ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо реформування сфери паркування транспортних засобiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) статтю 142 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 142. Вiдповiдальнiсть за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     Адмiнiстративну вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису) (за допомогою технiчних засобiв, що дають змогу здiйснювати фотозйомку або вiдеозапис та функцiонують згiдно iз законодавством про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах), несе вiдповiдальна особа - фiзична особа або керiвник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засiб, а в разi якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв внесено вiдомостi про належного користувача вiдповiдного транспортного засобу, - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдсутнi на момент запиту вiдомостi про керiвника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засiб, - особа, яка виконує повноваження керiвника такої юридичної особи.

     У разi якщо транспортний засiб зареєстровано за межами територiї України i такий транспортний засiб вiдповiдно до законодавства не пiдлягає державнiй реєстрацiї в Українi, до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), притягається особа, яка ввезла такий транспортний засiб на територiю України.

     Вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй цiєї статтi, або особа, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, звiльняється вiд вiдповiдальностi за адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), у випадках, передбачених статтею 2793 цього Кодексу.

     Примiтка. Режим фотозйомки (вiдеозапису) передбачає здiйснення уповноваженою посадовою особою фото/вiдеофiксацiї обставин порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобiв, а саме: дати, часу (моменту), мiсця розташування транспортного засобу по вiдношенню до нерухомих об'єктiв та/або географiчних координат, iнших ознак наявностi складу адмiнiстративного правопорушення, передбаченого вiдповiдною статтею Особливої частини цього Кодексу. При здiйсненнi фотозйомки обов'язковою є наявнiсть не менше двох зображень транспортного засобу, отриманих з рiзних або протилежних ракурсiв, а в разi фiксацiї порушення, що полягає у неоплатi вартостi послуг з користування майданчиком для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджена автоматизована система контролю оплати паркування, обов'язковою є наявнiсть додаткового зображення (зображень), що фiксує вiдсутнiсть документа про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування пiд лобовим склом транспортного засобу.

     Порядок внесення вiдомостей про належного користувача транспортного засобу до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, держателем якого є Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     2) частину другу статтi 33 викласти в такiй редакцiї:

     "При накладеннi стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа порушника, ступiнь його вини, майновий стан, обставини, що пом'якшують i обтяжують вiдповiдальнiсть, крiм випадкiв накладення стягнення за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числi зафiксованi в автоматичному режимi, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису). Особливостi накладення стягнення при розглядi справ без участi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), встановлюються статтями 2791 - 2794 цього Кодексу";

     3) текст примiтки до статтi 122 викласти в такiй редакцiї:

     "Примiтка. Суб'єктом правопорушення в цiй статтi є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, а в разi вчинення передбачених частинами першою - третьою цiєї статтi правопорушень у видi перевищення обмеження швидкостi руху транспортних засобiв, проїзду на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобiв заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобiв, тротуарами чи пiшохiдними дорiжками, виїзду на смугу зустрiчного руху, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в автоматичному режимi, а також у разi порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобiв, якщо зазначене правопорушення зафiксовано в режимi фотозйомки (вiдеозапису), - вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засiб на територiю України. У разi внесення змiн до постанови про накладення адмiнiстративного стягнення з пiдстав, встановлених абзацом третiм частини першої статтi 2793 цього Кодексу, суб'єктом цього правопорушення може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафiксованого в автоматичному режимi або в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     4) доповнити статтею 1272 такого змiсту:

     "Стаття 1272. Порушення порядку тимчасового затримання транспортних засобiв та їх зберiгання, порушення законодавства у сферi оплати послуг з паркування транспортних засобiв

     Порушення порядку тимчасового затримання транспортних засобiв та їх зберiгання, у тому числi здiйснення такої дiяльностi без вiдповiдного полiса обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає такi послуги, за шкоду, яка може бути заподiяна транспортному засобу при здiйсненнi його транспортування та/або зберiгання, -

     тягне за собою накладення штрафу на керiвника суб'єкта господарювання, фiзичну особу - пiдприємця вiд сiмдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Прийняття iнспектором з паркування грошових коштiв у готiвковiй формi в рахунок оплати вартостi послуг з паркування транспортних засобiв та/або в рахунок оплати штрафiв, накладених на мiсцi вчинення правопорушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Дiя, передбачена частиною другою цiєї статтi, вчинена особою, яку протягом року було пiддано адмiнiстративному стягненню за таке саме правопорушення, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     5) у статтi 1521:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 1521. Порушення правил паркування транспортних засобiв та порушення правил обладнання майданчикiв для платного паркування транспортних засобiв";

     частини першу - четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Порушення правил паркування транспортних засобiв, у тому числi неоплата вартостi послуг з користування майданчиком для платного паркування за кожну добу користування, -

     тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмiрi вiд вартостi однiєї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобiв, на якому знаходиться транспортний засiб у момент порушення.

     Паркування транспортних засобiв на мiсцях, призначених для безоплатного паркування транспортних засобiв, особами, якi не мають вiдповiдних пiльг (крiм випадкiв, визначених частиною шостою цiєї статтi), або на мiсцях, не призначених для паркування вiдповiдних транспортних засобiв, -

     тягне за собою накладення штрафу в тридцятикратному розмiрi вiд вартостi однiєї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобiв, на якому знаходиться транспортний засiб у момент порушення.

