МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя ) розглянула:

     вимогу приватного акцiонерного товариства "Львiвський електроламповий завод "Iскра" (далi - заявник) "Про перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп електричних походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування" (далi - вимога);

     звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення процедури перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у вимозi наведено достатньо iнформацiї, на пiдставi якої можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     вимога мiстить докази того, що у 2017 роцi товар походженням з Китайської Народної Республiки ввозився за цiнами нижчими за собiвартiсть виробництва заявника;

     вимога мiстить докази того, що застосування антидемпiнгових заходiв не усунуло повнiстю нанесеної заявнику шкоди, проте мало позитивний ефект;

     вимога мiстить докази того, що становище китайських експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiює шкоду;

     продовження дiї антидемпiнгових заходiв не суперечить нацiональним iнтересам.

     Протягом перiоду дослiдження (2014 - 2017 роки):

     обсяг iмпорту товару походженням з Китайської Народної Республiки був незначним. Частка iмпорту ламп розжарювання електричних у загальному iмпортi, порiвняно з 2014 роком, постiйно зростала, з 0,68 % у 2014 роцi до 1,36 % в останньому перiодi;

     виробничi потужностi в Китайськiй Народнiй Республiцi значно перевищують ринок споживання в Українi;

     обсяг незадiяних виробничих потужностей в Китайськiй Народнiй Республiцi за перiод з 2015 по 2017 рiк порiвняно з 2014 роком зрiс на 7 %, 18 % та 17 % вiдповiдно;

     у перiод з 2014 по 2016 рiк цiни, за якими товар походженням з Китайської Народної Республiки реалiзовувався в Українi, не мали вирiшального впливу на формування цiн на товар заявника. Проте протягом перiоду 2017 року, навiть за наявностi дiючої в Українi ставки антидемпiнгового мита у розмiрi 74,63 %, iмпорт товару з Китайської Народної Республiки здiйснювався за цiнами, значно нижчими за собiвартiсть виробництва товару заявника. При цьому цiна продажу ламп розжарювання виробництва заявника була нижчою за собiвартiсть.

     У зв'язку з вищезазначеним та вiдповiдно до статей 12 i 19 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-395/2018/4411-05 про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.

     Товар, що є об'єктом перегляду, має такий опис: лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльше 200 Вт i напругою бiльше 100 В, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10. Країною походження товару є Китайська Народна Республiка.

     Проведення перегляду антидемпiнгових заходiв доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо перегляд стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення перегляду.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку в разi подання її державною мовою України та у строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду антидемпiнгових заходiв та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду. Iнформацiя повинна надаватись українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватись українським перекладом. У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 28.09.2018 N АД-395/2018/4411-05 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36;

     Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;

     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;

     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94;

     e-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною перегляду

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

{необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом перегляду:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом перегляду:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

{якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.