ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виконання рекомендацiй, якi мiстяться у шостiй доповiдi Європейської комiсiї про стан виконання Україною Плану дiй щодо лiбералiзацiї Європейським Союзом вiзового режиму для України, стосовно удосконалення засад дiяльностi Нацiонального агентства України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 1032 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "6. У випадках, встановлених законом, установником управлiння може бути Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв".

     У зв'язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою.

     2. У Кримiнальному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2013 р., NN 9 - 13, ст. 88):

     1) у частинi сьомiй статтi 100:

     у першому реченнi слово i цифру "пунктом 2" замiнити словом i цифрами "пунктами 2, 4";

     друге речення викласти у такiй редакцiї: "Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цiєї статтi, не пiзнiше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слiдчого суддi, суду надсилає копiю цiєї ухвали Нацiональному агентству України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, iз зверненням щодо прийняття активiв, а також вживає невiдкладних заходiв щодо передачi цих активiв Нацiональному агентству України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв";

     2) частину сьому статтi 173 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Копiя ухвали негайно пiсля її постановлення вручається слiдчому, прокурору, а також присутнiм пiд час оголошення ухвали:

     фiзичнiй або юридичнiй особi, щодо майна якої вирiшувалося питання про арешт, - при вирiшеннi питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказiв;

     пiдозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третiй особi - при вирiшеннi питання про арешт майна з метою забезпечення спецiальної конфiскацiї;

     пiдозрюваному, обвинуваченому, засудженому або юридичнiй особi, щодо якої здiйснюється провадження, - при вирiшеннi питання про арешт майна з метою забезпечення конфiскацiї майна як виду покарання або заходу кримiнально-правового характеру щодо юридичної особи;

     пiдозрюваному, обвинуваченому, засудженому, фiзичнiй чи юридичнiй особi, яка вiдповiдно до закону несе цивiльну вiдповiдальнiсть за шкоду, завдану дiями (бездiяльнiстю) пiдозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспiльно небезпечне дiяння, а також юридичнiй особi, щодо якої здiйснюється провадження, - при вирiшеннi питання про арешт майна з метою забезпечення вiдшкодування шкоди, завданої внаслiдок кримiнального правопорушення (цивiльний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомiрної вигоди.

     У разi вiдсутностi таких осiб пiд час оголошення ухвали копiя ухвали надсилається їм не пiзнiше наступного робочого дня пiсля її постановлення.

     Пiдозрюваний, обвинувачений, третi особи мають право на захисника, право оскаржити судове рiшення щодо арешту майна".

     3. У Законi України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 2):

     1) пункт 4 частини першої статтi 1 викласти в такiй редакцiї:

     "4) управлiння активами - дiяльнiсть iз володiння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активiв, на якi накладено арешт у кримiнальному провадженнi, та їх економiчної вартостi або реалiзацiя таких активiв чи передача їх в управлiння вiдповiдно до цього Закону, а також реалiзацiя активiв, конфiскованих у кримiнальному провадженнi";

     2) у статтi 3:

     у частинi першiй слова "юридичних особах" замiнити словами "органах мiсцевого самоврядування, юридичних особах в Українi";

     у частинi третiй:

     у пунктi 2 слова "або якщо вона вважається такою, що була пiддана адмiнiстративному стягненню" виключити;

     у пунктi 3 слова "або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;

     у частинi четвертiй:

     у пунктi 5 слова "за вчинення умисного злочину або тяжкого чи особливо тяжкого необережного злочину" виключити;

     у пунктi 9 слова "комiсiї з проведення незалежної оцiнки (аудиту)" замiнити словами "зовнiшньої оцiнки";

     3) пункт 5 частини першої статтi 10 викласти в такiй редакцiї:

     "5) має рахунки в органах Державної казначейської служби України та державних банках";

     4) у статтi 12:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "оцiнка ефективностi" замiнити словами "зовнiшня оцiнка";

     абзаци сьомий i восьмий замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "Висновок незалежної зовнiшньої оцiнки дiяльностi Нацiонального агентства додається до щорiчного звiту Нацiонального агентства.

