КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 березня 2016 р. N 293


Питання ввезення на митну територiю України енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устатковання та комплектувальних виробiв за проектами демонстрацiї японських технологiй

     Вiдповiдно до пунктiв 14 i 16 частини першої статтi 282 Митного кодексу України та пункту 197.16 статтi 197 Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устатковання та комплектувальних виробiв за проектами демонстрацiї японських технологiй, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, що додається.

     2. Установити, що:

     1) проектами демонстрацiї японських технологiй є спрямованi на полiпшення енергоефективностi та екологiчних показникiв проекти, що реалiзуються в рамках спiвробiтництва центральних органiв виконавчої влади України i Мiнiстерства економiки, торгiвлi та промисловостi Японiї, Органiзацiї з розвитку нових енергетичних та промислових технологiй (NEDO), а також японських компанiй, залучених у виробництво та поставку матерiалiв, обладнання, устатковання та комплектувальних виробiв на базi японських технологiй для сприяння економiчному i соцiальному розвитку України з неможливiстю їх використання у вiйськових цiлях;

     2) митне оформлення енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устатковання, комплектувальних виробiв за проектами демонстрацiї японських технологiй iз звiльненням вiд оподаткування здiйснюється митницями за наявностi:

     виданої Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України довiдки про те, що товари з аналогiчними якiсними показниками не виробляються в Українi;

     документа, який пiдтверджує зобов'язання платника податкiв використовувати виключно у власному виробництвi ввезенi енергозберiгаючi матерiали, обладнання, устатковання, комплектувальнi вироби за проектами демонстрацiї японських технологiй;

     3) платники податкiв, що ввезли енергозберiгаючi матерiали, обладнання, устатковання, комплектувальнi вироби за проектами демонстрацiї японських технологiй згiдно iз затвердженим пунктом 1 цiєї постанови перелiком, подають протягом трьох рокiв щомiсяця до 5 числа наступного перiоду контролюючому органу за мiсцем податкової реєстрацiї суб'єкта господарювання звiт про використання товарiв за призначенням за формою, встановленою Мiнiстерством фiнансiв;

     4) контролюючий орган за мiсцем реєстрацiї суб'єкта господарювання здiйснює в установленому порядку контроль за використанням ввезених на митну територiю України товарiв за призначенням. У разi виявлення факту використання товарiв не за призначенням контролюючий орган за мiсцем податкової реєстрацiї суб'єкта господарювання вживає заходiв для стягнення несплачених сум податку на додану вартiсть, ввiзного мита та пенi в порядку та розмiрах, передбачених Податковим кодексом України та Митним кодексом України.

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 37

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 березня 2016 р. N 293

ПЕРЕЛIК
енергозберiгаючих матерiалiв, обладнання, устатковання та комплектувальних виробiв за проектами демонстрацiї японських технологiй, що звiльняються вiд ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть

Код згiдно з УКТЗЕД* Найменування товару
8406 81 00 00 Турбiна потужнiстю 300 МВт:
Ротор турбiни високого тиску з лопатями
Комплектувальнi частини для турбiни високого тиску, включаючи:
сопловий апарат турбiни з перехiдниками та допомiжним обладнанням
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для соплового апарата
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для турбiни високого тиску (переднiй i заднiй)
комплект з'єднувальних крiплень
комплект крiплень, зажимiв та упорiв для валу управлiння
внутрiшнiй корпус турбiни (комплект)
комплект опор та крiплень для внутрiшнього корпусу турбiни
комплект крiплень та з'єднань мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм корпусом турбiни
комплект балансуючої нагрузки для ротора турбiни високого тиску
Ротор турбiни середнього та низького тиску з лопатями
Комплектувальнi частини для турбiни середнього та низького тиску, включаючи:
сопловий апарат турбiни з перехiдниками та допомiжним обладнанням
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для соплового апарата
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для турбiни середнього та низького тиску (переднiй i заднiй)
комплект з'єднувальних крiплень
внутрiшнiй корпус турбiни (комплект)
комплект опор та крiплень для внутрiшнього корпусу турбiни
комплект крiплень та з'єднань мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм корпусом турбiни
комплект регулювальних пластин i упорiв для пiдшипникiв
комплект трубок та сопел для вiдведення конденсату
комплект iншого допомiжного обладнання для корпусу низького тиску
комплект балансуючої нагрузки для ротора турбiни середнього та низького тиску
Ротор турбiни низького тиску з лопатями
Комплектувальнi частини для турбiни низького тиску, включаючи:
сопловий апарат турбiни з перехiдниками та допомiжним обладнанням
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для соплового апарата
комплект сальникiв та ущiльнювачiв для турбiни низького тиску (переднiй i заднiй)
комплект з'єднувальних крiплень мiж:
рухомим з'єднанням iз сторони ротора турбiни середнього та низького тиску та ротором турбiни низького тиску;
ротором турбiни низького тиску та рухомим з'єднанням iз сторони генератора;
рухомим з'єднанням та генератором.
комплект рухомих з'єднань з механiзмом регулювання
внутрiшнiй корпус турбiни (комплект)
комплект опор та крiплень для внутрiшнього корпусу турбiни
комплект крiплень та з'єднань мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм корпусом турбiни
комплект трубок та сопел для вiдведення конденсату
комплект iншого допомiжного обладнання для корпусiв низького тиску
комплект балансуючої нагрузки для ротора турбiни низького тиску
Додатковi комплектувальнi частини до турбiн:
комплект з'єднувальних крiплень (болти i гайки) для роторiв турбiн високого, середнього i низького та низького тиску
комплект крiплень та з'єднань мiж внутрiшнiм i зовнiшнiм корпусом турбiн високого, середнього i низького та низького тиску
комплект опор та крiплень для внутрiшнiх корпусiв турбiн
комплект балансуючої нагрузки для ротора турбiни низького тиску
8425 31 00 00 Пристрої для пiдiймання ротора турбiни, що включають:
пiдiймальний пристрiй
троси
8431 10 00 00 Стенди для ротора турбiни
Засоби вимiрювання, контролю та управлiння витратами паливно-енергетичних ресурсiв, в тому числi:
8542 31 10 00 Пристрої для зняття показникiв (дата логери)
8543 90 00 90 Машини та апаратура електричнi, що мають iндивiдуальнi функцiї, не зазначенi в iнших групах класифiкатора
8544 49 91 00 Проводи та кабелi з дiаметром жили провiдника понад 0,51 мм
9025 19 20 90 Термометри електроннi, що включають:
термометри
електричнi проводи
9025 19 80 98 Комплект термопар для вимiрювальних приладiв
9026 10 21 00 Витратомiри, що включають:
прилади для вимiрювання витрати рiдини
перехiдники та приєднувальнi трубки
9026 20 80 00 Манометри та iншi пристрої для вимiрювання або контролю за тиском
9026 20 20 00 Електроннi прилади для вимiрювання або контролю за тиском
9028 30 11 00 Лiчильники електроенергiї для змiнного струму однофазнi
9028 30 19 00 Лiчильники електроенергiї для змiнного струму багатофазнi
9030 31 00 00 Iншi прилади та апарати для вимiрювання або контролю напруги, сили струму, опору або потужностi

____________
     * Коди УКТЗЕД наводяться у цьому перелiку довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванню та опису товарiв, якi зазначенi в перелiку.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.