МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про перегляд та лiбералiзацiю спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну кислоти сiрчаної та олеуму незалежно вiд країни походження та експорту

     Вiдповiдно до статтi 19 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула iнформацiю Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України стосовно наслiдкiв застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну кислоти сiрчаної та олеуму незалежно вiд країни походження та експорту i встановила необхiднiсть прискорення лiбералiзацiї режиму iмпорту в Україну, що є об'єктом спецiальних заходiв.

     Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.09.2020 N СП-459/2020/4411-03, яким вирiшила:

     переглянути спецiальнi заходи, застосованi рiшенням Комiсiї вiд 02.07.2018 N СП-391/2018/4411-05, а саме: встановити в третьому рiчному перiодi, що розпочинається з 01.09.2020 р. i закiнчується 31.08.2021 р., для усiх країн - 48 197 т.;

     протягом мiсяця з дня набуття чинностi рiшення вiд 02.09.2020 N СП-459/2020/4411-03 розглянути на засiданнi Комiсiї питання щодо доцiльностi подальшої лiбералiзацiї захисних заходiв.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.