КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 4 листопада 2020 р. N 1071


Про затвердження Порядку видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва та внесення змiн до спецiальних вимог до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi

     Вiдповiдно до частини п'ятої статтi 39 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва, що додається.

     2. Внести до спецiальних вимог до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 сiчня 2016 р. N 56 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 13, ст. 537), змiни, що додаються.

     3. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 21

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 листопада 2020 р. N 1071

ПОРЯДОК
видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає процедуру видачi або вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi (далi - свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi), та свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском (далi - свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї), розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва.

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в значеннi, наведеному в Законi України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (далi - Закон).

     3. Видача свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва здiйснюється на безоплатнiй основi.

     4. Документи, необхiднi для отримання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї, розширення або скорочення сфери призначення, призупинення чи поновлення дiї або анулювання такого свiдоцтва, керiвник органу з оцiнки вiдповiдностi подає Мiнекономiки в паперовiй формi особисто або через уповноважену ним особу чи надсилає поштою або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи з накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису керiвника органу з оцiнки вiдповiдностi.

     У разi коли документи подано в електроннiй формi у вихiдний, святковий, iнший неробочий день або в неробочий час пiсля закiнчення робочого дня, днем подання зазначених документiв вважається перший робочий день, що настає за таким днем.

Видача або вiдмова у видачi свiдоцтва про призначення

     5. Орган з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, подає Мiнекономiки заяву про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, за формою згiдно з додатком 1 або заяву про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, за формою згiдно з додатком 2 (далi - заява про призначення).

     До заяви про призначення додаються документи, передбаченi частиною другою статтi 35 Закону (крiм документiв, передбачених пунктом 5 частини другої статтi 35 зазначеного Закону для органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення визнаною незалежною органiзацiєю), а саме:

     опис сфери призначення згiдно з вiдповiдним технiчним регламентом, щодо якої орган з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, заявляє про свою компетентнiсть, за формою згiдно з додатком 3;

     довiдка про сукупний досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв, за формою згiдно з додатком 4;

     довiдка про досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань iз затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, робiт iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв за формою згiдно з додатком 5;

     вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi за формою згiдно з додатком 6;

     довiдка про акредитованi випробувальнi лабораторiї, що є структурними пiдроздiлами чи окремими юридичними особами, бiльше нiж 50 вiдсоткiв статутного капiталу яких належать органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, i види випробувань усiх чи окремих видiв (категорiй, груп) продукцiї, якi проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, за формою згiдно з додатком 7.

     6. Заява про призначення та документи, що додаються до неї, подаються окремо для кожного технiчного регламенту.

     Заяву про призначення та документи, що додаються до неї, Мiнекономiки протягом десяти робочих днiв з дня одержання перевiряє на комплектнiсть i вiдповiднiсть установленим до них вимогам.

     У разi подання органом з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, неповного пакета документiв, необхiдних для призначення, та/або порушення органом з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, установлених вимог до заяви про призначення та документiв, що додаються до неї, Мiнекономiки не пiзнiше нiж через десять робочих днiв з дня одержання надсилає органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, у паперовiй формi поштою на адресу його мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи повiдомлення про вiдмову у видачi вiдповiдного свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї iз зазначенням обґрунтованих пiдстав для такої вiдмови.

     7. У разi подання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї, iз порушенням строку, визначеного в абзацах тринадцятому частини другої та одинадцятому частини восьмої статтi 35 Закону, вони залишаються без розгляду, про що Мiнекономiки повiдомляє органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, у паперовiй формi поштою на адресу його мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи не пiзнiше нiж через десять робочих днiв з дня їх одержання.

     8. У разi подання органом з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, заяви про призначення та документiв, що додаються до неї, з дотриманням установлених до них вимог Мiнекономiки не пiзнiше нiж через десять робочих днiв з дня їх одержання надсилає копiї центральному органу виконавчої влади або СБУ, на яких покладаються функцiї з технiчного регулювання у визначенiй сферi дiяльностi (далi - вiдповiдний державний орган), для проведення ними оцiнювання органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, у частинi його вiдповiдностi вимогам до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi або визнаних незалежних органiзацiй, крiм випадку, коли вiдповiдним державним органом є Мiнекономiки.

     Вiдповiдний державний орган протягом 45 робочих днiв з дня одержання зазначених документiв перевiряє достовiрнiсть наведених у них вiдомостей, проводить оцiнювання органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, та за результатами подає Мiнекономiки письмовi пропозицiї про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, разом iз проектом опису сфери призначення, щодо якої пiдтверджена його компетентнiсть, або вiдмову в призначеннi органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, iз зазначенням обґрунтованих пiдстав для такої вiдмови.

