КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 вересня 2020 р. N 815


Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi державного ринкового нагляду

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування, крiм пункту 2 змiн, затверджених цiєю постановою, якi набирають чинностi через шiсть мiсяцiв пiсля набрання чинностi цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 р. N 815

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi державного ринкового нагляду

     1. Пункт 5 Положення про Державну службу України з безпеки на транспортi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 лютого 2015 р. N 103 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 22, ст. 604), доповнити пiдпунктом 151 такого змiсту:

     "151) здiйснює державний ринковий нагляд у межах сфери своєї вiдповiдальностi;".

     2. Абзац перший пункту 6 додатка 1 до Технiчного регламенту щодо пляшок, якi використовуються як мiрнi ємностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 серпня 2015 р. N 607 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 69, ст. 2268), викласти в такiй редакцiї:

     "6. Орган з метрологiчного нагляду пiд час проведення метрологiчного нагляду встановлює вiдповiднiсть мiрних пляшок вимогам Технiчного регламенту шляхом здiйснення статистичного контролю на мiсцi їх виготовлення або у примiщеннi iмпортера чи представника виробника, якi є резидентами України.".

     3. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 2016 р. N 1069 "Про затвердження перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 50, ст. 1550):

     1) доповнити постанову пунктом 5 такого змiсту:

     "5. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади в межах своєї компетенцiї в разi затвердження нового технiчного регламенту, внесення змiн до дiючого технiчного регламенту, затвердженого законом або власним нормативно-правовим актом, щодо найменування органу державного ринкового нагляду, сфери його вiдповiдальностi або визнання технiчного регламенту таким, що втратив чиннiсть (скасування), подавати на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України в установленому порядку пропозицiї про внесення вiдповiдних змiн до цiєї постанови.";

     2) пункти 40 та 43 Перелiку видiв продукцiї, щодо яких органи державного ринкового нагляду здiйснюють державний ринковий нагляд, затвердженого зазначеною постановою, виключити.".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.