     Порушення посадовою особою суб'єкта господарювання, який утримує майданчики для паркування транспортних засобiв, визначених правилами паркування транспортних засобiв вимог щодо розмiщення та функцiонування майданчикiв для паркування транспортних засобiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Необладнання майданчикiв для платного паркування транспортних засобiв вiдповiдно до вимог, встановлених законодавством, -

     тягне за собою накладення штрафу на посадових осiб суб'єктiв господарювання, якi утримують майданчики для платного паркування транспортних засобiв, вiд сорока до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     в абзацi першому частини п'ятої слово "другою" виключити;

     текст примiтки доповнити абзацами третiм i четвертим такого змiсту:

     "Пiд неоплатою вартостi послуг з користування майданчиком для платного паркування слiд розумiти неоплату вартостi послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортних засобiв бiльш як за 10 хвилин користування майданчиком для платного паркування транспортних засобiв (крiм майданчикiв, обладнаних автоматичними в'їзними та виїзними термiналами, на яких оплата вiдбувається пiд час виїзду з майданчика).

     Суб'єктом правопорушення, передбаченого частинами першою i другою цiєї статтi, є особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення (момент паркування), а в разi фiксацiї зазначеного правопорушення в режимi фотозйомки (вiдеозапису) - вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засiб на територiю України. У разi внесення змiн до постанови про накладання адмiнiстративного стягнення з пiдстав, встановлених абзацом третiм частини першої статтi 2793 цього Кодексу, суб'єктом правопорушення може бути особа, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафiксованого в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     6) пункт 2 статтi 213 пiсля слiв "виконавчими комiтетами" доповнити словами "(а в населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження)";

     7) у частинах першiй i другiй статтi 218 слова та цифри "частинами першою - п'ятою статтi 1521" виключити;

     8) статтю 219 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 219. Виконавчi комiтети (виконавчi органи) сiльських, селищних, мiських рад

     Виконавчi комiтети (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчi органи, що виконують їх повноваження) сiльських, селищних, мiських рад розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 92, 99 (якщо правопорушення вчинено громадянином), статтею 104, частинами першою i третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки транспортних засобiв у межах вiдповiдного населеного пункту, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), статтями 1272, 141, 142, 152, частинами першою - п'ятою статтi 1521, статтею 159, статтею 1751 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтею 179, статтею 180 (крiм справ щодо батькiв неповнолiтнiх або осiб, якi їх замiнюють), частиною четвертою статтi 181, частиною першою статтi 182, статтями 183, 1861, 197, 198 цього Кодексу.

     Вiд iменi виконавчих комiтетiв (а в населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчих органiв, що виконують їх повноваження) сiльських, селищних, мiських рад розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладеннi адмiнiстративного стягнення у виглядi попередження в центрi надання адмiнiстративних послуг), мають право адмiнiстратори центрiв надання адмiнiстративних послуг.

     Вiд iменi виконавчих комiтетiв (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчих органiв, що виконують їх повноваження) сiльських, селищних, мiських рад розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частинами першою i третьою статтi 122, частинами першою i другою статтi 1521 цього Кодексу, i накладати адмiнiстративнi стягнення мають право уповноваженi виконавчим комiтетом (виконавчим органом) сiльської, селищної, мiської ради посадовi особи виконавчих органiв сiльської, селищної, мiської ради - iнспектори з паркування";

     9) частину першу статтi 249 викласти в такiй редакцiї:

     "Справа про адмiнiстративне правопорушення розглядається вiдкрито, крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), та випадкiв, коли це суперечить iнтересам охорони державної таємницi";

     10) у другому реченнi частини першої статтi 251 слова "в автоматичному режимi, якi використовуються при наглядi за виконанням правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху" замiнити словами "в автоматичному режимi або в режимi фотозйомки (вiдеозапису), якi використовуються при наглядi за виконанням правил, норм i стандартiв, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобiв, актом огляду та тимчасового затримання транспортного засобу";

     11) у частинi першiй статтi 255:

     в абзацi другому пункту 1 слова i цифри "частини третя i четверта статтi 122" замiнити словами i цифрами "частина четверта статтi 122";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2) посадовi особи, уповноваженi на те виконавчими комiтетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сiльських, селищних, мiських рад (частини перша - четверта статтi 41, статтi 962, 1031, 1032, 1033, 104, частина перша статтi 1061, статтi 1062, 1272, 149-152, частини третя - п'ята статтi 1521, статтi 154, 155, 1552, 156, 1561, 1562, 159-160, стаття 1751 (за порушення, вчиненi у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтi 183, 1851, 1865, 197, 198)";

     12) у статтi 258:

     частину другу доповнити словами "а також порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованих у режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     частину четверту доповнити словами "або залишається повiдомлення про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення правил зупинки, стоянки або паркування транспортних засобiв у разi їх фiксацiї у режимi фотозйомки (вiдеозапису), крiм випадкiв фiксацiї в автоматичному режимi правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху";