     У разi встановлення факту надання посадовими особами вiдповiдних державних органiв i фахiвцями (аудиторами, експертами), залученими для проведення оцiнювання органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, недостовiрних вiдомостей про свою вiдповiднiсть вимогам (крiм технiчних помилок), установленим частиною четвертою статтi 38 Закону, складається акт за формою згiдно з додатком 8.

     9. Мiнекономiки не пiзнiше нiж через 80 робочих днiв з дня одержання заяви про призначення та документiв, що додаються до неї, та на пiдставi пропозицiї вiдповiдного державного органу (крiм випадку, коли вiдповiдним державним органом є Мiнекономiки) видає наказ про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї та свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї (додатки 9 i 10), яке надсилає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi або визнанiй незалежнiй органiзацiї в паперовiй формi поштою на адресу його/її мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.

     У разi вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення з iнших пiдстав, нiж подання органом з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, неповного пакета документiв, необхiдних для призначення, чи порушення ним установлених вимог до зазначених документiв, Мiнекономiки надсилає органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, письмове повiдомлення про вiдмову у видачi свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї iз зазначенням обґрунтованих пiдстав для такої вiдмови.

     10. Вiдомостi про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї вносяться до реєстру призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi i визнаних незалежних органiзацiй (далi - реєстр) та перелiку призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi i визнаних незалежних органiзацiй стосовно вiдповiдного технiчного регламенту (далi - перелiк) не пiзнiше п'яти робочих днiв з дня видання наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї, а також до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (далi - Єдиний реєстр) в установленому законодавством порядку.

     11. У разi усунення органом з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, причин, якi стали пiдставою для вiдмови у видачi свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення незалежної органiзацiї, видача зазначеного свiдоцтва здiйснюється в порядку та у строки, встановленi пунктами 5 - 10 цього Порядку.

Розширення сфери призначення

     12. Розширення сфери призначення здiйснюється в порядку та у строки, встановленi пунктами 5 - 11 цього Порядку, з урахуванням таких положень.

     Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнана незалежна органiзацiя, що претендує на розширення сфери призначення згiдно з технiчним регламентом, стосовно якого його/її було призначено ранiше, подає Мiнекономiки заяву про розширення сфери призначення за формою згiдно з додатком 11.

     До заяви про розширення сфери призначення призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнана незалежна органiзацiя, що претендує на розширення сфери призначення згiдно з технiчним регламентом, стосовно якого його/її було призначено ранiше, додає документи, передбаченi пунктами 3, 4 i 5 частини другої статтi 35 Закону (крiм документiв, передбачених пунктом 5 частини другої статтi 35 зазначеного Закону для визнаної незалежної органiзацiї), якi стосуються лише розширення сфери призначення.

     Мiнекономiки видає наказ про розширення сфери призначення та свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї iз внесеними змiнами, пов'язаними iз розширенням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi або визнанiй незалежнiй органiзацiї, що претендує на розширення сфери призначення згiдно з технiчним регламентом, щодо якого його/її було призначено ранiше, у паперовiй формi поштою на адресу його/її мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.

     Вiдомостi про розширення сфери призначення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї вносяться до реєстру та перелiку не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня видання наказу про розширення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

     Сфера призначення вважається розширеною з дня видання наказу про розширення сфери призначення.

Скорочення сфери призначення

     13. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнана незалежна органiзацiя подає Мiнекономiки заяву про скорочення сфери призначення за формою згiдно з додатком 12.

     Мiнекономiки на пiдставi положень частини сьомої статтi 37 Закону видає наказ про скорочення сфери призначення та свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї iз внесеними змiнами, пов'язаними iз скороченням сфери призначення, яке надсилає призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi або визнанiй незалежнiй органiзацiї в паперовiй формi поштою на адресу його/її мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.

     Вiдомостi про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї вносяться до реєстру та перелiку не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня видання наказу про скорочення сфери призначення, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

     Сфера призначення вважається скороченою з дня, коли вiдомостi про скорочення сфери призначення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї внесено до реєстру та перелiку (крiм випадку скорочення сфери призначення на пiдставi судового рiшення).

Призупинення чи поновлення дiї свiдоцтва про призначення

     14. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнана незалежна органiзацiя подає Мiнекономiки заяву про призупинення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї за формою згiдно з додатком 13.

     Мiнекономiки на пiдставi положень частини сьомої статтi 37 Закону видає наказ про призупинення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї чи наказ про поновлення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї в межах усiєї сфери призначення чи в частинi, що стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур з оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення, i надсилає його копiю призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi або визнанiй незалежнiй органiзацiї в паперовiй формi поштою на адресу його/її мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.

     Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi, що були призначенi на пiдставi наказiв про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв до набрання чинностi Законом, подають Мiнекономiки заяву про призупинення дiї наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв за формою згiдно з додатком 14.

