ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.08.9811/3-8931

Щодо митного оформлення нафтопродуктiв

     Щодо визначення партiї товару при ввезеннi на митну територiю України нафтопродуктiв залiзничним транспортом та можливостi зняття з контролю попередньої (акцизної) вантажної митної декларацiї (АД) на пiдставi декiлькох ВМД, повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до пункту 1.9 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267, АД оформлюється на одну партiю товару.

     У вiдповiдностi з постановою Кабiнету мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 "Про затвердження Положення про вантажну митну декларацiю" партiя товарiв - це товари та iншi предмети, що надходять на станцiю призначення одночасно у складi однiєї вiдправки, на адресу одного вантажоотримувача, вiд одного вантажовiдправника, з однiєї станцiї вiдправлення.

     Стаття 8 чинного "Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении" встановлює, що "Грузи, принятые к перевозке от одного отправителя по одной накладной на одной станции отправления одному получателю на одну станцию назначения считается отправкой".

     У разi, якщо в прикордонну митницю надходять залiзничним транспортом вантажi, кожен з яких становить собою частину заявленої в АД партiї товару, цi вантажi пропускаються прикордонною митницею i направляються в митницю призначення. При цьому в товаросупровiдних документах (на зворотнiй сторонi) iнспектором робляться вiдмiтки про характеристики вантажу, який ввозиться на митну територiю України, а також про залишкову кiлькiсть вантажу, який має ввозитись, в обсязi, достатньому для контролю за його перемiщенням. Кожна така вiдмiтка завiряється особистою номерною печаткою та особистим пiдписом iнспектора. Ця iнформацiя заноситься також в електронну копiю вiдповiдної АД в центральнiй базi даних IАМУ та в журнал реєстрацiї пропуску вантажiв вiдповiдно до пунктiв 3.3 та 3.4 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв (наказ Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267).

     При цьому, контроль за ввезенням товару в обсязi, заявленому в АД, до моменту ввезення останньої частини заявленої в АД партiї товару, покладається на митницю вiдправлення (прикордонна митниця).

     Митниця призначення проводить митне оформлення iмпорту кожної частини заявленої в АД партiї товару на пiдставi товаросупровiдних документiв та на пiдставi iнформацiї, наявної в електроннiй копiї АД в БД IАМУ.

     В разi оформлення в повному обсязi iмпорту заявленої в АД партiї товару, електронна копiя АД знiмається з контролю в порядку, встановленому пунктом 4.3. Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв (наказ Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267).

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.