МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     скаргу публiчного акцiонерного товариства "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" та товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "IНТЕРПАЙП НIКО Т'ЮБ" (далi - заявник) про порушення та проведення антидемпiнгового розслiдування стосовно iмпорту до України сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки (далi - скарга);

     звiт i висновки Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) про результати проведення антидемпiнгової процедури щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що iмпорт в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки мiг здiйснюватися за демпiнговими цiнами, причому рiвень демпiнгової маржi не може вважатися мiнiмальним, а обсяги iмпорту - незначними вiдповiдно до положень Закону;

     у скарзi наведено достатньо обґрунтованих доказiв, на пiдставi яких можна вважати, що подальший демпiнговий iмпорт сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки є неминучим та iмовiрно буде заподiювати iстотну шкоду нацiональному товаровиробнику, якщо не буде застосовано заходiв для запобiгання цьому.

     Вiдповiдно до матерiалiв скарги:

     цiни iмпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки були нижчi за цiни на подiбний товар заявника протягом перiоду дослiдження (2015 - 2018 роки), а у 2018 р. цiни такого iмпорту були нижчими собiвартостi товару заявника;

     в останньому перiодi дослiдження, порiвняно з базовим, вiдбулося значне зростання обсягiв iмпорту сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки: в абсолютних показниках на 356 %, вiдносно споживання - на 146 %, вiдносно виробництва - на 178 %; частка iмпорту з Китайської Народної Республiки в загальному iмпортi зросла на 53 %.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 12 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-415/2019/4411-03, згiдно з яким порушила антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис: сталевi безшовнi гаряче-деформованi труби, що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 походженням з Китайської Народної Республiки.

     Проведення антидемпiнгового розслiдування доручено Мiнекономрозвитку.

     У разi якщо розслiдування стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономрозвитку iнформацiю, яка може бути корисною для проведення розслiдування.

     Iнформацiя, що подається Мiнекономрозвитку, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономрозвитку у разi подання її державною мовою України та в строки, встановленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономрозвитку.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн розслiдування та розглядає вимоги щодо проведення слухань. У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона розслiдування повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо), прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи. Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною розслiдування наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 60 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономрозвитку розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення розслiдування. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватися перекладом українською мовою.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономрозвитку її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 14.05.2019 N АД-415/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-67-55, 596-67-36.
     E-mail: tradedefence@me.gov.ua.
     Адреса Мiнекономрозвитку: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.
     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94.
     E-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною розслiдування

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до частини дванадцятої статтi 12 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки (компанiю/органiзацiю) на пiдставi наступного:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повна та скорочена назви компанiї:

     Статус компанiї у рамках розслiдування {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках розслiдування:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом розслiдування, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню розслiдування}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом розслiдування:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом розслiдування у кiлькiсних (тонни) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (тонни) (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом розслiдування:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.