     15. Вiдомостi про призупинення чи поновлення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї вносяться до реєстру та перелiку не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня видання наказу про призупинення чи поновлення дiї такого свiдоцтва, а до Єдиного реєстру - в установленому законодавством порядку.

     Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї вважається призупиненим з дня, коли вiдомостi про призупинення дiї такого свiдоцтва внесено до реєстру та перелiку (крiм випадку призупинення сфери призначення на пiдставi судового рiшення).

     Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї вважається поновленим з дня видання наказу про поновлення дiї такого свiдоцтва в межах усiєї сфери призначення чи в частинi, що стосується деяких видiв продукцiї та/або процедур з оцiнки вiдповiдностi в межах сфери призначення.

Анулювання свiдоцтва про призначення

     16. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнана незалежна органiзацiя подає Мiнекономiки заяву про анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї за формою згiдно з додатком 15.

     Мiнекономiки на пiдставi положень частини сьомої статтi 37 Закону не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня отримання iнформацiї з ЄДРПОУ про припинення призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi або визнаної незалежної органiзацiї шляхом злиття, приєднання, подiлу, перетворення чи лiквiдацiї видає наказ про анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї та надсилає його копiю призначеному органу з оцiнки вiдповiдностi або визнанiй незалежнiй органiзацiї в паперовiй формi поштою на адресу його/її мiсцезнаходження або в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи.

     Призначенi органи з оцiнки вiдповiдностi, що були призначенi на пiдставi наказiв про призначення органiв з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв до набрання чинностi Законом, подають Мiнекономiки заяву про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв за формою згiдно з додатком 16.

     17. Вiдомостi про анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї вносяться до реєстру. Iз перелiку вiдомостi про такий призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнану незалежну органiзацiю виключаються не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня видання наказу про анулювання такого свiдоцтва, а до Єдиного реєстру вiдомостi про анулювання такого свiдоцтва вносяться в установленому законодавством порядку.

     Свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї вважається анульованим з дня, коли вiдомостi про анулювання такого свiдоцтва внесено до реєстру, а з перелiку вiдомостi про такий призначений орган з оцiнки вiдповiдностi або визнану незалежну органiзацiю виключено (крiм випадку анулювання сфери призначення на пiдставi судового рiшення).

 

Додаток 1
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi

 
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення (далi - претендент на призначення)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi   ,
(найменування посади, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника претендента на призначення)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить призначити його органом з оцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до заявленої сфери призначення для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у

 
(найменування технiчного регламенту,
  .
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)

Спосiб отримання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для претендентiв на призначення, що подали заяву про призначення в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копiя атестата про акредитацiю на ___ арк.
3. Довiдка про сукупний досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв на ___ арк.
4. Вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi на ___ арк.
5. Довiдка про акредитованi випробувальнi лабораторiї, що є структурними пiдроздiлами чи окремими юридичними особами, бiльше нiж 50 вiдсоткiв статутного капiталу яких належать претенденту на призначення, види випробувань усiх чи окремих видiв (категорiй, груп) продукцiї, якi проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, на ___ арк.
6. Копiї угод, укладених претендентом на призначення iз субпiдрядниками або своїми дочiрнiми пiдприємствами для проведення акредитованими випробувальними лабораторiями таких субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств випробувань продукцiї в межах заявленої сфери призначення, що засвiдченi претендентом на призначення, на ___ арк.
7. Копiя договору страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час провадження дiяльностi призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi, засвiдчена претендентом на призначення, на ___ арк.

____________________
(пiдпис)
_________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
претендента на призначення)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 2
до Порядку

ЗАЯВА
про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском

 
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення (далi - претендент на призначення)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi   ,
(найменування посади, прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника претендента на призначення)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить призначити його визнаною незалежною органiзацiєю вiдповiдно до заявленої сфери призначення для затвердження (зазначається необхiдне):
[_] технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань;
[_] персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання;
[_] персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з

 
(найменування технiчного регламенту, номер та дата прийняття нормативно-правового акта,
  .
яким затверджено технiчний регламент)

Спосiб отримання свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для претендентiв на призначення, що подали заяву про призначення в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

Додаток:

1. Опис заявленої сфери призначення на ___ арк.
2. Копiя атестата про акредитацiю на ___ арк.
3. Довiдка про досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань iз затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, робiт iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв на ___ арк.
4. Вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi на ___ арк.
5. Копiя договору страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час провадження дiяльностi визнаної незалежної органiзацiї на ___ арк.

____________________
(пiдпис)
_________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
претендента на призначення)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 3
до Порядку

ОПИС
сфери призначення

згiдно з  
(найменування технiчного регламенту, номер та дата прийняття
  ,
нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
щодо якого  
(найменування юридичної особи,
 
що претендує на призначення (далi - претендент на призначення)
заявляє про свою компетентнiсть
Вид продукцiї iз зазначенням категорiї та/або групи продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї Процедура з оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру Додатковi вiдомостi про сферу призначення, якщо це передбачено технiчним регламентом
Керiвник  
(найменування претендента на призначення)
_______________________
(пiдпис)
_____________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. У разi розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.
2. Пiдпис керiвника претендента на призначення ставиться на кожнiй сторiнцi.

