Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України

НАКАЗ
Київ

12.09.98 N 581


Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882"

    Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882 "Про порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення" та з метою вдосконалення органiзацiйного механiзму контролю за дотриманням суб'єктами господарської дiяльностi вимог чинного законодавства України при провадженнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi НАКАЗУЮ:

     1. Установити, що Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України здiйснює видачу довiдок про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i в його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України, що надаються до мiнiстерств i вiдомств, визначених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882", для отримання висновкiв щодо обгрунтованостi причин перевищення законодавче встановлених термiнiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями.

     2. Затвердити:

     Порядок видачi довiдок МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i в його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України (додається);

     Форму довiдки МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i в його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України (додається);

     3. Обласним, Київському та Севастопольському мiським управлiнням зовнiшнiх економiчних зв'язкiв, Мiнiстерству торгiвлi, зовнiшньоекономiчних зв'язкiв i захисту прав споживачiв Автономної Республiки Крим (за згодою) щомiсячно iнформувати мiнiстерство про виданi комiсiями при регiональних управлiннях Нацiонального банку України iндивiдуальнi лiцензiї на перевищення законодавче встановлених термiнiв розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями.

в. о. мiнiстра В. I. ОЛIЙНИК

 

ПОРЯДОК
видачi довiдок МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i в йoгo iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України

     Порядок видачi довiдок МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i у його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України (далi - Порядок), розроблений на виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882 "Про порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, поставки складних технiчних виробiв товарiв спецiального призначення" визначає органiзацiйний механiзм видачi довiдок МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i у його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України.

     1. Дiя цього Порядку поширюється на всiх суб'єктiв господарської дiяльностi України незалежно вiд форм власностi та мiсця реєстрацiї.

     2. Суб'єкт господарської дiяльностi для одержання довiдки МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть (наявнiсть) обмежень, передбачених ст.37 Закону УРСР "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у нього та в його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України (далi - Довiдка) має подати до Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України такi документи:

     а) лист-звернення про видачу Довiдки за довiльною формою з обов'язковими вiдомостями про:

     стан виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на момент звернення;

     обгрунтування ротреби подовження термiну розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом) iз зазначенням суми заборгованостi та строку потрiбного для завершення розрахункiв за ним;

     центральний орган виконавчої влади в який буде подаватись Довiдка;

     б) завiрену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з обов'язковим зазначенням юридичної адреси та банкiвських реквiзитiв iноземних контрагентiв (якщо текст зовнiшньоекономiчного договору викладений не державною мовою, заявник додає письмовий переклад документа, виконаний i завiрений установою, що має право на здiйснення офiцiйних перекладiв);

     в) в разi наявностi копiї ранiше отриманих Довiдок.

     Заявник, крiм перелiчених документiв, може подати: копiї документiв, якi пiдтверджують причини, що призвели до затримки в проведеннi розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), та вжитi заходи щодо своєчасного повернення валютних коштiв (якщо вони вживались).

     Заявник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть документiв, що надаються до МЗЕЗторгу для отримання Довiдки.

     3. Документи для отримання Довiдки подаються до МЗЕЗторгу i приймаються у спецiально визначеному примiщеннi мiнiстерства фахiвцями Головного управлiння експортного контролю.

     4. При прийманнi документiв здiйснюється їх перевiрка на комплектнiсть та ставиться дата приймання на листi-зверненнi заявника. У разi неподання повного пакета документiв, передбачених в п.2 Порядку, документи на розгляд не приймаються.

     5. Прийнятi на розгляд документи направляються на експертизу до управлiння правового забезпечення, управлiння iнвестицiйного спiвробiтництва та валютного регулювання, Головного управлiння з питань зовнiшньої торгiвлi.

     Установити, що загальний термiн розгляду документiв в мiнiстерствi та видачi Довiдок не повинен перевищувати 14 робочих днiв.

     6. Розгляд зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) здiйснюється управлiннями МЗЕЗторгу протягом двох робочих днiв з наступних питань:

     управлiння правового забезпечення здiйснює експертизу контрактiв на вiдповiднiсть їх чинному законодавству України та мiжнародним правовим нормам;

     управлiння iнвестицiйного спiвробiтництва та валютного регулювання розглядає контракти на предмет вiдповiдностi умов платежiв чинному законодавству України та забезпечення своєчасного надходження валютних коштiв;

     Головне управлiння з питань зовнiшньої торгiвлi розглядає контракти на предмет вiдповiдностi контрактних цiн рiвню цiн свiтової кон'юнктури ринку, iндикативним цiнам, умовам здiйснення контракту.

     7. Якщо через вiдсутнiсть достатньої iнформацiї в МЗЕЗторзi та наданих для отримання Довiдки документах неможливо перевiрити цiнову iнформацiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту) на вiдповiднiсть рiвню цiн свiтової кон'юнктури ринку, заявником, на вимогу Мiнiстерства, має бути наданий експертний висновок Державного iнформацiйно-аналiтичного Центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв про проведену цiнову експертизу, пiсля чого робиться остаточний висновок щодо умов договору. При цьому термiн розгляду документiв у МЗЕЗторзi подовжується на строк, потрiбний для проведення експертизи в Державному iнформацiйно-аналiтичному Центрi монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв.

     8. Головне управлiння експортного контролю узагальнює експертнi висновки управлiнь МЗЕЗторгу, визначених в п.6 Порядку, та вносить на розгляд проект Довiдки.

     Довiдка пiдписується заступником мiнiстра, якому безпосередньо пiдпорядковане Головне управлiння експортного контролю або, в разi вiдсутностi, заступником мiнiстра, що замiщає його за функцiональними обов'язками.

     9. Довiдка оформляється в двох примiрниках, один з яких видається особисто заявниковi при пред'явленнi ним документа, що посвiдчує особу, та доручення на її отримання, другий надсилається до органу виконавчої влади, який вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.98 N 1297 "Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882" надаватиме висновки щодо обгрунтованостi причин перевищення законодавчо встановлених термiнiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями. Копiя Довiдки залишається в МЗЕЗторзi.

     10. Прийнятi згiдно з пунктом 2 цього Порядку документи заявнику не повертаються.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.