МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) за заявою ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 21 лютого 2020 року N СП-440/2020/4411-03 порушено спецiальне розслiдування щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування визначено: полiмернi матерiали, зокрема, полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше та полiвiнiлхлорид, не змiшаний з iншими речовинами (далi - Товар), що можуть класифiкуватися згiдно з УКТ ЗЕД за кодами 3901 20 90 00 та 3904 10 00 00 незалежно вiд країни походження та експорту.

     Перiод розслiдування становить 01.01.2018 - 29.02.2020, до перiоду розслiдування входять наступнi рiчнi перiоди:

     1-ий рiчний перiод: 01.01.2018 - 31.12.2018;

     2-ий рiчний перiод: 01.01.2019 - 31.12.2019;

     3-iй рiчний перiод: 01.03.2019 - 29.02.2020.

     22 травня 2020 року Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України матерiали та висновки про хiд проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Україну полiмерних матерiалiв незалежно вiд країни походження та експорту i за результатами розгляду встановила таке:

     ТОВ "КАРПАТНАФТОХIМ" (далi - Заявник) є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi пункту 11 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi товару в Українi за перiод розслiдування становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 13 статтi 1 Закону, є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування.

     Щодо наявностi факту зростання обсягiв та умов iмпорту в Україну товару. Непередбачуванi обставини

     Вiдповiдно до даних митної статистики Держмитслужби встановлено, що протягом перiоду розслiдування:

     - обсяги iмпорту зросли на 3,7%;

     - частка iмпорту вiдносно виробництва скоротилася на 10,4%, зросла вiдносно споживання на 0,3% (при зростаннi виробництва на 15,7%);

     - цiни iмпорту знизилися на 10,8%.

     Заявник в серединi 2017 року вiдновив свою дiяльнiсть пiсля п'ятирiчного простою. Вiдповiдно, абсолютно об'єктивним та економiчно обґрунтованим було очiкування, що пiсля поступового завантаження потужностей пiдприємства має вiдбуватись замiщення iмпорту продукцiєю виробництва нацiонального виробника на фонi одночасного скорочення iмпорту Товару в Україну. Разом з тим, протягом першого та другого рiчного перiоду розслiдування обсяги iмпорту залишались вiдносно стабiльними. При чому, на фонi зростання споживання частка iмпорту в другому рiчному перiодi розслiдування очiкувано скоротилась (з огляду на продовження поступового розвитку дiяльностi Заявника, який в серединi 2017 року вiдновив свою дiяльнiсть), але вже наприкiнцi 2019 року - початку 2020 року (третiй рiчний перiод розслiдування), тобто нещодавно, iмпорт продемонстрував рiзкий рiст з темпами, якi перевищували темпи зростання споживання в Українi.

     Зростання iмпорту Товару в Україну було обумовлено такими непередбаченими обставинам, як вплив торгiвельної вiйни мiж США та Китаєм та подальшими двостороннiми домовленостями мiж цими країнами. З 2018 року, в результатi застосування Китаєм та США додаткових взаємних мит щодо iмпорту, в тому числi, Товару, iноземнi виробники почали переорiєнтовувати свої ринки збуту, що безпосередньо вплинуло на обсяги iмпорту Товару в Україну.

     Щодо наявностi факту заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробнику

     Виробничi потужностi Заявника дозволяють задовольнити потреби внутрiшнього ринку та здiйснювати активну експортну дiяльнiсть. Разом з тим, протягом перiоду розслiдування спостерiгалась ситуацiя, коли в умовах конкуренцiї з iмпортом завантаження потужностей Заявника знаходились на критично низькому рiвнi.

     Таким чином, протягом перiоду розслiдування спостерiгалося завдання шкоди Заявнику через неможливiсть виведення дiяльностi пiдприємства на прибутковий рiвень. При цьому, фiнансовий результат Заявника вiд реалiзацiї на внутрiшньому ринку протягом перiоду розслiдування був збитковий.

     Сукупна оцiнка соцiально-економiчних показникiв Заявника дає пiдстави зробити висновок щодо наявностi факту заподiяння значної шкоди нацiональному товаровиробниковi.

     Щодо наявностi причинно-наслiдкового зв'язку

     Неочiкуваний зростаючий iмпорт, який мав би скорочуватись в умовах поступового вiдновлення дiяльностi Заявника пiсля п'ятирiчного простою, в останньому рiчному перiодi навiть почав витiсняти Заявника з тих позицiй на внутрiшнього ринку України, якi вже були йому притаманнi.