 

Додаток 4
до Порядку

ДОВIДКА
про сукупний досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв

Загальна чисельнiсть штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення становить осiб.

Таблиця 1

Прiзвище, iм'я, по батьковi штатного працiвника, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi Сукупний досвiд виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв (кiлькiсть рокiв, мiсяцiв, днiв)
1 2

Таблиця 2

Вид продукцiї iз зазначенням категорiї та/або групи продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї Вид робiт з оцiнки вiдповiдностi за останнi три роки Перiод проведення робiт Прiзвище, iм'я, по батьковi штатного працiвника, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, який брав участь у виконаннi робiт з оцiнки вiдповiдностi
вид робiт номер та дата виданого документа про вiдповiднiсть
1 2 3 4 5
Керiвник  
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_______________________
(пiдпис)
_____________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. Загальною чисельнiстю штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення, є кiлькiсть осiб, якi безпосередньо виконуватимуть завдання з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення.
2. У графi 1 таблицi 1 зазначаються всi штатнi працiвники, якi будуть залученi до виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення.
3. У графi 2 таблицi 1 зазначаються строк сукупного досвiду виконання кожним штатним працiвником робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв. У разi коли штатний працiвник набував досвiд з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, додатково зазначається строк сукупного досвiду (кiлькiсть рокiв, мiсяцiв, днiв) виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi, набутого в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, iз зазначенням найменування такого органу з оцiнки вiдповiдностi.
4. У графi 2 таблицi 1 наводяться вiдомостi, що пiдтверджують наявнiсть у штатних працiвникiв, вiдповiдальних за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення, фактичного досвiду виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв вiд дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Такi вiдомостi можуть стосуватися не всього фактично наявного досвiду штатних працiвникiв протягом останнiх трьох рокiв, а лише окремих видiв робiт з оцiнки вiдповiдностi, до виконання яких був залучений вiдповiдний штатний працiвник у будь-який перiод протягом трьох останнiх рокiв.
5. У графi 1 таблицi 2 наводяться вiдомостi про види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї чи iнших деталiзованих визначень продукцiї, в оцiнцi вiдповiдностi якої брав участь штатний працiвник.
6. У графi 2 таблицi 2 наводяться вiдомостi про конкретнi види робiт, у виконаннi яких брав участь штатний працiвник (сертифiкацiя, випробування, iнспектування тощо).
7. У графi 3 таблицi 2 наводяться вiдомостi щодо документiв про вiдповiднiсть, якi були виданi за результатами виконаних робiт з оцiнки вiдповiдностi. Зазначається найменування виданого документа, його реєстрацiйний номер та дата видачi (число, мiсяць, рiк). У разi коли штатний працiвник набував досвiд з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, вiдомостi зазначаються в разi їх наявностi або зазначається найменування органу з оцiнки вiдповiдностi, яким було видано документ про вiдповiднiсть.
8. У графi 4 таблицi 2 наводяться вiдомостi про перiод, протягом якого виконано роботи з оцiнки вiдповiдностi. Зазначається дата (число, мiсяць, рiк) початку та завершення виконаних робiт з оцiнки вiдповiдностi. У разi коли штатний працiвник набував досвiд з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, вiдомостi зазначаються в разi їх наявностi або зазначається перiод (мiсяць, рiк) виконання ним робiт з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi та найменування такого органу з оцiнки вiдповiдностi.
9. У графi 5 таблицi 2 наводяться вiдомостi про одного чи кiлькох штатних працiвникiв, якi брали участь у виконаннi вiдповiдних завдань з оцiнки вiдповiдностi.
10. У разi розширення сфери призначення в довiдцi наводяться вiдомостi, що стосуються розширення сфери призначення.

 

Додаток 5
до Порядку

ДОВIДКА
про досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань iз затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, робiт iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв

Загальна чисельнiсть штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення становить осiб.