     Невiд'ємною складовою незалежної зовнiшньої оцiнки дiяльностi Нацiонального агентства є щорiчний зовнiшнiй аудит дiяльностi Нацiонального агентства. Зовнiшнiй аудит дiяльностi Нацiонального агентства проводиться виключно мiжнародною або нацiональною аудиторською компанiєю, яка є визнаною та має високу дiлову репутацiю на вiдповiдному ринку України. Мiжнародна або нацiональна аудиторська компанiя зобов'язана надiслати звiт про зовнiшнiй аудит дiяльностi Нацiонального агентства до Кабiнету Мiнiстрiв України та Нацiонального агентства, який додається до висновку незалежної зовнiшньої оцiнки дiяльностi Нацiонального агентства. Форма та змiст звiту про зовнiшнiй аудит дiяльностi Нацiонального агентства затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України з урахуванням вимог цього Закону.

     Вiдшкодування витрат, пов'язаних iз роботою комiсiї iз зовнiшнього контролю, здiйснюється за рахунок Державного бюджету України";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "2. Громадський контроль за дiяльнiстю Нацiонального агентства забезпечується через Громадську раду при Нацiональному агентствi, склад якої затверджується Головою Нацiонального агентства з дев'яти осiб на пiдставi результатiв конкурсу. Члени Громадської ради при Нацiональному агентствi повиннi вiдповiдати критерiям, встановленим пунктами 1 - 3, 7 частини третьої статтi 3 цього Закону.

     Порядок органiзацiї та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Нацiональному агентствi визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Конкурс iз формування персонального складу Громадської ради при Нацiональному агентствi здiйснюється шляхом вiдкритого рейтингового iнтернет-голосування громадян, якi проживають на територiї України, у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Засiдання конкурсної комiсiї вiдкритi для представникiв засобiв масової iнформацiї та журналiстiв";

     у першому реченнi частини третьої слова "надає висновки" замiнити словами "здiйснює громадський контроль за витрачанням коштiв Державного бюджету України, головним розпорядником яких є Нацiональне агентство, надає висновки";

     5) статтю 13 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 13. Оплата працi працiвникiв Нацiонального агентства

     1. Заробiтна плата працiвникiв Нацiонального агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу рокiв, доплати за ранг, премiї та iнших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.

     2. Посадовий оклад працiвникiв Нацiонального агентства визначається цим Законом за такою схемою:

Категорiя посади Найменування посади Оклад (мiнiмальних заробiтних плат)
1 Голова 12
2 Заступник Голови 11
  Директор департаменту 10
  Начальник самостiйного управлiння 9
  Начальник самостiйного вiддiлу 9
3 Начальник вiддiлу у складi управлiння 7
  Радник голови Нацiонального агентства 7
  Завiдувач сектору 7
  Головний спецiалiст 7
  Помiчник Голови 7
4 Провiдний спецiалiст 5
  Спецiалiст першої категорiї 5

     3. Головi Нацiонального агентства та його заступникам встановлюється надбавка за особливий характер роботи та iнтенсивнiсть працi у розмiрi до 75 вiдсоткiв посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг.

     Рiшення про перегляд зазначених виплат приймається Кабiнетом Мiнiстрiв України щороку за результатами незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства.

     4. Головi, заступниковi Голови, працiвникам Нацiонального агентства виплачується додатково премiя у розмiрi тримiсячної заробiтної плати за умови успiшної незалежної оцiнки ефективностi дiяльностi Нацiонального агентства та успiшного проходження щорiчної оцiнки виконання покладених обов'язкiв i завдань працiвниками Нацiонального агентства";

     6) частини першу i другу статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Фiнансове забезпечення Нацiонального агентства здiйснюється за рахунок коштiв Державного бюджету України.

