ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення окремих умов надання пiльг iз сплати туристичного збору та податку на нерухоме майно

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 268.2.2 пункту 268.2 статтi 268 доповнити пiдпунктом "з" такого змiсту:

     "з) взятi на облiк як внутрiшньо перемiщенi особи вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення прав i свобод внутрiшньо перемiщених осiб", якi тимчасово розмiщуються у мiсцях проживання (ночiвлi), визначених пiдпунктом 268.5.1 пункту 268.5 цiєї статтi, а iнформацiя про адресу таких мiсць зазначена в довiдцi про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеної особи як адреса фактичного мiсця їх проживання/перебування".

     2. Пiдпункт 38.6 пункту 38 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "При обчисленнi бази оподаткування об'єктiв нерухомостi, у тому числi їх часток, якi перебувають у власностi фiзичних осiб, контролюючим органом не враховуються об'єкти нерухомостi, що не є об'єктом оподаткування вiдповiдно до цього пiдпункту".

     У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати вiдповiдно абзацами третiм - п'ятим.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     внести на розгляд Верховної Ради України проект закону України про надання додаткової дотацiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам на компенсацiю втрат доходiв мiсцевих бюджетiв, пов'язаних iз виконанням цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 вересня 2020 року
N 905-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.