МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пiдшипникiв кочення роликових радiальних з короткими цилiндричними роликами походженням з Республiки Казахстан

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою приватного акцiонерного товариства "Харкiвський пiдшипниковий завод" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 14.12.2018 N АД-403/2018/4411-05 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну пiдшипникiв кочення роликових радiальних з короткими цилiндричними роликами походженням з Республiки Казахстан (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     пiдшипник кочення роликовий радiальний з короткими цилiндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 3042726Е2М) (далi - Товар), що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 8482 50 00 00.

     Країною походження Товару є Республiка Казахстан.

     Перiодом дослiдження визначено чотири рiчнi перiоди:

     1-й рiчний перiод: 01.01.2015 - 31.12.2015;

     2-й рiчний перiод: 01.01.2016 - 31.12.2016;

     3-й рiчний перiод: 01.01.2017 - 31.12.2017;

     4-й рiчний перiод: 01.07.2017 - 30.06.2018.

     Перiод розслiдування: 01.07.2017 - 30.06.2018.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (далi - Мiнiстерство) звiт та матерiали про результати розслiдування та встановила:

     приватне акцiонерне товариство "Харкiвський пiдшипниковий завод" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi Товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до Товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну Товару походженням з Республiки Казахстан. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа становила:

     для АТ "ЄПК Степногорськ" (Республiка Казахстан) - 20,75 %;

     для iнших виробникiв/експортерiв Товару походженням з Республiки Казахстан - 22,75 %;

     обсяги демпiнгового iмпорту Товару походженням з Республiки Казахстан за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 487,5 %, вiдносно споживання Товару на внутрiшньому ринку України - на 288,3 %, вiдносно загальних обсягiв виробництва Товару в Українi - на 448,8 %;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi. За перiод дослiдження вiдбулося погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, зокрема зменшилися обсяги продажу подiбного товару на внутрiшнiй ринок України на 39,1 % та його частка в споживаннi в Українi на 55,6 %, зросли залишки на 229,1 %, зайнятiсть скоротилась на 25,96 %, дiяльнiсть нацiонального товаровиробника з продажу товару на внутрiшньому ринку України носила збитковий характер, показник лiквiдностi був нижче одиницi;

     наявнiсть у Республiцi Казахстан значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, якi перевищують обсяги споживання Товару на внутрiшньому ринку України;

     демпiнговий iмпорт в Україну Товару походженням з Республiки Казахстан здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу подiбного товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну Товару походженням з Республiки Казахстан та заподiянням iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти та висновки Мiнiстерства за результатами проведеного розслiдування надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02 грудня 2019 року N АД-431/2019/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну пiдшипникiв кочення роликових радiальних з короткими цилiндричними роликами походженням з Республiки Казахстан", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     пiдшипник кочення роликовий радiальний з короткими цилiндричними роликами (умовне позначення 36-232726Е2М або умовне позначення 30232726Е2М, умовне позначення 36-42726Е2М або умовне позначення 3042726Е2М), що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом ex 8482 50 00 00 походженням з Республiки Казахстан.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для виробника-експортера Акцiонерне товариство "ЄПК Степногорськ" (англ. - JSC EPK Stepnogorsk) (Республiка Казахстан, 021500, Акмолинська область, мiсто Степногорськ, промислова зона 2, будiвля N 1/1) - 20,75 %;

     для iнших виробникiв та експортерiв товару походженням з Республiки Казахстан - 22,75 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується органами доходiв i зборiв (митницями) України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.