Вид продукцiї iз зазначенням категорiї та/або групи продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї Вид робiт з оцiнки вiдповiдностi у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв Перiод проведення робiт Прiзвище, iм'я, по батьковi штатного працiвника, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, який брав участь у виконаннi робiт з оцiнки вiдповiдностi
вид робiт номер та дата виданого документа про вiдповiднiсть
1 2 3 4 5
Керiвник  
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_______________________
(пiдпис)
_____________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. Загальною чисельнiстю штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення, є кiлькiсть осiб, якi безпосередньо виконуватимуть завдання з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення.
2. У таблицi наводяться вiдомостi, що пiдтверджують наявнiсть у штатних працiвникiв, вiдповiдальних за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi згiдно iз заявленою сферою призначення, фактичного досвiду виконання завдань iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв вiд дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Такi вiдомостi можуть стосуватися не всього фактично наявного досвiду штатних працiвникiв протягом останнiх трьох рокiв, а лише окремих видiв робiт з оцiнки вiдповiдностi, до виконання яких був залучений вiдповiдний штатний працiвник у будь-який перiод протягом трьох останнiх рокiв.
3. У графi 1 наводяться вiдомостi про види продукцiї iз зазначенням категорiй та/або груп продукцiї чи iнших деталiзованих визначень продукцiї, щодо якої штатний працiвник брав участь у затвердженнi (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв.
4. У графi 2 наводяться вiдомостi про конкретнi види робiт, у виконаннi яких брав участь штатний працiвник (затвердження (атестацiя) технологiї виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль).
5. У графi 3 наводяться вiдомостi щодо документiв про вiдповiднiсть, якi були виданi за результатами виконаних робiт з оцiнки вiдповiдностi. Зазначається найменування виданого документа, його реєстрацiйний номер та дата видачi (число, мiсяць, рiк). У разi коли штатний працiвник набував досвiд з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, вiдомостi зазначаються в разi їх наявностi або зазначається найменування органу з оцiнки вiдповiдностi, яким було видано документ про вiдповiднiсть.
6. У графi 4 наводяться вiдомостi про перiод, протягом якого виконано роботи з оцiнки вiдповiдностi. Цей перiод не повинен перевищувати трьох останнiх рокiв вiд дати подання заяви про призначення/розширення сфери призначення. Зазначається дата (число, мiсяць, рiк) початку та завершення виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi. У разi коли штатний працiвник набував досвiд з оцiнки вiдповiдностi в iншому органi з оцiнки вiдповiдностi, вiдомостi зазначаються в разi їх наявностi або зазначається перiод (мiсяць, рiк) виконання ним робiт з оцiнки вiдповiдностi та найменування такого органу з оцiнки вiдповiдностi.
7. У графi 5 наводяться вiдомостi про одного чи кiлькох штатних працiвникiв, якi брали участь у виконаннi вiдповiдних завдань з оцiнки вiдповiдностi.
8. У разi розширення сфери призначення в довiдцi наводяться вiдомостi, що стосуються розширення сфери призначення.

 

Додаток 6
до Порядку

ВIДОМОСТI
про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi

Прiзвище, iм'я, по батьковi Найменування займаної посади Освiта, найменування навчального закладу, фах, рiк закiнчення навчального закладу Iнформацiя про пiдвищення квалiфiкацiї (напрям пiдвищення квалiфiкацiї та документ, отриманий за результатами пiдвищення квалiфiкацiї)
Керiвник  
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_______________________
(пiдпис)
_____________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище)

 

Додаток 7
до Порядку

ДОВIДКА
про акредитованi випробувальнi лабораторiї, що є структурними пiдроздiлами чи окремими юридичними особами, бiльше нiж 50 вiдсоткiв статутного капiталу яких належить органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, i види випробувань усiх чи окремих видiв (категорiй, груп) продукцiї, якi проводяться ними в межах заявленої сфери призначення

Найменування випробувальної лабораторiї Мiсцезнаходження випробувальної лабораторiї Номер атестата про акредитацiю випробувальної лабораторiї та строк його дiї Види випробувань, якi проводить випробувальна лабораторiя Статус випробувальної лабораторiї
Керiвник  
(найменування юридичної особи, що претендує на призначення)
_______________________
(пiдпис)
_____________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. У графi 2 зазначаються вiдомостi про мiсцезнаходження акредитованої випробувальної лабораторiї (поштовий iндекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявностi), вулиця, номер будинку, корпусу (за наявностi), телефону).
2. У графi 4 зазначаються лише тi види випробувань, якi акредитована випробувальна лабораторiя проводить у межах заявленої сфери призначення.
3. У графi 5 зазначаються вiдомостi про статус акредитованої випробувальної лабораторiї (є структурним пiдроздiлом юридичної особи, що претендує на призначення, чи окремою юридичною особою, бiльше нiж 50 вiдсоткiв статутного капiталу якої належить юридичнiй особi, що претендує на призначення).

