МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про внесення змiни до рiшення Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi вiд 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05

     За результатами проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї за скаргою ПАТ "АрселорМiталл Кривий Рiг" Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) 28.12.2017 прийняла рiшення N АД-382/2017/4411-05, яким застосувала остаточнi антидемпiнговi заходи у виглядi мита в розмiрi 15,21 %.

     У ходi застосування остаточних антидемпiнгових заходiв до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) та Державної фiскальної служби України (далi - ДФС) надiйшли звернення вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо адмiнiстрування антидемпiнгового мита та надання роз'яснень опису товару, який має бути об'єктом застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     20.04.2018 Комiсiя розглянула матерiали Мiнекономрозвитку стосовно уточнення опису товару остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї, додатковi роз'яснення ДФС та ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" та, керуючись статтею 37 Закону прийняла рiшення N АД-390/2018/4411-05, про внесення змiни до рiшення Комiсiї вiд 28.12.2017 N АД-382/2017/4411-05 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну арматури та катанки походженням з Росiйської Федерацiї" у частинi опису товару, а саме до пункту 1, виклавши його в такiй редакцiї:

     "1. Застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Росiйської Федерацiї, що має такий опис:

     Арматурний прокат (арматура) дiаметром вiд 6 до 40 мм (включно) та катанка дiаметром вiд 5,5 до 14 мм (включно), а саме: прутки гарячекатанi (у тому числi й прутки, що отриманi гарячим волочiнням та гарячим пресуванням), якi мають однаковий (у тому числi й перiодичний) суцiльний круглий поперечний перерiз за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння), що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодами 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.".

     Рiшення Комiсiї вiд 20.04.2018 N АД-390/2018/4411-05 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.