ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 21 серпня 2020 року N 124


Про внесення змiн до Iнструкцiї про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 40, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України" та з метою вдосконалення нормативно-правового акта з питань здiйснення мiжбанкiвських розрахункiв Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Унести до Iнструкцiї про мiжбанкiвський переказ коштiв в Українi в нацiональнiй валютi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909 (зi змiнами), такi змiни:

     1) абзац перший пункту 1 глави 2 роздiлу III викласти в такiй редакцiї:

     "1. Банк приймає платiжну вимогу на примусове списання коштiв банку-кореспондента з його кореспондентського рахунку, перевiряє наявнiсть в Єдиному державному реєстрi судових рiшень рiшення/постанови суду про стягнення коштiв та у разi наявностi вiдповiдного рiшення/постанови суду про стягнення коштiв у цьому реєстрi, а також за умови вiдсутностi в цьому реєстрi ухвали суду про зупинення виконання / дiї такого рiшення/постанови суду про стягнення коштiв виконує платiжну вимогу вiдповiдно до правил документообiгу та порядку розрахункiв платiжними вимогами, що визначенi нормативно-правовим актом Нацiонального банку про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, з урахуванням таких особливостей:";

     2) пункт 1 глави 1 роздiлу VI викласти в такiй редакцiї:

     "1. Структурний пiдроздiл Нацiонального банку приймає платiжну вимогу на примусове списання коштiв банку з його кореспондентського рахунку, перевiряє наявнiсть в Єдиному державному реєстрi судових рiшень рiшення/постанови суду про стягнення коштiв та у разi наявностi вiдповiдного рiшення/постанови суду про стягнення коштiв у цьому реєстрi, а також за умови вiдсутностi в цьому реєстрi ухвали суду про зупинення виконання / дiї такого рiшення/постанови суду про стягнення коштiв виконує платiжну вимогу вiдповiдно до правил документообiгу та порядку розрахункiв платiжними вимогами, що визначенi нормативно-правовим актом Нацiонального банку про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi, з урахуванням обумовлених у главi 1 роздiлу VI цiєї Iнструкцiї особливостей.".

     2. Контроль за виконанням цiєї постанови покласти на заступника Голови Нацiонального банку України Олексiя Шабана.

     3. Постанова набирає чинностi з дня, наступного за днем її опублiкування.

Голова К. Шевченко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.