 

Додаток 8
до Порядку

Державний герб України

Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi
та сiльського господарства України

АКТ
про встановлення факту надання посадовими особами вiдповiдних державних органiв i фахiвцями (аудиторами, експертами), залученими до проведення оцiнювання органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, недостовiрних вiдомостей про свою вiдповiднiсть вимогам (крiм технiчних помилок), установленим частиною четвертою статтi 38 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"

____ ____________ 20__ р.

Акт складено про те, що  
(iнiцiали та прiзвище, найменування посади особи (для посадової
 
особи вiдповiдного державного органу, на який покладаються функцiї з технiчного регулювання
 
у визначенiй сферi дiяльностi), яка брала участь у проведеннi оцiнювання органу
 
з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення (далi - претендент на призначення)

надано недостовiрнi вiдомостi про свою вiдповiднiсть вимогам, установленим частиною четвертою статтi 38 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi", щодо (зазначається необхiдне):
[_] наявностi досвiду виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi у сферi призначення, що пiдлягала оцiнюванню, не менше п'яти рокiв - тiльки для фахiвцiв (аудиторiв, експертiв);
[_] перебування протягом останнiх трьох рокiв та пiд час проведення оцiнювання претендента на призначення у службовiй залежностi вiд такого претендента на призначення;
[_] того, що вiн (вона) не є близькою особою вiдповiдно до Закону України "Про запобiгання корупцiї" для будь-якої особи, яка належить до персоналу претендента на призначення;
[_] участi у виконаннi робiт з акредитацiї вiдповiдного претендента на призначення.
Посадова особа, що встановила факт надання недостовiрних вiдомостей

____________________
(найменування посади)
____________
(пiдпис)
__________________________
(iнiцiали та прiзвище)

Додатки:

____________
Примiтки:

До акта додаються копiї документiв, що пiдтверджують факт надання особою, що брала участь у проведеннi оцiнювання претендента на призначення, недостовiрних вiдомостей про свою вiдповiднiсть вимогам, установленим частиною четвертою статтi 38 Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (у разi наявностi).

 

Додаток 9
до Порядку

Державний герб України

Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi
та сiльського господарства України

СВIДОЦТВО
про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi

Мiнекономiки засвiдчує, що  
(найменування призначеного органу
 
з оцiнки вiдповiдностi, його мiсцезнаходження)

наказом вiд ___ ____________ 20__ р. N призначено органом з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у

 
(найменування технiчного регламенту, номер
  ,
та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
i йому присвоєно iдентифiкацiйний номер   .
Сфера призначення на арк. зазначена в додатку до цього свiдоцтва та є його невiд'ємною частиною.
_______________________________
(найменування посади уповноваженої
особи Мiнекономiки)
_____________
(пiдпис)
________________
(iнiцiали та прiзвище)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток
до свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)
згiдно з  
(найменування технiчного регламенту, номер та дата прийняття
 
нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
Вид продукцiї iз зазначенням категорiї та/або групи продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi)
чи iнших деталiзованих
визначень продукцiї
Процедура з оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру Додатковi вiдомостi про сферу призначення, якщо це передбачено технiчним регламентом
_______________________________
(найменування посади керiвника
структурного пiдроздiлу Мiнекономiки,
на який покладено функцiї з
технiчного регулювання)
_____________
(пiдпис)
___________________
(iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. У разi розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.
2. Пiдпис керiвника структурного пiдроздiлу Мiнекономiки, на який покладено функцiї з технiчного регулювання, ставиться на кожнiй сторiнцi.

 

Додаток 10
до Порядку

Державний герб України

Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi
та сiльського господарства України

СВIДОЦТВО
 про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском

Мiнекономiки засвiдчує, що  
(найменування призначеної визнаної незалежної
 
органiзацiї, її мiсцезнаходження)

наказом вiд ___ ____________ 20__ р. N призначено визнаною незалежною органiзацiю для затвердження (зазначається необхiдне)

 
(технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань,
 
персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або
  ,
персоналу, який проводить неруйнiвний контроль
згiдно з  
(найменування технiчного регламенту, номер та дата прийняття
  .
нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
Сфера призначення на арк. наведена в додатку до цього свiдоцтва та є його невiд'ємною частиною.
_______________________________
(найменування посади уповноваженої
особи Мiнекономiки)
_____________
(пiдпис)
________________
(iнiцiали та прiзвище)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток
до свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском

СФЕРА ПРИЗНАЧЕННЯ

 
(найменування призначеної визнаної незалежної органiзацiї)
згiдно з  
(найменування технiчного регламенту, номер та дата прийняття
 
нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
Вид продукцiї iз зазначенням категорiї та/або групи продукцiї (якщо вони визначенi в технiчному регламентi) чи iнших деталiзованих визначень продукцiї Процедура з оцiнки вiдповiдностi з посиланням на положення технiчного регламенту чи додатки до нього, в яких визначено таку процедуру Додатковi вiдомостi про сферу призначення, якщо це передбачено технiчним регламентом
_________________________________
(найменування посади керiвника
структурного пiдроздiлу Мiнекономiки,
на який покладено функцiї у сферi
технiчного регулювання)
____________
(пiдпис)
__________________
(iнiцiали та прiзвище)
____________
Примiтки:

1. У разi розширення/скорочення сфери призначення повинна бути охоплена вся сфера призначення з урахуванням її заявленого розширення/скорочення.
2. Пiдпис керiвника структурного пiдроздiлу Мiнекономiки, на який покладено функцiї у сферi технiчного регулювання, ставиться на кожнiй сторiнцi.