     у першому реченнi частини п'ятої слова "та правопорушень у сферi забезпечення дорожнього руху, у тому числi зафiксованих в автоматичному режимi" замiнити словами "правопорушень у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числi зафiксованих в автоматичному режимi, або порушень правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованих у режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     13) у статтi 2652:

     назву доповнити словами "працiвниками уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї";

     у частинi першiй:

     перше речення пiсля слiв "перешкоджає дорожньому руху" доповнити словами "або створює загрозу безпецi руху";

     друге речення викласти в такiй редакцiї: "При тимчасовому затриманнi транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     у частинi третiй:

     перше речення пiсля слiв "суттєво не перешкоджає дорожньому руху" доповнити словами "або не створює загрозу безпецi руху";

     доповнити реченнями такого змiсту: "Випадки тимчасового затримання транспортного засобу та доставлення його для зберiгання на спецiальний майданчик визначенi частиною третьою статтi 2654 цього Кодексу. При тимчасовому затриманнi транспортного засобу мiсце розташування такого транспортного засобу має бути обов'язково зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису). Iнформацiя про тимчасове затримання транспортного засобу має невiдкладно передаватися на абонентський номер рухомого (мобiльного) зв'язку та на адресу електронної пошти, зазначенi належними користувачами або особами, за якими зареєстрованi транспортнi засоби, вiдповiдно до статтi 2794 цього Кодексу. У разi заподiяння транспортному засобу шкоди при його транспортуваннi та/або зберiганнi завданi збитки вiдшкодовуються за рахунок суб'єкта господарювання, що надає такi послуги, та/або вiдповiдного страхового вiдшкодування, що здiйснюється за правовiдносинами обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає послуги iз транспортування та/або зберiгання транспортних засобiв у разi їх тимчасового затримання";

     частину шосту доповнити реченням такого змiсту: "Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку, вiдбувається невiдкладно за зверненням вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, або особи, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, пiсля сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартостi послуги iз транспортування та/або зберiгання транспортного засобу";

     частину сьому викласти в такiй редакцiї:

     "Порядок тимчасового затримання працiвниками уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї транспортних засобiв та їх зберiгання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     14) доповнити статтею 2654 такого змiсту:

     "Стаття 2654. Тимчасове затримання транспортних засобiв iнспекторами з паркування

     Тимчасове затримання транспортного засобу iнспектором з паркування здiйснюється шляхом доставки для зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку за допомогою спецiального автомобiля - евакуатора i дозволяється виключно у випадках, встановлених цiєю статтею. При тимчасовому затриманнi транспортного засобу складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, форма якого затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Тимчасове затримання транспортного засобу шляхом доставки для зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку здiйснюється у разi вчинення порушення, передбаченого частиною третьою статтi 122 (порушення правил зупинки, стоянки в межах вiдповiдного населеного пункту), частиною першою статтi 1521 цього Кодексу, у випадках, передбачених частиною третьою цiєї статтi, а так само у разi вчинення порушення, передбаченого частиною другою статтi 1521 цього Кодексу.

     Для цiлей цього Кодексу розмiщення транспортного засобу є таким, що суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпецi руху, якщо транспортний засiб:

     1) поставлено на проїзнiй частинi у два i бiльше рядiв;

     2) розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху мiсцях зупинки або стоянки, а саме:

     а) на залiзничних переїздах;

     б) на трамвайних колiях;

     в) на естакадах, мостах, шляхопроводах i пiд ними, у тунелях;

     г) на пiшохiдних переходах i ближче 10 метрiв до них з обох бокiв, крiм випадкiв зупинки для надання переваги в русi;

     ґ) на перехрестях та ближче 10 метрiв вiд краю перехрещуваної проїзної частини за вiдсутностi на нiй пiшохiдного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русi та зупинки проти бокового проїзду на Т-подiбних перехрестях, де є суцiльна лiнiя розмiтки або роздiлювальна смуга;

     д) на проїзнiй частинi, де вiдстань мiж суцiльною лiнiєю розмiтки чи протилежним краєм проїзної частини i транспортним засобом, що зупинився, менше 3 метрiв;

     е) ближче 30 метрiв вiд посадкових майданчикiв для зупинки маршрутних транспортних засобiв, а за їх вiдсутностi - ближче 30 метрiв вiд дорожнього знака такої зупинки з обох бокiв;

     є) ближче 10 метрiв вiд позначеного мiсця виконання дорожнiх робiт i в зонi їх виконання;

     ж) у мiсцях, де буде неможливим зустрiчний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;

     з) ближче 10 метрiв вiд виїздiв з прилеглих територiй i безпосередньо в мiсцi виїзду;

     3) своїм розташуванням робить неможливим рух iнших транспортних засобiв або створює перешкоду для руху пiшоходiв, у тому числi осiб з iнвалiднiстю на спецiальних засобах пересування та пiшоходiв iз дитячими колясками;

     4) розташовано на видiленiй смузi для руху громадського маршрутного транспорту;

     5) розташовано на позначенiй вiдповiдними дорожнiми знаками та/або дорожньою розмiткою велодорiжцi;

     6) перешкоджає руху або роботi снiгоприбирального та iншого технологiчного комунального транспорту у разi запровадження надзвичайного стану або у разi оголошення окремої мiсцевостi зоною надзвичайної екологiчної ситуацiї;

     7) порушує схему паркування транспортних засобiв таким чином, що вiн блокує проїзд по двох або бiльше смугах руху.

