Документ скасований: Постанова НБУ № 101 від 31.03.2005

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м.Київ

вiд 04.09.98 N 349


Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб

Зареєстровано
в юридичному департаментi Нацбанку
21 вересня 1998 р. за N 575

( Iз змiнами, внесеними згiдно з Постановами Нацбанку
N 365 вiд 14.09.98, N 408 вiд 01.10.98
N 26 вiд 22.01.99, N 39 вiд 27.01.99
N 62 вiд 12.02.99, N 141 вiд 24.03.99
N 455 вiд 15.09.99, N 604 вiд 22.12.99)


     У зв'язку з тим, що суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi України продовжують затримувати продаж у дедалi зростаючих обсягах експортної валютної виручки та iнших валютних надходжень, що спричиняє суттєве зменшення мiжбанкiвського валютного ринку, та з метою бiльш надiйного забезпечення вимог населення за вкладами i недопущення безпiдставного вiдтоку iноземної валюти, а також керуючись положеннями статей 6 та 11 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему валютного регулювання i валютного контролю", Правлiння, виконуючи конституцiйнi зобов'язання Нацiонального банку України щодо забезпечення стабiльностi грошової одиницi України (ст.99 Конституцiї України), ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Встановити, що на перiод до стабiлiзацiї ситуацiї на валютному ринку України 50 вiдсоткiв надходжень в iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України на користь резидентiв-юридичних осiб пiдлягають обов'язковому продажу через уповноваженi банки та уповноваженi кредитно-фiнансовi установи на мiжбанкiвському валютному ринку України у порядку, встановленому Нацiональним банком України (включаючи надходження на кореспондентськi рахунки банкiв, починаючи з 4 вересня 1998 р., якi не зарахованi на поточнi валютнi рахунки клiєнтiв), за винятком випадкiв, передбачених у цiй постановi.

(Абзац перший пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 365 вiд 14.09.98)

     Обов'язковому продажу не пiдлягають кошти в iноземнiй валютi першої групи Класифiкатора iноземних валют Нацiонального банку України:

     а) що надходять у виглядi кредитiв (позик, фiнансової допомоги) вiд уповноважених банкiв та уповноважених кредитно-фiнансових установ, вiд нерезидентiв, мiжнародних фiнансових органiзацiй, а також кошти, переуступленi Нацiональним банком України уповноваженим банкам за грантом Кредитної установи для вiдбудови (KfW, Нiмеччина); суми надходжень в iноземнiй валютi, якi повнiстю направляються резидентами на погашення заборгованостi за цими кредитами, позиками, фiнансовою допомогою та зобов'язань за договорами мiжнародного лiзингу. Кошти за залученими вiд нерезидентiв кредитами, позиками, поворотною фiнансовою допомогою не пiдлягають обов'язковому продажу, якщо на проведення таких операцiй вiдповiдно до чинного законодавства України отримано гарантiю Кабiнету Мiнiстрiв України, iндивiдуальну лiцензiю або реєстрацiйне свiдоцтво Нацiонального банку України;

(Пiдпункт "а" пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 39 вiд 27.01.99)

     б) що перераховуються на територiю України з метою здiйснення iнвестицiй;

     в) що придбанi на мiжбанкiвському валютному ринку України через уповноваженi банки та уповноваженi кредитно-фiнансовi установи протягом строку, встановленого валютним законодавством України для розрахункiв з нерезидентами;

     г) що були перерахованi на користь нерезидента i повернулися у зв'язку з тим, що взаємнi зобов'язання повнiстю або частково не виконанi, за умови, що цi кошти не були купленi на мiжбанкiвському валютному ринку України;

     д) що надiйшли на користь резидентiв-посередникiв за договорами комiсiї, доручення, консигнацiї або за агентськими угодами i якi пiдлягають перерахуванню резидентам та нерезидентам. Резиденти-посередники здiйснюють обов'язковий продаж лише отриманої вiд нерезидентiв комiсiйної винагороди;

     е) що належать уповноваженим банкам та уповноваженим кредитно-фiнансовим установам;

     є) депозити, що розмiщенi резидентами в уповноважених банках та уповноважених кредитно-фiнансових установах (включаючи проценти, нарахованi за ними), а також iнвестицiї, здiйсненi резидентами за межi України у разi їх повернення власнику;

( Пiдпункт "є" пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 39 вiд 27.01.99)

     ж) що надходять транспортним органiзацiям (авiацiйним, судноплавним, залiзничним, автомобiльним) та пiдприємствам зв'язку вiд експорту власних послуг та направляються ними на експлуатацiйнi витрати, пов'язанi з обслуговуванням їх транспортних засобiв (надання послуг зв'язку) за межами України, а також що надходять риболовецьким суднам та направляються ними на експлуатацiйнi витрати, пов'язанi з обслуговуванням цих суден за межами України. Пiдставою для вiднесення транспортних послуг та послуг зв'язку до власних послуг є документ (сертифiкат тощо) Торгово-промислової палати України;

(Пункт 1 доповнено пiдпунктом "ж" згiдно з Постановою Нацбанку N 365 вiд 14.09.98, в редакцiї Постанов Нацбанку N 408 вiд 01.10.98, N 62 вiд 12.02.99)

     з) що надходять безкоштовно у виглядi добровiльних пожертвувань;

(Пункт 1 доповнено пiдпунктом "з" згiдно з Постановою Нацбанку N 26 вiд 22.01.99)

     i) вiдсотки, нарахованi на залишки коштiв в iноземнiй валютi на рахунках резидентiв - юридичних осiб;

(Пункт 1 доповнено пiдпунктом "i" згiдно з Постановою Нацбанку N 455 вiд 15.09.99)

     ї) що складають суми виручки в iноземнiй валютi суб'єктiв господарської дiяльностi з iноземними iнвестицiями за експорт продукцiї (робiт, послуг) власного виробництва, на письмову вимогу iноземного iнвестора протягом десяти рокiв з дня реєстрацiї iнвестицiї за умови, що iноземнi iнвестицiї були фактично здiйсненi та зареєстрованi в перiод дiї Закону України вiд 13 березня 1992 року N 2198-XII "Про iноземнi iнвестицiї". Пiдставою для визначення продукцiї як такої, що належить до власного виробництва, є документ торгово-промислової палати.

(Пункт 1 доповнено пiдпунктом "ї" згiдно з Постановою Нацбанку N 604 вiд 22.12.99)

     У разi об'єктивної потреби та обгрунтування економiчної необхiдностi звiльнення вiд обов'язкового продажу коштiв в iноземнiй валютi, якi не ввiйшли до перелiку, визначеного в пунктi 1 цiєї постанови, Нацiональний банк України приймає окреме рiшення за кожним таким випадком.

(Пункт 1 доповнено абзацом згiдно з Постановою Нацбанку N 604 вiд 22.12.99)

(Пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацбанку N 141 вiд 24.03.99)

     2. На час дiї цiєї постанови iншi нормативнi акти Нацiонального банку України застосовуються в частинi, що не суперечить цiй постановi.

     3. Постанова набуває чинностi з дня її прийняття.

     4. Департаменту валютного регулювання (С.О. Яременко) довести змiст цiєї постанови до вiдома Кримського республiканського, Головного, обласних та по м.Києву i Київськiй областi управлiнь Нацiонального банку України, а також комерцiйних банкiв для керiвництва i використання в роботi.

     5. Контроль за виконанням цiєї постанови покладається на першого заступника Голови Правлiння В.С.Стельмаха.

Голова В.А.Ющенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.