 

Додаток 11
до Порядку

ЗАЯВА
про розширення сфери призначення

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника призначеного органу
  ,
з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить розширити його сферу призначення згiдно з

 
(найменування технiчного регламенту,
  ,
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
що є невiд'ємним додатком до   ,
(найменування свiдоцтва про призначення)
виданого згiдно з наказом  
(найменування державного органу, що видав вiдповiдний наказ)
вiд ____ ___________20__ р. N ______   .
(найменування наказу)

Спосiб отримання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, iз внесеними змiнами, пов'язаними з розширенням сфери призначення (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi / визнаних незалежних органiзацiй, що подали заяву про розширення сфери призначення в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

Додаток:

1. Свiдоцтво про призначення на ____ арк.
2. Опис заявленої сфери призначення на ____ арк.
3. Копiя атестата про акредитацiю на ____ арк.
4. Довiдка про сукупний досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань з оцiнки вiдповiдностi, робiт з оцiнки вiдповiдностi протягом останнiх трьох рокiв, або довiдка про досвiд виконання кожним працiвником iз числа штатного персоналу, вiдповiдального за виконання завдань iз затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, робiт iз затвердження (атестацiї) технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, у будь-який перiод протягом останнiх трьох рокiв (для визнаної незалежної органiзацiї) на ____ арк.
5. Вiдомостi про квалiфiкацiю персоналу органу з оцiнки вiдповiдностi на ____ арк.
6. Довiдка про акредитованi випробувальнi лабораторiї, що є структурними пiдроздiлами чи окремими юридичними особами, бiльше нiж 50 вiдсоткiв статутного капiталу яких належать органу з оцiнки вiдповiдностi, що претендує на призначення, i види випробувань усiх чи окремих видiв (категорiй, груп) продукцiї, якi проводяться ними в межах заявленої сфери призначення, на ____ арк.
7. Копiї угод, укладених призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi iз субпiдрядниками або своїми дочiрнiми пiдприємствами для проведення акредитованими випробувальними лабораторiями таких субпiдрядникiв або дочiрнiх пiдприємств випробувань продукцiї в межах заявленої сфери призначення, що засвiдченi призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi, на ____ арк.
8. Копiя договору страхування вiдповiдальностi перед третiми особами на час провадження дiяльностi призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї, що засвiдчена призначеним органом з оцiнки вiдповiдностi / визнаною незалежною органiзацiєю, на ____ арк.

_____________
(пiдпис)
________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище
керiвника призначеного органу з оцiнки
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

____ ____________ 20__ р.
____________
Примiтка. Документи, зазначенi в пунктах 4, 5, 6 i 7, стосуються лише розширення сфери призначення.

 

Додаток 12
до Порядку

ЗАЯВА
про скорочення сфери призначення

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника призначеного органу з оцiнки
  ,
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить скоротити сферу його призначення згiдно з

 
(найменування технiчного
  ,
регламенту, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
що є невiд'ємним додатком до   ,
(найменування свiдоцтва про призначення)
виданого згiдно з наказом  
(найменування державного органу, що видав вiдповiдний наказ)
вiд ____ ___________20__ р. N ______   ,
(найменування наказу)
у частинi  
(перелiк видiв продукцiї та/або процедур з оцiнки вiдповiдностi,
  .
щодо яких пропонується скоротити сферу призначення)

Спосiб отримання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском, iз внесеними змiнами, пов'язаними iз скороченням сфери призначення (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi / визнаних незалежних органiзацiй, що подали заяву про скорочення сфери призначення в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

_____________
(пiдпис)
________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi /
визнаної незалежної органiзацiї)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 13
до Порядку

ЗАЯВА
про призупинення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника призначеного органу з оцiнки
  ,
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить призупинити дiю (зазначається необхiдне):
[_] свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у

 
(найменування технiчного регламенту,
  ;
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)

[_] свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з

 
(найменування технiчного регламенту,
  ;
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
виданого згiдно з наказом  
(найменування державного органу, що видав вiдповiдний наказ)
вiд ____ ___________20__ р. N ______   ,
(найменування наказу)

щодо всiєї сфери призначення чи окремих видiв продукцiї та/або процедур з оцiнки вiдповiдностi

 
(перелiк видiв продукцiї та/або процедур з оцiнки вiдповiдностi,
  .
щодо яких пропонується призупинити дiю вiдповiдного свiдоцтва про призначення)

Спосiб отримання копiї наказу про призупинення дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi / визнаних незалежних органiзацiй, що подали заяву про призупинення дiї такого свiдоцтва в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

