ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

14.02.2019 N 4781/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницям ДФС


     Вiдповiдно до частини восьмої статтi 16 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" органи доходiв i зборiв здiйснюють митнi формальностi, необхiднi для випуску у вiдповiдний митний режим ГМО, на пiдставi вiдповiдних дозволiв або iнформацiї про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, отриманих вiд вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади з використанням механiзму "єдиного вiкна" вiдповiдно до Митного кодексу України.

     На виконання статтi 10 Закону України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв" наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 09.11.2010 р. N 971, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 13 грудня 2010 р. за N 1248/18543, затверджено Перелiк харчових продуктiв, щодо яких здiйснюється контроль вмiсту генетично модифiкованих органiзмiв.

     Для пiдтвердження дотримання зазначених обмежень, встановлених Законом України "Про державну систему бiобезпеки при створеннi, випробуваннi, транспортуваннi та використаннi генетично модифiкованих органiзмiв", щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України та внесення вiдомостей про це у митнi декларацiї, до роздiлу 5 Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20.09.2012 N 1011 включено такi документи:

     дозвiл на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi генетично модифiкованих органiзмiв (код 5138);

     дозвiл на ввезення продукцiї, отриманої з використанням генетично модифiкованих органiзмiв, призначеної для науково-дослiдних цiлей (код 5139);

     витяг, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням генетично модифiкованих органiзмiв (код 5140);

     заява декларанта або уповноваженої ним особи, у виглядi внесення коду до митної декларацiї про те, що товари не є генетично модифiкованим органiзмом або продукцiєю, виробленою iз застосуванням генетично-модифiкованих органiзмiв (код 5141).

     З урахуванням наведених положень нормативно-правових актiв при здiйсненнi митного оформлення у вiдповiдний митний режим товарiв, зазначених у наказi Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 09.11.2010 N 971, у митнiй декларацiї має бути наведено вiдомостi про вiдповiднi дозволи на ввезення (перемiщення) або iнформацiю про державну реєстрацiю ГМО, а також продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО, за одним iз кодiв документiв 5138, 5139 або 5140. При внесеннi до митної декларацiї вiдомостей за кодом документа 5141 заява декларанта що товари не є генетично модифiкованим органiзмом або продукцiєю, виробленою iз застосуванням генетично-модифiкованих органiзмiв має бути пiдтверджена маркуванням товару позначкою "без ГМО" або протоколами випробувань, iншими документами.

     З метою недопущення ввезення на митну територiю України та транзиту митною територiєю України незареєстрованих ГМО та продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО буде розширено функцiональнi можливостi АСМО "Iнспектор" шляхом формування для iнспектора вiдповiдного повiдомлення при формато-логiчному контролю митних декларацiй.

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.