МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 02.07.2018 N АД-393/2018/4411-05 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     прутки гарячекатанi, якi мають однаковий суцiльний поперечний перерiз за всiєю довжиною, круглого поперечного перерiзу дiаметром до 40 мм (включно), з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння) (далi - Товар), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, 7213 99 10 00, 7213 99 90 00, 7214 20 00 00, 7214 99 10 00, 7214 99 39 00, 7214 99 50 00, 7214 99 79 00, 7214 99 95 00, 7227 20 00 00, 7227 90 10 00, 7227 90 50 00, 7227 90 95 00, 7228 20 91 00, 7228 20 99 00, 7228 30 20 00, 7228 30 69 00, 7228 30 89 00.

     Країни походження Товару: Республiка Бiлорусь та Республiка Молдова.

     Перiод дослiдження: 01.01.2015 - 31.03.2018.

     Перiод розслiдування: 01.04.2017 - 31.03.2018.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (далi - Мiнекономiки) звiт та матерiали про результати розслiдування та за результатами розгляду встановила наступне:

     ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi Товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     обсяги демпiнгового iмпорту Товару походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 3 722,5 %, вiдносно споживання Товару на внутрiшньому ринку України - на 2 006,5 % та вiдносно загальних обсягiв виробництва Товару в Українi - на 3 700,2 %. Вiдповiдно до частини четвертої статтi 10 Закону для оцiнки сукупного впливу iмпорту з декiлькох країн було встановлено, що в кожнiй країнi наявна демпiнгова маржа вище, нiж мiнiмальний рiвень, обсяг демпiнгового iмпорту не є незначним та не виявлено невiдповiдностi умовам конкуренцiї мiж iмпортним i подiбним товарами;

     вiдсутнiсть заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi;

     наявнiсть загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi;

     наявнiсть у країнах експорту значного експортного потенцiалу, що свiдчить про ймовiрнiсть значного зростання обсягу демпiнгового експорту на ринок України;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова в перiод розслiдування здiйснювався за цiнами, що були нижчими за цiни продажу Товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова, та загрозою заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти та висновки за результатами проведеного розслiдування Мiнекономiки надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.12.2019 N АД-430/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     прутки гарячекатанi, якi мають однаковий круглий суцiльний поперечний перерiз дiаметром до 40 мм (включно) за всiєю довжиною, з вуглецевої та iнших легованих сталей, у тому числi укладенi в бунти чи розрiзанi на вiдрiзки, що можуть мати вм'ятини, ребра, канавки або iншi рельєфи, створенi пiд час прокатування з подальшою обробкою чи без неї (за винятком пруткiв з автоматної, швидкорiзальної та iнструментальної сталi, кованих, холодного деформування або оброблення у холодному станi та кутикiв, фасонних та спецiальних профiлiв з легованої сталi, порожнистих пруткiв та брускiв для бурiння, пруткiв гарячекатаних, виготовлених зi сталi марок C72D2 та C72D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 70 00, та C82D2 та C82D, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 7213 91 90 00), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: ех 7213 10 00 00, 7213 91 10 00, 7213 91 20 00, 7213 91 41 00, 7213 91 49 00, 7213 91 70 00, 7213 91 90 00, ех 7213 99 10 00, ех 7213 99 90 00, ех 7214 20 00 00, ех 7214 99 10 00, ех 7214 99 39 00, ех 7214 99 79 00, ех 7227 20 00 00, ех 7227 90 10 00, ех 7227 90 50 00, ех 7227 90 95 00, ех 7228 20 91 00, ех 7228 30 69 00, походженням з Республiки Бiлорусь та Республiки Молдова.

     Позначка "ех" поряд з класифiкацiйним кодом означає, що антидемпiнгове мито застосовується виключно до товарiв, опис яких визначено в рiшеннi.

     Документальне пiдтвердження виготовлення пруткiв гарячекатаних зi сталi марок C72D2, C72D, C82D2 та C82D забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для виробника/експортера ВАТ "Бiлоруський металургiйний завод - керуюча компанiя холдингу "Бiлоруська металургiйна компанiя" (ВАТ "БМЗ") (вул. Промислова, 37, м. Жлобин, Гомельська область, Республiка Бiлорусь, 247210) - 0,0 %;

     для ЗАТ "Торговий Дiм БМЗ-Балтiя" (вул. Металiсту, 10, Шауляй, Литва, LT-78151) (Closed Joint-Stock Company "Trading House BMZ-Baltiya", Lithuania, LT-78151, Shaylay city, Metalisty Street, 10) - експортера пруткiв з вуглецевої та iнших легованих сталей, вироблених ВАТ "Бiлоруський металургiйний завод - керуюча компанiя холдингу "Бiлоруська металургiйна компанiя" (ВАТ "БМЗ") - 0,0 %;

     для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Бiлорусь - 31,08 %;

     для виробника/експортера ВАТ "Молдавський металургiйний завод" (ВАТ "ММЗ") (вул. Iндустрiальна, 1, м. Рибниця, Республiка Молдова, 5500) - 13,80 %;

     для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Молдова - 35,37 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.