МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     22 травня 2020 року Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула матерiали, звiт i висновки Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     рiвень дiючих антидемпiнгових заходiв достатнiй для запобiгання демпiнговому iмпорту та заподiянню ним шкоди нацiональному товаровиробнику;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiює шкоду;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить поновлення дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     нацiональнi iнтереси потребують продовження дiї антидемпiнгових заходiв.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" Комiсiя прийняла рiшення N АД-448/2020/4411-03, згiдно з яким:

     завершила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, порушений рiшенням Комiсiї 17.07.2019 N АД-420/2019/4411-03;

     вирiшила продовжити дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 23.07.2008 N АД-183/2008/143-48 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну виробiв, виготовлених з чорних металiв, без електричної iзоляцiї (за винятком виробiв з корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi та виробiв для цивiльної авiацiї) походженням з Китайської Народної Республiки" термiном на п'ять рокiв з моменту набрання чинностi цим рiшенням.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.05.2020 N АД-448/2020/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.