ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України у зв'язку з пiдготовкою та проведенням в Українi фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пiдроздiл 1 доповнити пунктом 10 такого змiсту:

     "10. До загального мiсячного (рiчного) оподатковуваного доходу платника податку на доходи фiзичних осiб не включаються доходи, отриманi до 1 червня 2018 року з джерела їх походження в Українi, та iноземнi доходи, отриманi за роботи та/або послуги, виконанi та наданi на територiї України або за її межами для цiлей пiдготовки та проведення в Українi фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018, зокрема, але не виключно, у виглядi заробiтної плати, вiдшкодування видаткiв та добових, оплати проживання, забезпечення медичного страхування та/або страхування життя таким особам або третiм особам на користь таких осiб (крiм резидентiв України у розумiннi пiдпункту 14.1.213 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу) незалежно вiд їх участi у проведеннi зазначених фiнальних матчiв:

     представникам або посадовим особам асоцiацiй - членам УЄФА;

     членам делегацiй, якi беруть участь у фiнальних матчах чемпiонату, у тому числi членам команд, якi здобули право на участь у фiнальних матчах;

     фiзичним особам, акредитованим УЄФА, зокрема працiвникам та тимчасовим працiвникам, представникам засобiв масової iнформацiї, партнерам УЄФА, представникам спонсорiв.

     Для цiлей цього пункту термiн "УЄФА" вживається у значеннi "Союз європейських футбольних асоцiацiй".

     Дохiд iнших нерезидентiв, отриманий до 1 червня 2018 року iз джерел походження з України, пiдлягає оподаткуванню на загальних пiдставах з урахуванням положень мiжнародних договорiв України про уникнення подвiйного оподаткування, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України";

     2) пiдроздiл 2 доповнити пунктами 66 i 67 такого змiсту:

     "66. До 26 травня 2018 року до операцiй iз ввезення на митну територiю України товарiв, зазначених в абзацах другому i третьому пункту 43 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України, застосовуються:

     звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть у разi помiщення таких товарiв у митний режим iмпорту;

     умовне повне звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть у разi помiщення таких товарiв у митний режим тимчасового ввезення.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надане таке звiльнення або умовне повне звiльнення, та пеню, нараховану вiдповiдно до статтi 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звiльнення або умовного повного звiльнення вiд оподаткування.

     67. Тимчасово, до 26 травня 2018 року включно, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання (надання) УЄФА або юридичними особами, уповноваженими УЄФА на здiйснення органiзацiйних заходiв та/або проведення фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018, квиткiв та послуг, що є їх невiд'ємною частиною.

     Для цiлей цього пункту термiн "УЄФА" вживається у значеннi "Союз європейських футбольних асоцiацiй";

     3) пiдроздiл 4 доповнити пунктом 51 такого змiсту:

     "51. Звiльняється вiд оподаткування прибуток, отриманий до 26 травня 2018 року включно УЄФА та/або його пов'язаними особами вiд передачi та/або використання комерцiйних прав, що стосуються фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018.

     Дiяльнiсть УЄФА та/або його пов'язаних осiб для цiлей пiдготовки та/або проведення зазначених матчiв провадиться без утворення постiйного представництва в Українi в розумiннi пiдпункту 14.1.193 пункту 14.1 статтi 14 цього Кодексу. Прибуток, отриманий вiд такої дiяльностi, звiльняється вiд оподаткування згiдно з роздiлом III цього Кодексу.

     Не оподатковуються доходи iз джерелом їх походження з України, визначенi у пунктi 141.4 статтi 141 цього Кодексу та отриманi УЄФА та/або його пов'язаними особами вiд Федерацiї футболу України та резидентiв України, що залученi для пiдготовки та/або проведення зазначених матчiв.

     У цьому пунктi термiни вживаються в такому значеннi:

     комерцiйнi права - права, що виникають у зв'язку з проведенням зазначених матчiв, у тому числi права на рекламування, маркетинг, збут, лiцензування, комерцiйну концесiю, спонсорство, опублiкування, дiяльнiсть друкованих засобiв масової iнформацiї, телевiзiйне мовлення, запис i вiдтворення заходiв, пов'язаних з проведенням зазначених матчiв;

     УЄФА - Союз європейських футбольних асоцiацiй";

     4) пункт 161 пiдроздiлу 10 доповнити пiдпунктом 1.9 такого змiсту:

     "1.9. Звiльняються вiд оподаткування вiйськовим збором доходи, зазначенi в абзацi першому пункту 10 пiдроздiлу 1 цього роздiлу".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 березня 2018 року
N 2374-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.