МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою ТОВ "Українська сiрникова фабрика", рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 17.07.2019 N АД-422/2019/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (далi - розслiдування).

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 3605 00 00 00, походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї (далi - товар).

     За результатами проведеного розслiдування, розглянувши матерiали Мiнекономiки, Комiсiя встановила, що:

     ТОВ "Українська сiрникова фабрика" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки частка в загальному виробництвi товару в Українi становить 100 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     протягом перiоду розслiдування iмпорт в Україну товару, що є об'єктом розслiдування, походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї здiйснювався за демпiнговими цiнами. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу:

     для товару походженням з Республiки Бiлорусь на рiвнi 21,32 %;

     для товару походженням з Росiйської Федерацiї на рiвнi 66,59 %;

     наявнi данi свiдчать про iснування загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. Обсяги демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї за перiод дослiдження зросли на 1,80 %, вiдносно видимого споживання подiбного товару на внутрiшньому ринку України - на 12,83 %, вiдносно загальних обсягiв виробництва подiбного товару в Українi - на 11,63 %. Аналiз внутрiшнього ринку Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї свiдчить про достатньо великi виробничi потужностi. При цьому, бiлоруськi та росiйськi виробники мають значнi обсяги невикористаних виробничих потужностей. Обсяги поставок товару на внутрiшнiй ринок Республiки Бiлорусь протягом 2016 - 2019 рр. зросли на 1,09 % на фонi стiйкого тренду до зростання обсягiв експорту (на 30 %). При цьому, основне зростання експорту забезпечили саме поставки в Україну. В той же час, частка експорту складає понад половину обсягiв виробництва продукцiї бiлоруських виробникiв, що свiдчить про експортоорiєнтованiсть галузi;

     демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу подiбного товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть. Рiзниця мiж цiною iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї i цiною подiбного товару нацiонального товаровиробника протягом перiоду дослiдження зросла на 91,13 % та 18,62 % вiдповiдно, рiзниця мiж цiною iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї i повною собiвартiстю подiбного товару нацiонального товаровиробника протягом перiоду дослiдження зросла на 371,81 % та 59,42 % вiдповiдно;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Вiдповiдi АТ "Об'єднана сiрникова компанiя" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера та вiдповiдi ТОВ "НВП "Нанотехнологiя" на запитальник для iмпортера Мiнiстерством не отримано.

     У ходi проведення розслiдування Мiнiстерством встановлено, що iнформацiя, надана у вiдповiдi ЗАТ "Холдингова компанiя "Пiнськдрев" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера та вiдповiдi ТОВ "Лаверна" на запитальник для iмпортера, є неповною. При цьому, неповнота наданої iнформацiї ускладнює можливостi Мiнiстерства зробити точнi висновки, зокрема щодо нормальної вартостi, експортної цiни та їх справедливого порiвняння. Вiдповiдi на додатковi запити Мiнiстерства вiд ЗАТ "Холдингова компанiя "Пiнськдрев" та ТОВ "Лаверна" не надходили.

     Вiдповiдi ВАТ "Борисовдрев" та ВАТ "Бiлоруська лiсова компанiя" на запитальник для iноземного виробника i/або експортера не були врахованi у ходi проведення розслiдування, оскiльки були визнанi неповними, що, у свою чергу, ускладнювало можливiсть зробити точнi висновки щодо нормальної вартостi, експортної цiни та їх справедливого порiвняння. Вiдповiдi на додатковi запити, надiсланi ВАТ "Борисовдрев" та ВАТ "Бiлоруська лiсова компанiя", не були врахованi Мiнiстерством, оскiльки встановлено, що надана в них iнформацiя є неповною.

     Вiдповiдно до вимог Закону вказанi заiнтересованi сторони були поiнформованi про причини вiдхилення зазначеної iнформацiї та їм надано можливiсть надати коментарi. Поданi коментарi заiнтересованих сторiн були недостатнiми для змiни вiдповiдних висновкiв.

     Основнi факти та висновки за результатами проведеного розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування. Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi фактiв демпiнгу та загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику.

     Запропонованi ВАТ "Бiлоруська лiсова компанiя" добровiльнi письмовi зобов'язання щодо перегляду їх цiн або припинення експорту за демпiнговими цiнами товару на митну територiю України є неприйнятними вiдповiдно до статтi 15 Закону.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.05.2020 N АД-446/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сiрникiв походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї", згiдно з яким вирiшила:

     вiдхилити добровiльнi письмовi зобов'язання ВАТ "Бiлоруська лiсова компанiя" щодо перегляду їх цiн або припинення експорту за демпiнговими цiнами товару на митну територiю України;

     застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     сiрники, крiм пiротехнiчних виробiв товарної позицiї 3604, що класифiкуються за кодом УКТЗЕД 3605 00 00 00, походженням з Республiки Бiлорусь та Росiйської Федерацiї.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита для товару походженням з Республiки Бiлорусь за ставкою 21,32 %, для товару походженням з Росiйської Федерацiї за ставкою 45,79 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється митними органами незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.