МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну газобетонних блокiв походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою Всеукраїнської асоцiацiї виробникiв автоклавного газобетону, поданої вiд iменi ТОВ "Орiєнтир-Буделемент" та за пiдтримки ТОВ "Аерок", рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 17.04.2019 N АД-414/2019/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну газобетонних блокiв походженням з Республiки Бiлорусь (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     будiвельнi стiновi дрiбнi блоки з нiздрюватого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного бетону автоклавного твердення (газобетоннi блоки), що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодом 6810 11, походженням з Республiки Бiлорусь (далi - товар).

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономiки, Комiсiя встановила:

     ТОВ "Орiєнтир-Буделемент" та ТОВ "Аерок" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки їх частка в загальному виробництвi товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     протягом 2018 року iмпорт в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Республiки Бiлорусь здiйснювався за демпiнговими цiнами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу у розмiрi 34,19 %;

     наявнi данi свiдчать про iснування загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. Демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь мав стiйкий зростаючий тренд та за 2016 - 2018 рр. стрiмко зрiс бiльше нiж в 29 разiв. Як наслiдок, вiдбулося суттєве зростання його частки в загальному iмпортi в Україну товару на 5,61 п. п., при цьому прирiст частки демпiнгового iмпорту товару на ринку України становив майже 26 разiв. Аналiз внутрiшнього ринку Республiки Бiлорусь засвiдчив достатньо великi виробничi потужностi. При цьому, обсяги невикористаних виробничих потужностей складали близько чвертi споживання товару на внутрiшньому ринку України. Обсяги поставок бiлоруських виробникiв товару на внутрiшнiй ринок Республiки Бiлорусь протягом 2016 - 2018 рр. знизились на 9,55 % на фонi стiйкого тренду до зростання обсягiв експорту на 23,04 %. При цьому, основне зростання експорту забезпечили саме поставки в Україну. В той же час, частка експорту складала понад половину вiд обсягiв виробництва продукцiї бiлоруських виробникiв та постiйно зростала, що свiдчить про експортоорiєнтованiсть галузi;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Вiдповiдно до положень статтi 6 Закону вiдповiдь ЗАТ "Могильовський комбiнат силiкатних виробiв" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера залишено без розгляду, як таку, що подана пiсля закiнчення встановлених строкiв.

     Вiдповiдi Республiканського виробничо-торгового унiтарного пiдприємства "Управляюча компанiя холдингу "Бiлоруська цементна компанiя", його пов'язаних компанiй, СЗАТ "КварцМелПром" та ВАТ "Березiвський комбiнат силiкатних виробiв" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера не були врахованi в ходi проведення розслiдування, оскiльки були визнанi неповними, що, у свою чергу, ускладнювало можливiсть зробити точнi висновки щодо нормальної вартостi, експортної цiни та здiйснити їх справедливе порiвняння. Вiдповiдi на додатковi запити надiсланi СЗАТ "КварцМелПром" та ВАТ "Березiвський комбiнат силiкатних виробiв" надiйшли з порушенням вимог статтi 6 Закону та були залишенi без розгляду.

     Вiдповiдно до вимог статтi 31 Закону вказанi заiнтересованi сторони були поiнформованi про причини вiдхилення зазначеної iнформацiї та їм надано можливiсть надати коментарi. Поданi додатковi коментарi були недостатнiми для змiни вiдповiдних висновкiв.

     Основнi факти та висновки Мiнекономiки за результатами проведеного розслiдування надiслано всiм заiнтересованим сторонам.

     Запропонованi Республiканським виробничо-торговим унiтарним пiдприємством "Управляюча компанiя холдингу "Бiлоруська цементна компанiя"; ВАТ "Березiвський комбiнат силiкатних виробiв" та СЗАТ "КварцМелПром" добровiльнi письмовi зобов'язання щодо перегляду їх цiн або припинення експорту за демпiнговими цiнами товару на митну територiю України визнано неприйнятними вiдповiдно до статтi 15 Закону.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 21.02.2020 N АД-437/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну газобетонних блокiв походженням з Республiки Бiлорусь", згiдно з яким вирiшила:

     вiдхилити добровiльнi письмовi зобов'язання Республiканського виробничо-торгового унiтарного пiдприємства "Управляюча компанiя холдингу "Бiлоруська цементна компанiя", ВАТ "Березiвський комбiнат силiкатних виробiв" та СЗАТ "КварцМелПром" щодо перегляду їх цiн або припинення експорту за демпiнговими цiнами товару на митну територiю України.

     застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     будiвельнi блоки з нiздрюватого конструкцiйно-теплоiзоляцiйного бетону (газобетоннi блоки) густиною у твердiй формi не бiльш як 1700 кг/м3 бiлого або свiтло-сiрого кольорiв (у сухому станi) або сiрого кольору (в мокрому станi), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 6810 11 10 00, походженням з Республiки Бiлорусь.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 34,19 вiдсотка.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.