (податкових) перiодах, що передували перiоду початку застосування пiльги.

     Платник податкiв може вiдмовитися вiд використання зазначеної пiльги чи зупинити її використання на один або декiлька звiтних (податкових) перiодiв шляхом подання заяви. Заява, у якiй зазначається перелiк товарних позицiй товарiв згiдно з УКТ ЗЕД i перiод, на який платник вiдмовляється чи зупиняє використання пiльги, подається до контролюючого органу за мiсцем реєстрацiї платника податкiв. Вiдмова вiд використання пiльги, зазначеної у цьому пунктi, чи зупинення її використання застосовується з першого числа звiтного (податкового) перiоду, в якому подано заяву";

     у пунктi 29 пiдроздiлу 10:

     в абзацi першому слова "дiючого тарифу" замiнити словами "дiючої цiни";

     у пiдпунктi "а" пiдпункту 1.2 слово "населення" замiнити словами "побутових споживачiв", а слова "з урахуванням вiдповiдного тарифу" виключити;

     у пiдпунктах 1.3.2 i 1.4 слово "населення" в усiх вiдмiнках замiнити словами "побутовi споживачi" у вiдповiдному вiдмiнку;

     у пiдпунктi 1.5:

     в абзацi першому слова "дiючим тарифом" замiнити словами "дiючою цiною на природний газ";

     пiдпункт "а" викласти в такiй редакцiї:

     "а) договiрну цiну природного газу як товару (без урахування тарифiв на його транспортування i розподiл, торгової нацiнки постачальника природного газу в межах максимальної торгової нацiнки, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про ринок природного газу", та суми податку на додану вартiсть) для платникiв, визначених у пiдпунктi "а" пiдпункту 1.1 цього пункту".

     2. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
24 листопада 2015 року
N 812-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.