     При тимчасовому затриманнi транспортного засобу мiсце розташування такого транспортного засобу має бути обов'язково зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису).

     Iнспектори з паркування зобов'язанi невiдкладно iнформувати про тимчасове затримання транспортного засобу вiдповiднi пiдроздiли Нацiональної полiцiї iз зазначенням державного номера затриманого транспортного засобу, точного часу його затримання та мiсця зберiгання (адреса та телефони спецiального майданчика чи стоянки), розмiщувати цю iнформацiю на офiцiйному веб-сайтi виконавчого органу вiдповiдної мiсцевої ради, а також передавати повiдомлення про тимчасове затримання транспортного засобу на абонентський номер рухомого (мобiльного) зв'язку та адреси електронної пошти, зазначенi належними користувачами або особами (вiд iменi осiб), за якими зареєстрованi транспортнi засоби, вiдповiдно до статтi 2794 цього Кодексу.

     Повернення транспортного засобу, затриманого шляхом доставки для зберiгання на спецiальний майданчик чи стоянку, вiдповiдальнiй особi, зазначенiй у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особi, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, або особi, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, вiдбувається невiдкладно за зверненням такої особи пiсля сплати штрафу за вчинене правопорушення та оплати вартостi послуг iз транспортування та/або зберiгання транспортного засобу.

     У разi заподiяння транспортному засобу шкоди при його транспортуваннi та/або зберiганнi завданi збитки вiдшкодовуються за рахунок суб'єкта господарювання, що надає такi послуги, та/або вiдповiдного страхового вiдшкодування, що здiйснюється за правовiдносинами обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає послуги iз транспортування та/або зберiгання транспортних засобiв у разi їх тимчасового затримання.

     Порядок тимчасового затримання iнспекторами з паркування транспортних засобiв та їх зберiгання встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     15) частину першу статтi 268 доповнити реченням такого змiсту: "Особливостi розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), встановлюються статтями 2791 - 2794 цього Кодексу";

     16) частину другу статтi 277 доповнити реченням такого змiсту: "Справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частинами першою, третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою i другою статтi 1521 цього Кодексу, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), розглядаються уповноваженою особою невiдкладно пiсля виявлення правопорушення та отримання вiдомостей про суб'єкта цього правопорушення";

     17) статтi 2791 - 2794 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 2791. Розгляд справ про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     У разi якщо адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху зафiксовано в автоматичному режимi або якщо порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв зафiксовано в режимi фотозйомки (вiдеозапису), посадова особа уповноваженого пiдроздiлу Нацiональної полiцiї або iнспектор з паркування за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, а також у разi необхiдностi - за даними Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань встановлює вiдповiдальну особу, зазначену у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу.

     За запитом посадових осiб уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї, iнспекторiв з паркування у письмовiй або електроннiй формi (у тому числi за умови iдентифiкацiї цих посадових осiб за допомогою електронного цифрового пiдпису) вiдповiднi органи (пiдроздiли) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, Мiнiстерства юстицiї України зобов'язанi надавати вiдомостi про належного користувача транспортного засобу, фiзичну особу, керiвника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засiб, особу, яка виконує повноваження керiвника такої юридичної особи, з обов'язковим дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

     Якщо адмiнiстративне правопорушення, передбачене частинами першою, третьою статтi 122 (в частинi порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статтi 1521 цього Кодексу, зафiксовано в режимi фотозйомки (вiдеозапису), посадова особа уповноваженого пiдроздiлу Нацiональної полiцiї або iнспектор з паркування зобов'язанi розмiстити на лобовому склi транспортного засобу копiю постанови про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi (якщо технiчнi можливостi дозволяють встановити вiдповiдальну особу, зазначену у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, на мiсцi вчинення правопорушення) або повiдомлення про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi (якщо технiчнi можливостi не дозволяють встановити вiдповiдальну особу, зазначену у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, на мiсцi вчинення правопорушення).

     Повiдомлення про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi має мiстити вiдомостi, передбаченi частинами другою - четвертою статтi 283 цього Кодексу, крiм вiдомостей про особу, стосовно якої розглядається справа. Повiдомлення про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi має мiстити також iнформацiю про порядок виконання адмiнiстративного стягнення, у тому числi реквiзити для сплати 50 вiдсоткiв розмiру штрафу протягом 10 банкiвських днiв з дня вчинення вiдповiдного правопорушення, що вважатиметься виконанням адмiнiстративного стягнення у повному обсязi.

     Постанова про накладення адмiнiстративного стягнення за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), може виноситися без участi особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi.

