КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 26 серпня 2020 р. N 755


Про затвердження Порядку формування i ведення лiцензiйного реєстру

     Вiдповiдно до абзацу першого частини першої статтi 18 Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок формування i ведення лiцензiйного реєстру, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 серпня 2020 р. N 755

ПОРЯДОК
формування i ведення лiцензiйного реєстру

     1. Цей Порядок визначає органiзацiйнi засади формування та ведення лiцензiйного реєстру, а також перелiк вiдомостей, що мiстяться в лiцензiйному реєстрi.

     2. Термiни в цьому Порядку вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi".

     3. Лiцензiйний реєстр формується та ведеться органом лiцензування в електроннiй формi окремо за кожним видом господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

     4. У лiцензiйному реєстрi мiстяться вiдомостi про:

     1) суб'єкта господарювання, якому видано лiцензiю:

     для юридичної особи - повне найменування, iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i органiзацiй України (далi - iдентифiкацiйний код), мiсцезнаходження, номер телефону, електронна адреса;

     для фiзичної особи - пiдприємця - прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi), мiсцезнаходження (адреса мiсця проживання, за якою здiйснюється зв'язок з фiзичною особою - пiдприємцем), реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя (за наявностi), номер паспорта, ким i коли виданий (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв), номер телефону, електронна адреса;

     2) вид господарської дiяльностi або частину виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню i який має право провадити лiцензiат на пiдставi лiцензiї;

     3) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення про видачу лiцензiї (iз зазначенням найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйного коду органу лiцензування, який видав лiцензiю);

     4) строк дiї лiцензiї (у разi встановлення строку дiї лiцензiї законом);

     5) мiсце провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (зокрема дата внесення вiдомостей про мiсце провадження виду господарської дiяльностi);

     6) матерiально-технiчну базу, що використовується лiцензiатом для провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню (в разi наявностi в лiцензiйних умовах вимог щодо до такої бази);

     7) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування про переоформлення лiцензiї;

     8) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування про зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, яка зупиняється), дату набрання ним чинностi; мiсце провадження дiяльностi, в якому зупиняється провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     9) строк зупинення дiї лiцензiї повнiстю або частково;

     10) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування про вiдновлення дiї лiцензiї повнiстю або частково (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, яка вiдновлюється); мiсце провадження дiяльностi, в якому вiдновлюється провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню;

     11) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування про анулювання лiцензiї повнiстю або частково (iз зазначенням назви частини виду господарської дiяльностi, на провадження якого анулюється лiцензiя), дату набрання ним чинностi; мiсце провадження дiяльностi, в якому припиняється провадження виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, у разi анулювання лiцензiї частково;

     12) пiдставу прийняття, дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування щодо розширення або звуження провадження виду господарської дiяльностi лiцензiатом iз зазначенням частини виду господарської дiяльностi, яку вiн розширив або звузив; мiсце провадження дiяльностi, в якому провадитиметься дiяльнiсть у разi розширення виду господарської дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню, або мiсце провадження дiяльностi, в якому припиняється дiяльнiсть, у разi звуження виду господарської дiяльностi лiцензiатом;

     13) оскарження лiцензiатом рiшення органу лiцензування до суду;

     14) рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування;

     15) визнання лiцензiї недiйсною у разi скасування лiцензування виду господарської дiяльностi;

     16) рiшення суду про визнання лiцензiї недiйсною (за наявностi) iз зазначенням дати i номера;

     17) дату i номер повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття скарги лiцензiатiв на дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування до розгляду iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується;

     18) дату прийняття i номер рiшення органу лiцензування про скасування прийнятого ним рiшення на пiдставi розпорядження спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про розгляд скарги, суду;

     19) прiзвище, iм'я, по батьковi посадової особи, що внесла запис до лiцензiйного реєстру.

     Вiдомостi, внесенi до лiцензiйного реєстру, зберiгаються у структурованому виглядi; данi документiв зберiгаються у зручнiй для вiзуального сприйняття формi.

