ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

26.05.2020 N 2203/6/99-00-07-03-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула щодо застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi - ПКУ), до операцiй з ввезення на митну територiю України та постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19) та, керуючись статтею 52 роздiлу II ПКУ, повiдомляє.

     Як зазначено у зверненнi, товариство здiйснює дiяльнiсть у сферi оптової та роздрiбної торгiвлi товарами, у тому числi, що входять до перелiку товарiв, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування ПДВ.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами ПКУ (пункт 1.1 статтi 1 роздiлу I ПКУ).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть (далi - ПДВ) встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX ПКУ.

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (далi - Закон N 540-IX) викладено у новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ.

     Вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ тимчасово, на перiод, що закiнчується останнiм календарним днем мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19), звiльняються вiд оподаткування ПДВ операцiї з:

     ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Перелiк товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом Sars-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224, iз змiнами, внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08 квiтня 2020 року N 271 (далi - Перелiк N 224).

     У разi здiйснення операцiй, звiльнених вiдповiдно до пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, положення пункту 198.5 статтi 198 роздiлу V ПКУ та положення статтi 199 роздiлу V ПКУ не застосовуються щодо таких операцiй.

     Норми пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ застосовуються до операцiй з постачання товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (СОVID-19), включених до Перелiку N 224, здiйснених в перiод, починаючи з 17 березня 2020 року, i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     Режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановлений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX ПКУ, застосовується на всiх етапах постачання товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), включених до Перелiку N 224, незалежно вiд дати їх виробництва та походження (вiтчизняного виробництва чи ввезених на митну територiю України), а також незалежно вiд статусу покупця таких товарiв чи форми власностi.

     Щодо проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ операцiй з постачання товарiв, що включенi до Перелiку N 224.

     Вартiсть товарiв, що включенi до Перелiку N 224, повинна визначатися без ПДВ з настання дати запровадження пiльги, встановленої пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, вiдповiдно до змiн, внесених Законом N 540, тобто з 17 березня 2020 року. Ця вимога законодавства застосовується незалежно вiд того, чи мiстять договори та первиннi документи, складенi на постачання таких товарiв, положення щодо необхiдностi нарахування ПДВ, чи нi, а також незалежно вiд дати укладення таких договорiв.

     Платникам податку, якi здiйснювали постачання товарiв, що включенi до Перелiку N 224, з нарахуванням ПДВ, слiд забезпечити проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ щодо операцiй, якi були здiйсненi (вiдбулася "перша подiя") з дати запровадження пiльги з оподаткування (з 17 березня 2020 року) до дати набрання чинностi Законом N 540 (до 2 квiтня 2020 року).

     При цьому платники податку мають провести перерахунки, згiдно з якими сума ПДВ, що була сплачена (нарахована) у складi вартостi придбаних товарiв та вiдображена в податкових накладних, складених щодо операцiй iз такими товарами, якi вiдбулися в перiод з 17 березня 2020 року до 02 квiтня 2020 року, має бути або повернута покупцям, або зарахована в рахунок оплати вартостi наступних поставок.

     При проведеннi такого коригування:

     - платник податку - постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової нiакладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, в якому вказати зi знаком "мiнус" показники щодо поставлених товарiв iз Перелiку N 224. Такий розрахунок коригування пiдлягає реєстрацiї в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) отримувачем (покупцем) товарiв;

     - платник податку - постачальник повинен скласти та зареєструвати в ЄРПН податкову накладну на операцiю з постачання товарiв з Перелiку N 224, яка звiльняється вiд оподаткування, без нарахування ПДВ.

     Щодо особливостей складання податкової накладної за операцiями з постачання товарiв, включених до Перелiку N 224.

     При складаннi податкової накладної за операцiями з постачання товарiв, включених до Перелiку N 224, у графi такої податкової накладної "Складена на операцiї, звiльненi вiд оподаткування" верхньої лiвої частини робиться помiтка "Без ПДВ", у графi 8 роздiлу Б (таблична частина) податкової накладної вказується код ставки податку "903", а в графi 9 - код пiльги, визначений Довiдником пiльг, наданих чинним законодавством по сплатi податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв (далi - Довiдник).

     Довiдник розмiщується На веб-порталi ДПС за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

     Згiдно з Довiдником iнших податкових пiльг N 98/2 станом на 02.04.2020, розмiщеному за вказаним посиланням, для операцiй з постачання товарiв, включених до Перелiку N 224, застосовується код пiльги 14060544.

     Разом з цим повiдомляємо, що з метою правомiрностi вiднесення зазначених у зверненнi товарiв до категорiї товарiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-СоV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування ПДВ, Товариством повиннi бути дотриманi вiдповiднi вимоги, у тому числi, що встановленi у примiтках до Перелiку N 224.

     Податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю (пункт 52.2 статтi 52 роздiлу II ПКУ).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.