ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України у зв'язку з органiзацiєю та проведенням фiнальних матчiв Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Роздiл XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пунктом 43 такого змiсту:

     "43. Тимчасово, до 26 травня 2018 року:

     звiльняються вiд оподаткування ввiзним митом товари (крiм пiдакцизних), що ввозяться на митну територiю України в митному режимi iмпорту Союзом європейських футбольних асоцiацiй (далi - УЄФА), уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, якi беруть участь у фiнальних матчах Лiги чемпiонiв УЄФА та Лiги чемпiонiв УЄФА серед жiнок сезону 2017/2018 (далi - фiнальнi заходи Лiги чемпiонiв УЄФА 2018 року), необхiднi для забезпечення органiзацiї та проведення зазначених заходiв. Продаж таких товарiв на територiї України забороняється;

     товари, у тому числi транспортнi засоби, що класифiкуються в товарних позицiях 8702, 8703, 8704 згiдно з УКТ ЗЕД (далi у цьому пунктi - транспортнi засоби), якi тимчасово ввозяться на митну територiю України УЄФА, уповноваженими УЄФА особами, футбольними клубами/командами, якi беруть участь у фiнальних заходах Лiги чемпiонiв УЄФА 2018 року, для забезпечення органiзацiї та проведення зазначених заходiв, можуть бути помiщенi у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звiльненням вiд оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань iз сплати митних платежiв, передбачених роздiлом X цього Кодексу, на строк до трьох мiсяцiв;

     пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення зазначених у цьому пунктi товарiв i транспортних засобiв здiйснюються за мiсцем проведення фiнальних заходiв Лiги чемпiонiв УЄФА 2018 року або митницею у пунктi пропуску через державний кордон України у першочерговому порядку;

     пропуск через митний кордон, митний контроль та митне оформлення зазначених у цьому пунктi товарiв i транспортних засобiв здiйснюються без подання документiв, що вiдповiдно до законодавства видаються органами державної влади i є передумовою здiйснення митного контролю та митного оформлення таких товарiв, зокрема документiв, що пiдтверджують факт проведення санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного та радiологiчного видiв контролю; сертифiкатiв походження, якостi, вiдповiдностi; дозволiв, свiдоцтв, посвiдчень, лiцензiй, висновкiв та iнших рiшень уповноважених органiв державної влади.

     Декларантами зазначених у цьому пунктi товарiв i транспортних засобiв можуть бути УЄФА, уповноваженi УЄФА особи, футбольнi клуби/команди, якi беруть участь у фiнальних заходах Лiги чемпiонiв УЄФА 2018 року, або уповноваженi ними особи.

     Положення абзацiв другого i третього цього пункту застосовуються до товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться уповноваженими УЄФА особами, за умови пiдтвердження УЄФА призначення цих товарiв.

     Зазначенi у цьому пунктi транспортнi засоби, тимчасово ввезенi на митну територiю України, дозволяється використовувати для задоволення потреб УЄФА, уповноважених УЄФА осiб, футбольних клубiв/команд, у тому числi для внутрiшнiх перевезень, з метою забезпечення органiзацiї та проведення фiнальних заходiв Лiги чемпiонiв УЄФА 2018 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 березня 2018 року
N 2375-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.