     5. Орган лiцензування вносить до лiцензiйного реєстру вiдомостi, визначенi пунктом 4 цього Порядку, на пiдставi прийнятих рiшень, а також iнформацiї, що надходить до органу лiцензування вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування видiв господарської дiяльностi" та лiцензiйних умов.

     Передача iнформацiї та iнших вiдомостей до лiцензiйного реєстру з iнших державних електронних iнформацiйних ресурсiв або систем органiв державної влади здiйснюється вiдповiдно до Положення про електронну взаємодiю державних електронних iнформацiйних ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 вересня 2016 р. N 606 "Деякi питання електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 73, ст. 2455). Процедура iдентифiкацiї користувача здiйснюється шляхом використання iнтегрованої системи електронної iдентифiкацiї вiдповiдно до Положення про iнтегровану систему електронної iдентифiкацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 червня 2019 р. N 546 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 52, ст. 1790).

     Вiдомостi вносяться органом лiцензування в такi строки:

     про рiшення, прийнятi органом лiцензування, крiм рiшень про залишення заяви про отримання лiцензiї без розгляду, вiдмову у видачi лiцензiї, - наступного робочого дня пiсля їх прийняття;

     про мiсця провадження лiцензiатом виду господарської дiяльностi, на який отримано лiцензiю (у тому числi дата внесення таких вiдомостей); про оскарження лiцензiатом рiшення органу лiцензування до суду; про рiшення суду iз зазначенням результату розгляду оскаржуваного рiшення органу лiцензування - наступного робочого дня пiсля надходження до органу лiцензування таких вiдомостей;

     про повiдомлення спецiально уповноваженого органу з питань лiцензування про прийняття скарги лiцензiатiв та дiї (бездiяльнiсть) органу лiцензування щодо порушення законодавства у сферi лiцензування до розгляду iз зазначенням iнформацiї про зупинення рiшення органу лiцензування, що оскаржується, - у день надходження такого повiдомлення;

     про орган лiцензування, який видав лiцензiю (найменування, мiсцезнаходження, iдентифiкацiйний код), - у день внесення до лiцензiйного реєстру вiдомостей щодо видачi лiцензiї.

     6. Вiдомостi, що мiстяться в лiцензiйному реєстрi, є вiдкритими та загальнодоступними (крiм реєстрацiйних номерiв облiкових карток платникiв податкiв та паспортних даних).

     Програмне забезпечення лiцензiйного реєстру забезпечує зберiгання вiдомостей про юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв протягом 75 рокiв з дати внесення запису про анулювання лiцензiї. Пiсля закiнчення 75-рiчного строку iнформацiя пiдлягає знищенню.

     Передача вiдомостей, що мiстяться в лiцензiйному реєстрi, для вiдображення у кабiнетi користувача Єдиного державного веб-порталу електронних послуг здiйснюється вiдповiдно до Порядку органiзацiї електронної iнформацiйної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 2018 р. N 357 "Деякi питання органiзацiї електронної взаємодiї державних електронних iнформацiйних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2018 р., N 41, ст. 1450).

     7. Лiцензiйний реєстр розмiщується на офiцiйному веб-сайтi органу лiцензування.

     8. Перелiк посадових осiб органу лiцензування, якi мають доступ до лiцензiйного реєстру для внесення вiдомостей, встановлених цим Порядком, визначається органом лiцензування.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 26 серпня 2020 р. N 755

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2000 р. N 1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення i користування вiдомостями лiцензiйного реєстру та подання їх до Єдиного лiцензiйного реєстру" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 45, ст. 1937).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2009 р. N 496 "Про внесення змiн до Порядку формування, ведення i користування вiдомостями лiцензiйного реєстру та подання їх до Єдиного лiцензiйного реєстру" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1297).

     3. Пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2011 р. N 816 "Деякi питання Державної реєстрацiйної служби" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 59, ст. 2356).

     4. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України щодо дiяльностi Державної служби з питань регуляторної полiтики та розвитку пiдприємництва, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 листопада 2012 р. N 1107 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 92, ст. 3730).

     5. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23 серпня 2016 р. N 553 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 68, ст. 2301).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.