МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про поновлення дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до статтi 28 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) 18 травня 2017 року розглянула iнформацiю щодо поточної ситуацiї iз забезпечення сiльгоспвиробникiв азотними добривами, а також iнформацiю стосовно зупинення дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї (далi - антидемпiнговi заходи).

     За результатами розгляду зазначеної iнформацiї Комiсiя встановила, що подальше зупинення дiї антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2016 N АД-363/2016/4411-05, є невиправданим.

     Комiсiя пiдтвердила:

     позитивний висновок стосовно наявностi протягом 2014 року демпiнгового iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї;

     позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     позитивний висновок щодо наявностi iстотної шкоди, заподiяної нацiональному товаровиробниковi, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом 2012 - 2014 рокiв, зокрема: скоротилися обсяги виробництва та рiвень використання виробничих потужностей, вiдбулося значне погiршення фiнансових результатiв вiд продажу на внутрiшньому ринку України, рентабельностi, продуктивностi працi, показникiв лiквiдностi, зросли залишки на складах;

     Також Комiсiя пiдтвердила, що:

     протягом перiоду дослiдження демпiнговий iмпорт в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, нижчими за цiни та собiвартiсть нацiонального товаровиробника, призвiв до значного зниження цiн на подiбний товар, а також перешкоджав значному зростанню цiн на подiбний товар, яке мало б мiсце за умови вiдсутностi демпiнгового iмпорту;

     iснує причинно-наслiдковий зв'язок мiж демпiнговим iмпортом в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статтi 28 Закону Комiсiя вирiшила поновити дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 27.12.2016 N АД-363/2016/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї", виклавши п. 2.4. зазначеного рiшення Комiсiї у такiй редакцiї: "Розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита на iмпорт в Україну товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, становить 31,84 %".

     Рiшення Комiсiї вiд 18.05.2017 N АД-376/2017/4411-05 "Про поновлення дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну деяких азотних добрив походженням з Росiйської Федерацiї" набирає чинностi на другий день пiсля опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.