     Протягом перiоду розслiдування цiни iмпортованого Товару скоротилися на 10,8%, при цьому цiна продажу Товару Заявником скоротилася на 11,6%. Одночасно, цiни продажу Заявником були нижче або близькими до собiвартостi. Таким чином зниження цiн iмпорту могло вплинути на цiни продажу Товару Заявником, що не дозволило вивести пiдприємство на прибутковий рiвень.

     Ураховуючи зазначене, Комiсiя дiйшла висновку, що рiвень iмпортних цiн впливав на зниження нацiональним товаровиробником вiдпускних цiн на подiбний товар.

     Щодо вiдповiдностi застосування попереднiх спецiальних заходiв нацiональним iнтересам України

     Застосування попереднiх спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну товару позитивно вплине на зростання обсягiв виробництва та продажу нацiональним товаровиробником подiбного товару, збереже та створить новi робочi мiсця, надасть нацiональному товаровиробнику можливiсть проведення модернiзацiї, технiчного переоснащення виробництва та виконання iнших заходiв для зменшення її собiвартостi.

     Мiжнароднi зобов'язання, узятi Україною, не суперечать застосуванню попереднiх спецiальних заходiв стосовно зростаючого iмпорту, який заподiює значну шкоду нацiональному товаровиробнику.

     Застосування попереднiх спецiальних заходiв позитивно вплине на вiдновлення конкуренцiї на внутрiшньому ринку України та призведе до усунення негативного впливу диспропорцiї в торгiвлi.

     Зважаючи на вищезазначене, керуючись положеннями статтi 11 Закону, Комiсiя з урахуванням застереження Держмитслужби щодо можливостi ухилення вiд сплати спецiального мита шляхом незначної змiни хiмiчного складу декларування товару пiд iншим кодом УКТ ЗЕД, прийняла рiшення N СП-445/2020/4411-03, яким вирiшила застосувати попереднi спецiальнi заходи щодо iмпорту в Україну товару незалежно вiд країни походження та експорту за таким описом:

     полiетилен з питомою густиною 0,94 або бiльше, що класифiкується за кодами 3901 20 10 00, 3901 20 90 00 згiдно з УКТЗЕД, та полiвiнiлхлорид, що класифiкується за кодами 3904 10 00 00, 3904 21 00 00, 3904 22 00 00 згiдно з УКТЗЕД.

     Документальне пiдтвердження фiзико-хiмiчних властивостей товару забезпечується шляхом надання сертифiката якостi, складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.

     Попереднi спецiальнi заходи застосовуються строком на 200 днiв.

     Попереднi спецiальнi заходи застосовуються у виглядi спецiального мита у розмiрi 18% щодо iмпорту в Україну вищезазначеного товару незалежно вiд країни походження та експорту.

     Не пiдлягає застосуванню попереднiх спецiальних заходiв iмпорт в Україну товару походженням з таких країн: Республiка Iсландiя, Князiвство Лiхтенштейн, Королiвство Норвегiя, Швейцарська Конфедерацiя, Чорногорiя, Азербайджанська Республiка, Республiка Вiрменiя, Республiка Бiлорусь, Республiка Казахстан, Киргизька Республiка, Республiка Молдова, Республiка Таджикистан, Туркменiстан, Республiка Узбекистан, Iсламська Республiка Афганiстан, Ангола, Бангладеш, Бенiн, Бутан, Буркiна-Фасо, Бурундi, Камбоджа, Центральноафриканська Республiка, Чад, Союз Коморських Островiв, Демократична Республiка Конго, Джибутi, Держава Еритрея, Федеративна Демократична Республiка Ефiопiя, Гамбiя, Гвiнея, Гвiнея-Бiсау, Гаїтi, Республiка Кiрибатi, Лаоська Народно-Демократична Республiка, Королiвство Лесото, Республiка Лiберiя, Мадагаскар, Малавi, Малi, Мавританiя, Мозамбiк, М'янма, Непал, Нiгер, Руанда, Демократична Республiка Сан-Томе i Принсiпi, Сенегал, Сьєрра-Леоне, Соломоновi Острови, Федеративна Республiка Сомалi, Республiка Пiвденний Судан, Республiка Судан, Демократична Республiка Схiдний Тимор, Того, Тувалу, Уганда, Об'єднана Республiка Танзанiя, Вануату, Єменська Республiка, Замбiя.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 10 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.