     Iнформацiя про адмiнiстративнi правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), та винесенi постанови про накладення адмiнiстративного стягнення не пiзнiше наступного робочого дня з дня встановлення вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, вноситься до Реєстру адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху. Посадова особа уповноваженого пiдроздiлу Нацiональної полiцiї або iнспектор з паркування при внесеннi до Реєстру адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху iнформацiї про зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису) порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, а також при винесеннi постанови про накладення адмiнiстративного стягнення за вчинення такого правопорушення перевiряє, чи не були вiдповiднi обставини зафiксованi ранiше, а також чи не притягалася вiдповiдна особа до адмiнiстративної вiдповiдальностi за це правопорушення iншою уповноваженою посадовою особою. Якщо вiдповiднi вiдомостi про зафiксоване правопорушення вже внесенi до Реєстру адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху або вiдповiдну особу вже притягнуто до адмiнiстративної вiдповiдальностi за це правопорушення, постанова iншої уповноваженої посадової особи про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi пiдлягає скасуванню.

     Постанова про накладення адмiнiстративного стягнення надсилається вiдповiдальнiй особi, зазначенiй у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, протягом трьох днiв з дня її винесення рекомендованим листом з повiдомленням на адресу мiсця реєстрацiї (проживання) фiзичної особи (мiсцезнаходження юридичної особи).

     Днем отримання постанови є дата, зазначена в поштовому повiдомленнi про вручення її вiдповiдальнiй особi, зазначенiй у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або повнолiтньому члену сiм'ї такої особи.

     У разi якщо вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, вiдмовляється вiд отримання постанови, днем отримання постанови є день проставлення в поштовому повiдомленнi вiдмiтки про вiдмову в її отриманнi.

     У разi невручення постанови адресату за зазначеною в Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв адресою днем отримання постанови вважається день повернення поштового вiдправлення з позначкою про невручення до органу (пiдроздiлу), уповноважена посадова особа якого винесла вiдповiдну постанову.

     Стаття 2792. Особливостi розгляду справи про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), вчинене на транспортному засобi, зареєстрованому за межами України

     У разi якщо транспортний засiб зареєстровано за межами України, iнформацiя про вчинене адмiнiстративне правопорушення, зафiксоване в автоматичному режимi, або порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), вноситься уповноваженою посадовою особою до вiдповiдних електронних реєстрiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Державної прикордонної служби України.

     Вiдповiднi органи (пiдроздiли) Державної прикордонної служби України за запитом посадових осiб уповноважених пiдроздiлiв Нацiональної полiцiї, iнспекторiв з паркування у письмовiй або електроннiй формi (в тому числi за умови iдентифiкацiї цих посадових осiб за допомогою електронного цифрового пiдпису) зобов'язанi надавати вiдомостi про особу, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, з обов'язковим дотриманням Закону України "Про захист персональних даних".

     Вручення особi, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, копiї постанови про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення у сферi безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та/або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), покладається на органи Державної прикордонної служби України, а у разi якщо транспортний засiб ввезено на територiю України громадянином (резидентом) України, розгляд вiдповiдних справ та притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi зазначеної особи здiйснюються у порядку, передбаченому статтями 2791, 291, 3001 цього Кодексу.

     Вiдмова особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, вiд виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення або її оскарження є пiдставою для внесення вiдповiдних вiдомостей про iноземцiв та осiб без громадянства до бази даних осiб, яким згiдно iз законодавством України не дозволяється в'їзд в Україну, що зберiгаються до виконання або скасування зазначеної постанови.

     Стаття 2793. Звiльнення вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     Вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особа, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, звiльняється вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), якщо протягом 20 календарних днiв з дня вчинення вiдповiдного правопорушення або з дня набрання постановою по справi про адмiнiстративне правопорушення законної сили:

     ця особа надала документ, який пiдтверджує, що до моменту вчинення правопорушення транспортний засiб вибув з її володiння внаслiдок протиправних дiй iнших осiб, або щодо протиправного використання iншими особами номерних знакiв, що належать її транспортному засобу;

     особа, яка керувала транспортним засобом на момент вчинення зазначеного правопорушення, звернулася особисто до органу (посадової особи), уповноваженого розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, iз заявою про визнання зазначеного факту адмiнiстративного правопорушення та надання згоди на притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi, а також надала документ (квитанцiю) про сплату вiдповiдного штрафу.

     У випадках звiльнення вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi на пiдставi:

     абзацу другого частини першої цiєї статтi - винесена стосовно вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, постанова про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi скасовується тим органом (посадовою особою), який її винiс;

     абзацу третього частини першої цiєї статтi - до винесеної постанови стосовно вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або особи, яка ввезла транспортний засiб на територiю України, вносяться змiни щодо визначення суб'єктом правопорушення особи, яка фактично керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення, зафiксованого в автоматичному режимi або в режимi фотозйомки (вiдеозапису).

     Стаття 2794. Iнформування вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, про правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     За бажанням вiдповiдальної особи, зазначеної у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, iнформацiя про фiксування в автоматичному режимi або режимi фотозйомки (вiдеозапису) адмiнiстративного правопорушення у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобiв, вчиненого на належному цiй особi транспортному засобi, передається з використанням повiдомлень рухомого (мобiльного) зв'язку та/або електронної пошти.

