Документ скасований: Постанова НБУ № 79 від 17.02.2009

ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
м. Київ

вiд 15 вересня 1999 р. N 455


Про внесення змiн i доповнень до деяких нормативно-правових актiв Нацiонального банку України

зареєстрована
в Мiнiстерствi юстицiї України
вiд 01.10.99 N666/3959


     Вiдповiдно до пункту 1 статтi 6 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання i валютного контролю" та з метою вдосконалення дiючого порядку здiйснення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб Правлiння постановляє:

     1. Пункт 1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.09.98 N 349 "Про введення обов'язкового продажу надходжень в iноземнiй валютi на користь резидентiв - юридичних осiб" (зi змiнами i доповненнями) доповнити пiдпунктом такого змiсту:

     "i) вiдсотки, нарахованi на залишки коштiв в iноземнiй валютi на рахунках резидентiв - юридичних осiб".

     2. У вступнiй частинi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 10.06.99 N 281 "Про скасування обмежень на попередню (авансову) оплату за iмпортними договорами", зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 17.06.99 за N 380/3673, абревiатуру "(IFF)" замiнити на абревiатуру "(EFF)".

     3. Ця постанова набуває чинностi через десять днiв пiсля її державної реєстрацiї в Мiнiстерствi юстицiї України.

Голова В.А.Ющенко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.