МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 24.05.2013 N АД-293/2013/4423-06 застосувала остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї.

     На вимогу ПАТ "Мар'янiвський склозавод" рiшенням Комiсiї вiд 20.04.2018 N АД-387/2018/4411-05 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування (далi - перегляд).

     Перегляд проводився щодо товару, що має такий опис:

     скляна тара медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л, що виробляється зi скла марок ОС та ОС-1 свiтлозахисного з рiвномiрним забарвленням, що може класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодами 7010 90 71 10 та 7010 90 79 00 (далi - Товар), походженням з Росiйської Федерацiї.

     Перiод дослiдження: 01.01.2013 - 31.12.2017.

     Перiод перегляду: 01.01.2017 - 31.12.2017.

     03.04.2019 вiдповiдно до Закону, Комiсiя розглянула звiт та матерiали Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України про результати проведення перегляду та встановила:

     ПАТ "Мар'янiвський склозавод" є належним нацiональним товаровиробником;

     рiвень дiючих антидемпiнгових заходiв є достатнiм для попередження постачання на митну територiю Україну Товару походженням з Росiйської Федерацiї за демпiнговими цiнами;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть поновлення демпiнгового iмпорту в таких обсягах та на таких умовах, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить продовження дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     продовження дiї антидемпiнгових заходiв не суперечить нацiональним iнтересам.

     Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 03.04.2019 N АД-410/2019/4411-03 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну скляної тари медичного призначення мiсткiстю до 0,15 л походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування", згiдно з яким:

     завершила перегляд, що був порушений рiшенням Комiсiї вiд 20.04.2018 N АД-387/2018/4411-05;

     продовжила на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 24.05.2013 N АД-293/2013/4423-06. Дiя антидемпiнгових заходiв продовжується з моменту набрання чинностi рiшення Комiсiї вiд 03.04.2019 N АД-410/2019/4411-03.

     Рiшення Комiсiї вiд 03.04.2019 N АД-410/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.