ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засiданнях Верховної Ради України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Кримiнальний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131) доповнити статтею 3642 такого змiсту:

     "Стаття 3642. Здiйснення народним депутатом України на пленарному засiданнi Верховної Ради України голосування замiсть iншого народного депутата України

     Умисне здiйснення народним депутатом України на пленарному засiданнi Верховної Ради України голосування замiсть iншого народного депутата України (неособисте голосування) -

     карається штрафом вiд трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     2. Закон України "Про статус народного депутата України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212 iз наступними змiнами) доповнити статтею 39 такого змiсту:

     "Стаття 39. Вiдповiдальнiсть народного депутата України за невиконання своїх обов'язкiв

     За невиконання своїх обов'язкiв народний депутат України несе вiдповiдальнiсть, встановлену законом".

     3. У Регламентi Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., NN 14 - 17, ст. 133 iз наступними змiнами):

     1) частину першу статтi 27 доповнити пунктом 91 такого змiсту:

     "91) надає доручення Апарату Верховної Ради щодо пiдготовки повiдомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування";

     2) статтю 37 доповнити частиною сьомою такого змiсту:

     "7. Порушення народним депутатом встановлених законом вимог щодо особистого голосування тягне за собою вiдповiдальнiсть, встановлену законом";

     3) частину третю статтi 47 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Голосування здiйснюється народним депутатом особисто за допомогою електронної системи шляхом голосування "за", "проти" або "утримався" в залi засiдань Верховної Ради або у визначеному для таємного голосування мiсцi бiля залу для пленарних засiдань. Апарат Верховної Ради забезпечує вiдеофiксацiю голосування народними депутатами пiд час пленарних засiдань Верховної Ради. У разi виявлення на пленарному засiданнi народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замiсть iншого народного депутата розгляд питання порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному засiданнi встановлює присутнiсть вiдповiдного народного депутата у залi засiдань Верховної Ради, а в разi його вiдсутностi повiдомляє Верховну Раду про виявлений факт порушення вимог щодо особистого голосування i доручає Лiчильнiй комiсiї вилучити картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному засiданнi i проводить повторне голосування щодо пропозицiї, яка ставилася на голосування останньою. Пiсля проведення повторного голосування головуючий надає доручення Апарату Верховної Ради невiдкладно пiдготувати повiдомлення про виявлене порушення народним депутатом вимог щодо особистого голосування. Таке повiдомлення разом iз протоколом, стенограмою вiдповiдного пленарного засiдання, а також його вiдеозаписом пiсля його пiдготовки надається Головi Верховної Ради для направлення до Державного бюро розслiдувань.

     У разi виявлення на пленарному засiданнi журналiстом, акредитованим при Верховнiй Радi, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замiсть iншого народного депутата, такий журналiст має право подати заяву до Апарату Верховної Ради про виявлений факт разом з вiдповiдними матерiалами фотозйомки або вiдеозапису";

     4) частину шосту статтi 51 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi виявлення факту порушення вимог щодо особистого голосування застосовуються процедури, передбаченi частиною третьою статтi 47 цього Регламенту".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 404-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.