     Для отримання такої iнформацiї вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, звертається безоплатно до уповноваженого органу (пiдроздiлу) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України з вiдповiдною заявою, в якiй зазначає бажаний спосiб отримання iнформацiї та абонентський номер засобу рухомого (мобiльного) зв'язку та/або адресу електронної пошти.

     На пiдставi заяви, поданої вiдповiдальною особою, зазначеною у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, уповноваженим органом (пiдроздiлом) Мiнiстерства внутрiшнiх справ України iнформацiя про абонентський номер засобу рухомого (мобiльного) зв'язку та/або адресу електронної пошти такої особи безоплатно вноситься до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв.

     Порядок безоплатного надання (у тому числi через мережу Iнтернет) iнформацiї про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), особам, за якими зареєстровано транспортнi засоби, та/або безпосереднiм користувачам цих транспортних засобiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     18) статтю 280 доповнити другим реченням такого змiсту: "Особливостi розгляду справ про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), встановлюються статтями 2791 - 2794 цього Кодексу";

     19) у статтi 283:

     у частинi третiй:

     в абзацi першому слова "у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху" замiнити словами "у сферах забезпечення безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобiв";

     абзац четвертий викласти в такiй редакцiї:

     "технiчний засiб, яким здiйснено фото або вiдеозапис (якщо такий запис здiйснювався)";

     частину четверту викласти в такiй редакцiї:

     "Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), крiм даних, визначених частинами другою i третьою цiєї статтi, повинна мiстити вiдомостi про адресу веб-сайту в мережi Iнтернет, на якому особа може ознайомитися iз зображенням чи вiдеозаписом транспортного засобу в момент вчинення адмiнiстративного правопорушення, iдентифiкатор для доступу до зазначеної iнформацiї та порядок звiльнення вiд адмiнiстративної вiдповiдальностi";

     20) у частинi дев'ятiй статтi 285 слова "у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi" замiнити словами "у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     21) у частинi першiй статтi 288:

     у пунктах 1 i 2 слова "виконавчий комiтет" в усiх вiдмiнках замiнити словами "виконавчий комiтет (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комiтетiв, - виконавчi органи, що виконують їх повноваження)" у вiдповiдному вiдмiнку;

     включити пункт 4 такого змiсту:

     "4) постанову iнспектора з паркування про накладення адмiнiстративного стягнення (частини перша i третя статтi 122, частини перша i друга статтi 1521 цього Кодексу) - в районний, районний у мiстi, мiський чи мiськрайонний суд у порядку, визначеному Кодексом адмiнiстративного судочинства України, з урахуванням особливостей, визначених цим Кодексом";

     22) у першому реченнi статтi 289 слова "у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числi зафiксованi в автоматичному режимi" замiнити словами "у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, та/або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису)", а слова "вручення такої постанови" - словами "набрання постановою законної сили";

     23) у статтi 291:

     частину першу пiсля слiв "в автоматичному режимi" доповнити словами "про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованого в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Постанова по справi про адмiнiстративне правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числi зафiксоване в автоматичному режимi, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), набирає законної сили пiсля її вручення особi або отримання поштового повiдомлення про вручення або про вiдмову в її отриманнi, або повернення поштового вiдправлення з позначкою про невручення";

     24) частину третю статтi 299 пiсля слiв "в автоматичному режимi" доповнити словами "та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису)";

     25) статтю 3001 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 3001. Порядок виконання постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     У разi сплати вiдповiдальною особою, зазначеною у частинi першiй статтi 142 цього Кодексу, або громадянином (резидентом) України, який ввiз на територiю України транспортний засiб, зареєстрований за межами України, 50 вiдсоткiв розмiру штрафу протягом 10 банкiвських днiв з дня набрання законної сили постановою про накладення адмiнiстративного стягнення за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксоване в автоматичному режимi, або за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), така постанова вважається виконаною. Постанова про накладення адмiнiстративного стягнення за порушення зупинки, стоянки та паркування транспортних засобiв, зафiксоване в режимi фотозйомки (вiдеозапису), також вважається виконаною у разi сплати штрафу за повiдомленням про притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi, залишеним уповноваженою посадовою особою на мiсцi вчинення правопорушення на лобовому склi транспортного засобу, у тому числi шляхом сплати 50 вiдсоткiв розмiру штрафу протягом 10 банкiвських днiв з дня вчинення вiдповiдного правопорушення.

     У разi несплати штрафу особами, зазначеними у частинi першiй цiєї статтi, протягом 30 днiв з дня набрання законної сили постановою про накладення адмiнiстративного стягнення за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобiв така постанова пiдлягає примусовому виконанню.

     У разi оскарження постанови про накладення адмiнiстративного стягнення у виглядi штрафу за правопорушення у сферах безпеки дорожнього руху та паркування транспортних засобiв перебiг строкiв, визначених цiєю статтею, зупиняється до розгляду скарги".