     Фiнансування Нацiонального агентства за рахунок будь-яких iнших джерел забороняється, крiм випадкiв, передбачених мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною Радою України, або проектами мiжнародної технiчної допомоги.

     2. У Державному бюджетi України видатки на фiнансування Нацiонального агентства визначаються окремим рядком на рiвнi, що забезпечує належне виконання повноважень Нацiонального агентства.

     Голова Нацiонального агентства представляє позицiю Нацiонального агентства з питань його фiнансування на засiданнях Кабiнету Мiнiстрiв України, комiтетiв або пленарних засiданнях Верховної Ради України";

     7) пункт 3 частини першої статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "3) забезпечує спiвробiтництво з мiжнародними, мiжурядовими органiзацiями, мережами, дiяльнiсть яких спрямована на забезпечення мiжнародного спiвробiтництва у сферi виявлення, розшуку та управлiння активами, у тому числi з Камденською мiжвiдомчою мережею з питань повернення активiв (CARIN), та представляє Україну в цiй органiзацiї";

     8) у статтi 19:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави" замiнити словами "лише щодо позову, пред'явленого в iнтересах держави, iз встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами";

     в абзацi другому слово "передаються" замiнити словом "приймаються";

     у першому i другому реченнях частини другої слово "передання" замiнити словом "прийняття";

     9) статтi 20 - 22 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 20. Управлiння грошовими коштами та банкiвськими металами

     1. Управлiння грошовими коштами у готiвковiй та безготiвковiй формах у будь-якiй валютi, а також банкiвськими металами, на якi накладено арешт у кримiнальному провадженнi, здiйснюється Нацiональним агентством шляхом:

     1) їх розмiщення на депозитних рахунках Нацiонального агентства у вiдповiднiй валютi або банкiвському металi, вiдкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державнi (публiчнi) закупiвлi, за договором банкiвського вкладу на вимогу, за наявностi висновку Нацiонального банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;

     2) продовження їх розмiщення до закiнчення строку дiї договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розмiщенi на момент накладення арешту, iз забороною здiйснення видаткових операцiй та виплати процентiв чи доходу в iншiй формi згiдно з умовами договору. У випадку закiнчення строку дiї договору депозиту з наступного дня подальше управлiння вiдповiдними коштами або банкiвськими металами разом з нарахованими пiсля накладення арешту процентами чи iншими видами доходу здiйснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цiєї частини.

     Майно або кошти банку, а також кошти та iншi цiнностi юридичних або фiзичних осiб, що перебувають у банку та на якi накладено арешт, передаються в управлiння (перераховуються на рахунки) Нацiонального агентства не пiзнiше наступного робочого дня пiсля надходження до банку платiжної вимоги, оформленої Нацiональним агентством, та доданих до неї копiй звернення прокурора, ухвали слiдчого суддi, суду про накладення арешту.

     2. Розмiр процентiв вiдсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Нацiонального агентства визначається договором на рiвнi не нижче облiкової ставки Нацiонального банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третiх осiб (для iншого банку).

     3. У разi надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рiшення прокурора або судового рiшення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розмiщених на рахунках Нацiонального агентства грошових коштiв або банкiвських металiв, Нацiональне агентство перераховує вiдповiднi кошти та нарахованi за ними проценти або здiйснює переказ банкiвських металiв та нарахованих за ними процентiв на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днiв з дня надання ним iнформацiї про реквiзити рахунка.

     Стаття 21. Управлiння рухомим та нерухомим майном, цiнними паперами, майновими та iншими правами

     1. Управлiння рухомим та нерухомим майном, цiнними паперами, майновими та iншими правами здiйснюється Нацiональним агентством шляхом реалiзацiї вiдповiдних активiв або передачi їх в управлiння.

