ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

27.04.2020 N 1674/6/99-00-07-03-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула звернення щодо застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - Кодекс) та, керуючись статтею 52 роздiлу II Кодексу, повiдомляє.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами Податкового кодексу України (далi - Кодекс) (пункт 1.1 статтi 1 роздiлу I Кодексу).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX Кодексу.

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" викладено в новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Кодексу.

     Згiдно з новою редакцiєю пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються такi операцiї:

     з ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй те пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, якi звiльненi вiд оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224 (далi - Перелiк N 224).

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України N 271 вiд 8 квiтня 2020 року (далi - Постанова N 271) внесено ряд змiн до iнших урядових постанов, у тому числi - i до Перелiку N 224. Зокрема, Постановою N 271 розширено перелiк товарних позицiй, включених до Перелiку N 224.

     Режим звiльнення вiд оподаткування застосовується:

     - з 17 березня 2020 року до операцiй з постачання товарних позицiй, включених до Перелiку N 224 (в редакцiї до внесення доповнень Постановою N 271);

     - з 15 квiтня 2020 року до операцiй з постачання всiх товарних позицiй, включених до Перелiку N 224, в тому числi з урахуванням Постанови N 271.

     У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiд оподаткування ПДВ вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, положення пункту 198.5 статтi 198 та статтi 199 роздiлу V Кодексу не застосовуються та податковi зобов'язання з ПДВ при здiйсненнi таких операцiй не нараховуються.

     Пiльговий режим оподаткування, встановлений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, застосовується до товарiв, включених до Перелiку N 224, як вiтчизняного виробництва, так i ввезених на митну територiю України.

     Враховуючи викладене, операцiї з постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), включених до Перелiку N 224, у тому числi ранiше виготовлених чи придбаних на митнiй територiї України або ввезених на митну територiю України у митному режимi iмпорту, звiльняються вiд оподаткування ПДВ починаючи з дати запровадження режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу (з 17 березня 2020 року, а для товарних позицiй, включених до Перелiку N 224 Постановою N 271, - з 15 квiтня 2020 року) i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя вказаного вище карантину, незалежно вiд дати їх виготовлення, придбання на митнiй територiї України чи ввезення на митну територiю України: до дати запровадження режиму звiльнення чи пiсля такої дати.

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 роздiлу II Кодексу iндивiдуальна податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.