МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Київгума" (далi - Заявник) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 20.04.2018 N АД-386/2018/4411-05 порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки.

     Вiдповiдно до зазначеного рiшення Комiсiї об'єктом розслiдування визначено: пробки гумовi медичного призначення, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки.

     Перiод дослiдження визначено три роки: 01.01.2015 - 31.12.2017.

     Перiод розслiдування: 01.01.2017 - 31.12.2017.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) звiт, матерiали та висновки про результати проведення розслiдування та за результатами розгляду встановила:

     Заявник є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону i статтi 11 Закону;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     позитивний висновок стосовно наявностi в перiод розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа розраховувалася на пiдставi порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi за однакових базисних умов поставки (франко-завод).

     обсяги демпiнгового iмпорту товару походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 8,5%;

     позитивний висновок щодо наявностi факту заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику, що пiдтверджується погiршенням соцiально-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника протягом перiоду дослiдження, зокрема: скоротилися частка Заявника на внутрiшньому ринку України на 6,5 % та обсяги продажу Товару на внутрiшньому ринку України на 2,55 %, фiнансовий результат вiд дiяльностi на внутрiшньому ринку України був збитковим;

     протягом перiоду дослiдження цiни демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Польща i Китайської Народної Республiки призвели до зниження цiн на подiбний товар та були нижче цiн та собiвартостi подiбного товару нацiонального товаровиробника;

     iноземнi виробники мають значний експортний потенцiал, що пiдтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з

     Республiки Польща та Китайської Народної Республiки та заподiянням iстотної шкоди Заявнику;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     застосування заходiв не суперечить нацiональним iнтересам України.

     Резюме фактiв та основнi висновки Мiнекономрозвитку, зробленi в ходi проведення розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн, отриманi за результатами розгляду iнформацiї, не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 17.04.2019 N АД-412/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пробок гумових медичного призначення походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки", згiдно з яким:

     застосувала остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     пробки гумовi медичного призначення, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 4016 99 97 90, походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита:

     - для Республiки Польща - 40,65 %;

     - для Китайської Народної Республiки - 8,45 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 40,65 %.

     Якщо пробки гумовi (код 4016 99 97 90 згiдно з УКТЗЕД) походженням з Республiки Польща та Китайської Народної Республiки, якi оформлено у митному вiдношеннi за iншим цiльовим призначенням, використано на митнiй територiї України для медичного призначення, платник податку зобов'язаний сплатити остаточне антидемпiнгове мито.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.