     2. У Законi України "Про дорожнiй рух" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338 iз наступними змiнами):

     1) статтю 6 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "До компетенцiї мiських рад та їх виконавчих органiв у сферi дорожнього руху також належить:

     затвердження вимог до облаштування майданчикiв для паркування транспортних засобiв з урахуванням норм, нормативiв, стандартiв у сферi благоустрою населених пунктiв, державних будiвельних норм, технiчних умов, Правил дорожнього руху та iнших нормативних документiв;

     впровадження в межах вiдповiдного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартостi послуг з паркування, затвердження технiчних вимог та завдання до цiєї системи;

     уповноваження iнспекторiв з паркування здiйснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобiв;

     визначення шляхiв стимулювання користування електромобiлями та iншими екологiчними видами транспорту".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     2) статтю 7 пiсля абзацу восьмого доповнити чотирма новими абзацами такого змiсту:

     "затвердження вимог до облаштування майданчикiв для паркування транспортних засобiв з урахуванням норм, нормативiв, стандартiв у сферi благоустрою населених пунктiв, державних будiвельних норм, технiчних умов, Правил дорожнього руху та iнших нормативних документiв;

     впровадження в межах вiдповiдного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартостi послуг з паркування, затвердження технiчних вимог та завдання до цiєї системи;

     уповноваження iнспекторiв з паркування здiйснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобiв;

     визначення шляхiв стимулювання користування електромобiлями та iншими екологiчними видами транспорту".

     У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати вiдповiдно абзацами тринадцятим - шiстнадцятим;

     3) частину другу статтi 16 доповнити абзацом тринадцятим такого змiсту:

     "оплачувати вартiсть послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу";

     4) у частинах п'ятiй, шостiй i восьмiй статтi 34 слова "ведеться Єдиний державний реєстр" замiнити словами "та належних користувачiв ведеться Єдиний державний реєстр транспортних засобiв";

     5) статтю 341 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 341. Надання iнформацiї про зареєстрованi транспортнi засоби з Єдиного державного реєстру транспортних засобiв

     Iнформацiя про зареєстрованi транспортнi засоби та їх власникiв, належних користувачiв, що мiститься у Єдиному державному реєстрi транспортних засобiв, держателем якого є Мiнiстерство внутрiшнiх справ України, є вiдкритою та загальнодоступною.

     Для фiзичних та юридичних осiб iнформацiя з Єдиного державного реєстру транспортних засобiв надається шляхом пошуку за суб'єктом (власником транспортного засобу) в електроннiй формi через офiцiйний веб-сайт органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi реєстрацiї та облiку транспортних засобiв, за умови iдентифiкацiї такої особи (фiзичної або юридичної) з використанням електронного цифрового пiдпису чи iншого альтернативного засобу iдентифiкацiї особи, чи в паперовiй формi шляхом подання заяви особисто або направлення її поштою до органiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ України. Iнформацiя з Єдиного державного реєстру транспортних засобiв надається у порядку i за формою, що встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За запитом посадових осiб органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, судiв, органiв Нацiональної полiцiї, органiв прокуратури, органiв Служби безпеки України, адвокатiв, нотарiусiв, iнспекторiв з паркування iнформацiя з Єдиного державного реєстру транспортних засобiв у зв'язку iз здiйсненням ними повноважень, визначених законом, надається за суб'єктом (власником, належним користувачем транспортного засобу) чи за державним номерним знаком у письмовiй або електроннiй формi шляхом безпосереднього доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, за умови iдентифiкацiї вiдповiдної посадової особи за допомогою електронного цифрового пiдпису. Порядок доступу до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     За заявою власника чи iншого правоволодiльця орган реєстрацiї та облiку транспортних засобiв надає iнформацiю про осiб, якi отримали вiдомостi про зареєстрований транспортний засiб, що йому належить.

     Iнформацiя про зареєстрований транспортний засiб чи його власника, належного користувача, отримана в електроннiй чи паперовiй формi вiдповiдно до законодавства за допомогою програмних засобiв ведення Єдиного державного реєстру транспортних засобiв, є офiцiйною та використовується вiдповiдно до законодавства";

     6) абзац десятий статтi 521 викласти в такiй редакцiї:

     "ведення Реєстру адмiнiстративних правопорушень у сферi безпеки дорожнього руху, надання доступу до ресурсiв цього реєстру щодо порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобiв, зафiксованих в автоматичному режимi або в режимi фотозйомки (вiдеозапису), посадовим особам, уповноваженим розглядати справи за такi правопорушення";

     7) статтi 522 та 531 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 522. Оплата послуг з паркування транспортних засобiв та контроль за здiйсненням такої оплати

     При розмiщеннi транспортних засобiв на майданчику для платного паркування особи, якi розмiщують транспортнi засоби на такому майданчику, оплачують вартiсть послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу згiдно з тарифом, встановленим органом мiсцевого самоврядування вiдповiдно до порядку формування тарифiв на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України. Iнспекторам з паркування забороняється приймати грошовi кошти у готiвковiй формi в рахунок оплати вартостi таких послуг та/або в рахунок оплати штрафiв, накладених на мiсцi вчинення правопорушення.

