ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку iз вдосконаленням процедури проведення фiнансової реструктуризацiї та щодо вдосконалення оподаткування операцiй фiнансового лiзингу

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1) пункт 189.5 статтi 189 викласти в такiй редакцiї:

     "189.5. У разi постачання товарiв, якi були повернутi лiзингоодержувачем лiзингодавцю за договором фiнансового лiзингу у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (у тому числi повернутi на пiдставi виконавчого напису нотарiуса), та при цьому лiзингодавцем за операцiєю з повернення таких товарiв до складу податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна рiзниця мiж цiною постачання та цiною придбання таких товарiв.

     Цiна придбання визначається як вартiсть товарiв, за якою такi товари були повернутi лiзингодавцю, а саме як первiсна вартiсть товарiв (об'єкта фiнансового лiзингу) за вирахуванням сплачених лiзингових платежiв у частинi компенсацiї вартостi об'єкта фiнансового лiзингу. У разi придбання товарiв у платника податку цiна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартiсть.

     Якщо за товарами, база оподаткування при постачаннi яких визначалася як позитивна рiзниця мiж цiною постачання та цiною придбання, в майбутнiх податкових перiодах суми податку за операцiєю з повернення таких товарiв були включенi до складу податкового кредиту лiзингодавця, застосовується положення пункту 198.5 статтi 198 цього Кодексу";

     2) у роздiлi XX "Перехiднi положення":

     пункт 46 пiдроздiлу 2 викласти в такiй редакцiї:

     "46. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї:

     платникiв податку - боржника та/або поручителя (майнового поручителя - заставодавця, iпотекодавця) з постачання товарiв для цiлей погашення заборгованостi боржника перед кредиторами вiдповiдно до плану реструктуризацiї, пiдписаного згiдно iз законом щодо фiнансової реструктуризацiї, або плану санацiї, затвердженого згiдно iз законодавством, що регулює вiдносини з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом, з урахуванням особливостей, встановлених законом щодо фiнансової реструктуризацiї. Пiд час здiйснення операцiй з постачання товарiв, що звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть згiдно iз цим пунктом, платники податку - боржник та/або поручитель (майновий поручитель - заставодавець, iпотекодавець) не застосовують норми пункту 198.5 статтi 198 та пункту 199.1 статтi 199 цього Кодексу щодо нарахування податкових зобов'язань або коригування ранiше нарахованих податкових зобов'язань та/або сум податку, вiднесених до податкового кредиту у зв'язку з таким постачанням;

     банкiв та iнших фiнансових установ з постачання (продажу, вiдчуження в iнший спосiб) товарiв, що були отриманi ними вiд боржникiв, поручителiв (майнових поручителiв - заставодавцiв, iпотекодавцiв) за операцiями з постачання товарiв, що звiльненi вiд оподатковування згiдно з абзацом першим цього пункту. Звiльнення вiд оподаткування операцiй банкiв та iнших фiнансових установ стосується тiєї частини вартостi товарiв, за якою вони були набутi у власнiсть у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики).

     У разi постачання (продажу, вiдчуження в iнший спосiб) банками та iншими фiнансовими установами товарiв, отриманих ними в результатi операцiй, звiльнених вiд оподаткування на пiдставi цього пункту, базою оподаткування є позитивна рiзниця мiж цiною постачання та цiною придбання таких товарiв. Цiна придбання визначається як вартiсть товарiв, за якою такi товари були отриманi банками та iншими фiнансовими установами";

     у пунктi 39 пiдроздiлу 4:

     в абзацi першому слова "На перiод дiї закону щодо фiнансової реструктуризацiї" замiнити словами i цифрами "Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року";

     у пiдпунктi 1:

     в абзацi другому слова "та закону щодо" замiнити словами "а також внаслiдок анулювання (прощення) його зобов'язань вiдповiдно до закону щодо";

     в абзацi третьому слово "погодженого" замiнити словом "пiдписаного", а слова i цифру "згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" - словами "згiдно iз законодавством, що регулює вiдносини з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     в абзацi другому пiдпункту 2 слово "погоджено" замiнити словом "пiдписано", а слова i цифру "згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" - словами "згiдно iз законодавством, що регулює вiдносини з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     у пiдпунктi 3 слово "погодженого" замiнити словом "пiдписаного", а слова i цифру "згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" - словами "згiдно iз законодавством, що регулює вiдносини з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     у пунктi 37 пiдроздiлу 10:

     в абзацi першому слово "погодженого" замiнити словом "пiдписаного", а слова i цифру "згiдно iз статтею 6 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" - словами "згiдно iз законодавством, що регулює вiдносини з питань вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом";

     в абзацах п'ятому - сьомому слово "погодження" замiнити словом "пiдписання".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
20 грудня 2019 року
N 425-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.