     2. Активи, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, прийнятi Нацiональним агентством в управлiння, пiдлягають оцiнцi, яка здiйснюється визначеними за результатами конкурсу суб'єктами оцiночної дiяльностi, та передачi в управлiння визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фiзичним особам - пiдприємцям у порядку, встановленому законодавством про державнi (публiчнi) закупiвлi.

     Управлiння активами здiйснюється на пiдставi договору, укладеного вiдповiдно до глави 70 Цивiльного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

     3. Управлiння активами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, здiйснюється на умовах ефективностi, а також збереження та збiльшення їх вартостi. Управитель має право на плату (винагороду), а також на вiдшкодування необхiдних витрат, зроблених ним у зв'язку з управлiнням активами, що вiдраховуються безпосередньо з доходiв вiд використання прийнятих в управлiння активiв. Управитель не має права вiдчужувати активи, прийнятi ним в управлiння.

     Дiя договору про управлiння активами припиняється у разi скасування арешту прийнятих в управлiння активiв або їх конфiскацiї, спецiальної конфiскацiї, iншого судового рiшення про їх стягнення в дохiд держави.

     Цi та iншi умови управлiння активами зазначаються в договорi мiж Нацiональним агентством та управителем.

     4. Майно, в тому числi у виглядi предметiв чи великих партiй товарiв, зберiгання якого через громiздкiсть або з iнших причин неможливе без зайвих труднощiв, або витрати iз забезпечення спецiальних умов зберiгання якого чи управлiння яким спiвмiрнi з його вартiстю, або яке швидко втрачає свою вартiсть, а також майно у виглядi товарiв або продукцiї, що пiддаються швидкому псуванню, пiдлягає реалiзацiї за цiнами щонайменш не нижче ринкових. Примiрний перелiк такого майна визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     5. Активи, визначенi частиною четвертою цiєї статтi, передаються для реалiзацiї без згоди власника на пiдставi ухвали слiдчого суддi або суду, копiя якої надсилається Нацiональному агентству негайно пiсля її винесення з вiдповiдним зверненням прокурора. Передача для реалiзацiї активiв може також здiйснюватися за згодою їх власника, копiя якої надається Нацiональному агентству з вiдповiдним зверненням прокурора.

     Реалiзацiя здiйснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами. Порядок вiдбору таких юридичних осiб, порядок реалiзацiї активiв на прилюдних торгах (аукцiонах) та/або електронних торгах визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Рiшення про передачу для реалiзацiї активiв вартiстю понад 10 тисяч розмiрiв мiнiмальних заробiтних плат погоджується спецiально створеною при Нацiональному агентствi мiжвiдомчою комiсiєю з питань реалiзацiї активiв.

     Положення про мiжвiдомчу комiсiю з питань реалiзацiї активiв та її склад затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     6. Одержанi вiд реалiзацiї активiв кошти зараховуються на депозитнi рахунки Нацiонального агентства.

     7. Управлiння активами у виглядi частки у статутному (складеному) капiталi чи акцiй, паїв:

     1) банку - забезпечується шляхом здiйснення на вимогу Нацiонального агентства передбачених законом та нормативно-правовим актом Нацiонального агентства заходiв за погодженням з Нацiональним банком України та Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, а для кооперативних банкiв - Нацiональним банком України;

     2) страховика - забезпечується шляхом здiйснення на вимогу Нацiонального агентства заходiв, передбачених законом та нормативно-правовим актом Нацiонального агентства за погодженням з Нацiональним банком України та Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, а для страховикiв, створених в органiзацiйно-правовiй формi акцiонерного товариства, - також Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     3) кредитної спiлки, управителя фонду операцiй з нерухомiстю, лiзингової компанiї, факторингової компанiї, ломбарду - забезпечується шляхом здiйснення на вимогу Нацiонального агентства заходiв, передбачених законом та спiльним нормативно-правовим актом Нацiонального агентства та Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

     У разi здiйснення управлiння активами у виглядi частки у статутному (складеному) капiталi чи акцiй, паїв управитель пiд час здiйснення повноважень власника таких активiв у вищих органах управлiння вiдповiдної юридичної особи зобов'язаний погоджувати свої дiї з власником таких активiв.