     Положення частини першої цiєї статтi не застосовуються у випадках, визначених частинами шостою та сьомою статтi 30 Закону України "Про основи соцiальної захищеностi iнвалiдiв в Українi" щодо мiсць для безоплатного паркування, а також до осiб та транспортних засобiв, якi вiдповiдно до закону та/або рiшення вiдповiдної мiської, селищної, сiльської ради звiльняються вiд оплати вартостi послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв на спецiально вiдведених (позначених) на цих майданчиках мiсцях.

     Мiськi, селищнi, сiльськi ради можуть прийняти рiшення про впровадження на територiї населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартостi послуг з паркування, програмно-технiчний комплекс якої надає можливiсть в онлайн-режимi контролювати оплату послуг з користування майданчиками для платного паркування.

     У разi впровадження у вiдповiдному населеному пунктi автоматизованої системи контролю оплати вартостi послуг з паркування оплата послуг з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобiв здiйснюється шляхом перерахування грошових коштiв через установи банкiв, платiжнi пристрої (банкiвськi автомати, платiжнi термiнали), паркувальнi автомати, засоби мобiльного зв'язку, за допомогою iнших програмно-технiчних комплексiв, призначених для автоматизованого зарахування грошових коштiв на вiдповiднi рахунки.

     Особи, якi розмiщують транспортнi засоби на майданчику для платного паркування в межах населеного пункту, в якому не впроваджено автоматизованої системи контролю оплати паркування, але фiксацiя обставин порушення правил паркування транспортних засобiв здiйснюється iнспекторами з паркування в режимi фотозйомки (вiдеозапису), зобов'язанi сплачувати вартiсть послуг з користування майданчиком для платного паркування транспортного засобу та залишати на час паркування пiд лобовим склом транспортного засобу вiдповiдний документ про оплату послуг з користування майданчиком для платного паркування";

     "Стаття 531. Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису)

     Вiдповiдальнiсть за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), несе фiзична особа або керiвник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засiб, а в разi якщо до Єдиного державного реєстру транспортних засобiв внесено вiдомостi про належного користувача вiдповiдного транспортного засобу - належний користувач транспортного засобу, а якщо в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань вiдсутнi на момент запиту вiдомостi про керiвника юридичної особи, за якою зареєстрований транспортний засiб, - особа, яка виконує повноваження керiвника такої юридичної особи.

     Вiдповiдальна особа, зазначена у частинi першiй цiєї статтi, у разi притягнення її до вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, або порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), має право зворотної вимоги до особи, яка керувала транспортним засобом у момент вчинення правопорушення.

     Порядок та особливостi притягнення до адмiнiстративної вiдповiдальностi за правопорушення у сферi забезпечення безпеки дорожнього руху, зафiксованi в автоматичному режимi, та порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобiв, зафiксованi в режимi фотозйомки (вiдеозапису), визначаються Кодексом України про адмiнiстративнi правопорушення".

     3. У Законi України "Про мiсцеве самоврядування в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 iз наступними змiнами):

     1) у частинi першiй статтi 26:

     пункт 56 викласти в такiй редакцiї:

     "56) визначення шляхiв стимулювання користування електромобiлями та iншими екологiчними видами транспорту";

     доповнити пунктом 561 такого змiсту:

     "561) затвердження вимог до облаштування майданчикiв для паркування транспортних засобiв з урахуванням норм, нормативiв, стандартiв у сферi благоустрою населених пунктiв, державних будiвельних норм, технiчних умов, Правил дорожнього руху та iнших нормативних документiв";

     2) пiдпункт 71 пункту "а" частини першої статтi 30 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "впровадження в межах вiдповiдного населеного пункту автоматизованої системи контролю оплати вартостi послуг з паркування, затвердження технiчних вимог та завдання до цiєї системи;

     уповноваження iнспекторiв з паркування здiйснювати у випадках, визначених законом, розгляд справ про адмiнiстративнi правопорушення та проводити тимчасове затримання транспортних засобiв".

     4. Частину першу статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання, що надає послуги iз транспортування та/або зберiгання транспортних засобiв у разi тимчасового затримання транспортних засобiв, за шкоду, яка може бути заподiяна транспортному засобу при здiйсненнi його транспортування та/або зберiгання".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi через 180 днiв з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України забезпечити перегляд нормативних вимог, а також практичного застосування дорожнiх знакiв "зупинка заборонена" та "стоянка заборонена" щодо збiльшення площ проїзних частин вулиць населених пунктiв України, на яких можуть бути вiдведенi (облаштованi) мiсця для паркування транспортних засобiв.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України до дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити розроблення та перегляд нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     4. Рекомендувати органам мiсцевого самоврядування:

     не пiзнiше дня набрання чинностi цим Законом прийняти вiдповiднi рiшення, передбаченi цим Законом, а також привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     впроваджувати автоматизовану систему контролю оплати паркування;

     вжити заходiв щодо збiльшення чисельностi посадових осiб мiсцевого самоврядування для прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування iнспекторiв з паркування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
21 грудня 2017 року
N 2262-VIII

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.