НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ

14.08.2008 N 01-5436/113

 

Державна фiскальна служба України


Щодо Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 25 Закону України "Про радiочастотний ресурс України", роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням НКРЗI вiд 13.02.2018 N 78, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2018 за N 282/31734, рiшенням НКРЗI вiд 07.08.2018 N 412 внесено iнформацiю до Перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України (далi - Перелiк), що розмiщений на офiцiйний сторiнцi НКРЗI в мережi Iнтернет (http://nkrzi.gov.ua) у рубрицi "Реєстри з питань РЧР" роздiлу "Радiочастотний ресурс".

     У зв'язку з цим, надсилаємо Перелiк Державнiй фiскальнiй службi України для подальшого використання в роботi.

     Додаток: згадане на 1 арк., у 1 прим.

Голова О. Животовський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.