ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України щодо проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552) такi змiни:

     1. Пункт 4 доповнити пiдпунктом 12 такого змiсту:

     "12) товари (крiм пiдакцизних), що не виробляються в Українi або виробляються, але не вiдповiдають вимогам проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), якi ввозяться з метою реалiзацiї Проекту у перiод реалiзацiї Проекту.

     Порядок та обсяги ввезення таких товарiв з визначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Доповнити пунктом 42 такого змiсту:

     "42. Тимчасово, на перiод реалiзацiї проекту модернiзацiї Бортницької станцiї очистки стiчних вод у рамках реалiзацiї проекту "Реконструкцiя споруд очистки стiчних каналiзацiйних вод i будiвництво технологiчної лiнiї по обробцi та утилiзацiї осадiв Бортницької станцiї аерацiї", затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України (далi - Проект), у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань iз сплати митних платежiв вiдповiдно до роздiлу X цього Кодексу можуть бути помiщенi iноземнi товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, що належать на пiдставi права власностi або iнших речових прав японському суб'єкту з реалiзацiї Проекту та ввозяться таким суб'єктом для використання пiд час виконання робiт та/або надання послуг у рамках реалiзацiї Проекту. Обов'язковою умовою допуску зазначених транспортних засобiв комерцiйного призначення до тимчасового ввезення на митну територiю України є їх реєстрацiя в уповноважених органах iноземних держав, що пiдтверджується вiдповiдним документом.

     Порядок ввезення, перелiк та обсяги товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення з визначенням їх кодiв згiдно з УКТ ЗЕД, якi можуть бути помiщенi у митний режим тимчасового ввезення вiдповiдно до цього пункту, встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У цьому пунктi пiд термiном "товари" розумiють технiку, обладнання, устаткування, машини, механiзми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робiт з реконструкцiї наявних i будiвництва нових будiвель i споруд, що є об'єктами Бортницької станцiї аерацiї, а також для проведення робiт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалiзацiї Проекту.

     Товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення, помiщенi у митний режим тимчасового ввезення вiдповiдно до цього пункту, можуть без обмежень використовуватися пiд час виконання робiт та/або надання послуг у рамках реалiзацiї Проекту, за умови що право власностi чи iнше речове право японського суб'єкта з реалiзацiї Проекту, зазначене в абзацi першому цього пункту, не буде припинено.

     Строк тимчасового ввезення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до цього пункту не може перевищувати строк реалiзацiї Проекту, що встановлюється з дати початку до дати завершення реалiзацiї Проекту.

     У разi технологiчної необхiдностi, у тому числi пов'язаної з демонтажем товарiв (технiки, обладнання, устаткування, машин, механiзмiв, приладiв, пристроїв), строк тимчасового ввезення таких товарiв може бути збiльшений на три мiсяцi за письмовою заявою власника таких товарiв або уповноваженої ним особи.

     Завершення митного режиму тимчасового ввезення здiйснюється вiдповiдно до статтi 112 цього Кодексу.

     У разi порушення вимог цього пункту щодо порядку цiльового використання товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, умовно звiльнених вiд оподаткування митними платежами, або умов, за яких надається умовне повне звiльнення вiд оподаткування митними платежами, до вiдповiдних суб'єктiв господарювання незалежно вiд притягнення їх посадових осiб до адмiнiстративної вiдповiдальностi, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми пункту 30.8 статтi 30, статтi 123 Податкового кодексу України.

     Вiдповiдальнiсть за порушення митних правил встановлюється вiдповiдно до роздiлу XVIII цього Кодексу".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 грудня 2015 року
N 902-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.