ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

23.06.2020 N 2521/6/99-00-05-06-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула звернення стосовно надання роз'яснення щодо граничних термiнiв застосування режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ, встановленого пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу України (далi - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повiдомляє.

     Як викладено у зверненнi, пiдприємство використовує в своїй господарськiй дiяльностi пiльгу з оподаткування, запроваджену пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статтi 1 Кодексу).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX Кодексу.

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19) (далi - Закон N 540) викладено в новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" ПКУ.

     Згiдно з пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу (з урахуванням внесених змiн) вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються такi операцiї:

     з ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Норми пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу застосовуються до операцiй, здiйснених в перiод, починаючи з 17 березня 2020 року, i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України, на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     Таким чином, режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ визначений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, застосовується до останнього числа мiсяця, на який припадатиме визначена постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 березня 2020 року N 211 "Про запобiгання поширенню на територiї України гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-СоV-2", дата завершення дiї карантину.

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 Кодексу податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.