     8. У разi надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рiшення прокурора, а також судового рiшення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт прийнятих в управлiння активiв, Нацiональне агентство у триденний строк повертає їх законному власнику, а в разi їх реалiзацiї - повертає одержанi вiд цього кошти, а також проценти, нарахованi як плата за користування банком такими коштами.

     Стаття 22. Контроль за ефективнiстю управлiння активами

     1. Нацiональне агентство здiйснює перiодичну, але не рiдше одного разу на мiсяць, перевiрку ефективностi управлiння арештованими активами, переданими ним в управлiння. Управитель зобов'язаний надавати уповноваженим особам Нацiонального агентства доступ до прийнятих в управлiння активiв для огляду, а також до документiв щодо управлiння такими активами та їх використання.

     У разi встановлення фактiв неналежного управлiння активами або спроб вiдчуження активiв управителем Нацiональне агентство повiдомляє про це вiдповiдним правоохоронним органам для перевiрки i реагування згiдно iз законом та невiдкладно здiйснює заходи щодо змiни управителя вiдповiдних активiв.

     2. Порядок здiйснення контролю за ефективнiстю управлiння активами визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     10) частину другу статтi 23 викласти в такiй редакцiї:

     "2. За погодженням з мiжвiдомчою комiсiєю з питань реалiзацiї активiв Нацiональне агентство самостiйно забезпечує виконання судового рiшення про конфiскацiю, спецiальну конфiскацiю активiв, стягнення в дохiд держави активiв, що перебувають в його управлiннi або перебували, але були реалiзованi, вартiстю понад 10 тисяч розмiрiв мiнiмальних заробiтних плат.

     У разi прийняття рiшення про реалiзацiю активи передаються Нацiональним агентством визначенiй на конкурсних засадах юридичнiй особi для реалiзацiї.

     Реалiзацiя зазначених активiв здiйснюється на прилюдних торгах (аукцiонах) та/або електронних торгах у порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Договори купiвлi-продажу активiв, що реалiзуються Нацiональним агентством вiдповiдно до цього Закону, нотарiальному посвiдченню не пiдлягають";

     11) у статтi 25:

     у частинi першiй:

     в абзацi першому слова "є вiдкритим та" виключити;

     у пунктi 3 слово "вiдсотки" замiнити словом "проценти";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "Данi Реєстру є вiдкритими, крiм даних, передбачених пунктами 1, 2, 5, 6 цiєї частини, щодо: опису, характеристики активiв (майна), що дають можливiсть iдентифiкувати мiсцезнаходження активiв (майна), та/або особу, яка володiє, користується, розпоряджається такими активами (майном); особи пiдозрюваного, обвинуваченого; даних, якi в рамках мiжнародного спiвробiтництва не пiдлягають розголошенню (оприлюдненню) згiдно з мiжнародними договорами України";

     в абзацi другому частини другої слово "слiдчими" замiнити словами "слiдчими, детективами";

     у частинi третiй слово "слiдчi" замiнити словами "слiдчi, детективи";

     12) у роздiлi V "Прикiнцевi положення":

     доповнити пунктом 21 такого змiсту:

     "21. Про початок роботи Єдиного державного реєстру активiв, на якi накладено арешт у кримiнальному провадженнi, Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв, приймає рiшення, яке оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi Кабiнету Мiнiстрiв України";

     у пiдпунктi 1 пункту 4:

     в абзацi першому слово "тримiсячний" замiнити словом "шестимiсячний";

     абзац шостий викласти в такiй редакцiї:

     "створити Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та вводиться в дiю одночасно iз введенням в дiю Закону України "Про Нацiональне агентство України з питань виявлення, розшуку та управлiння активами, одержаними вiд корупцiйних та iнших злочинiв".

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
18 лютого 2016 року
N 1021-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.