_____________
(пiдпис)
________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi /
визнаної незалежної органiзацiї)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 14
до Порядку

ЗАЯВА
про призупинення дiї наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника призначеного органу з оцiнки
  ,
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить призупинити дiю наказу (прийнятого до набрання чинностi Закону України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"),

виданого   вiд ____ ___________20__ р. N ______
(найменування державного органу, що видав наказ)
"   "
(найменування наказу)

(зазначається необхiдне):
[_] повнiстю;
[_] в частинi призначення органом з оцiнки вiдповiдностi згiдно з

 
(найменування технiчного регламенту,
  .
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)

Спосiб отримання копiї наказу про призупинення дiї наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, що подали заяву про призупинення дiї наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

__________________
(пiдпис)
___________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 15
до Порядку

ЗАЯВА
про анулювання свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника призначеного органу з оцiнки
  ,
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить анулювати (зазначається необхiдне):
[_] свiдоцтво про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у

 
(найменування технiчного регламенту,
  ;
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)

[_] свiдоцтво про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з

 
(найменування технiчного регламенту,
  ,
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)
видане згiдно з наказом  
(найменування державного органу, що видав вiдповiдний наказ)
вiд ____ ___________20__ р. N ______   .
(найменування наказу)

Спосiб отримання копiї наказу про анулювання дiї свiдоцтва про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi для виконання як третьою стороною певних завдань з оцiнки вiдповiдностi, визначених у вiдповiдному технiчному регламентi, або свiдоцтва про призначення визнаної незалежної органiзацiї для затвердження технологiчних процесiв виконання нерознiмних з'єднань, персоналу, який виконує нерознiмнi з'єднання, та/або персоналу, який проводить неруйнiвний контроль, згiдно з технiчним регламентом щодо обладнання, що працює пiд тиском (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiни вiдповiдностi / визнаних незалежних органiзацiй, що подали заяву про анулювання дiї такого свiдоцтва в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

______________
(пiдпис)
______________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище
керiвника призначеного органу з оцiнки
вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)

____ ____________ 20__ р.

 

Додаток 16
до Порядку

ЗАЯВА
про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв

 
(найменування призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi / визнаної незалежної органiзацiї)
 
(iдентифiкацiйний код згiдно з ЄДРПОУ)
 
(мiсцезнаходження, номер телефону, адреса електронної пошти)
в особi  
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
  ,
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)

що дiє на пiдставi установчого документа юридичної особи, просить визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ (прийнятий до набрання чинностi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi"), виданий

 
(найменування державного органу, що видав наказ)
вiд ____ ___________20__ р. N ______  
(найменування наказу)

(зазначається необхiдне):
[_] повнiстю;
[_] в частинi призначення органом з оцiнки вiдповiдностi згiдно з ____

 
(найменування технiчного регламенту,
  .
номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким затверджено технiчний регламент)

Спосiб отримання копiї наказу про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв (зазначається необхiдне):
[_] у паперовiй формi поштою;
[_] в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи (лише для призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, що подали заяву про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу про призначення органу з оцiнки вiдповiдностi на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi продукцiї, процесiв i послуг вимогам технiчних регламентiв, в електроннiй формi через вiдповiднi iнформацiйно-комунiкацiйнi системи).

__________________
(пiдпис)
_________________________________________
(найменування посади, iнiцiали та прiзвище керiвника
призначеного органу з оцiнки вiдповiдностi)

____ ____________ 20__ р.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 листопада 2020 р. N 1071

ЗМIНИ,
що вносяться до спецiальних вимог до призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi

     1. Абзац шостий пункту 1 викласти в такiй редакцiї:

     "Орган з оцiнки вiдповiдностi повинен забезпечувати дотримання субпiдрядниками чи дочiрнiми пiдприємствами, якi ним залучаються до виконання конкретних робiт, пов'язаних з оцiнкою вiдповiдностi, вимог щодо нерозголошення iнформацiї, що становить предмет професiйної таємницi, об'єктивностi i неупередженостi дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi такого органу.";

     2. Пункт 6 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Персонал органу з оцiнки вiдповiдностi зобов'язаний не розголошувати iнформацiю, що становить предмет професiйної таємницi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi, без згоди замовника робiт з оцiнки вiдповiдностi чи особи, якої стосується така iнформацiя (крiм випадкiв надання зазначеної iнформацiї вiдповiдно до закону), та не використовувати таку iнформацiю у своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб.".

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 4 листопада 2020 р. N 1071

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 2016 р. N 96 "Про затвердження Порядку видачi або вiдмови у видачi рiшення про призначення, його переоформлення та видачi його дублiката, розширення та обмеження сфери призначення, тимчасового припинення i поновлення дiї рiшення про призначення та анулювання такого рiшення та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 16, ст. 631).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 4 жовтня 2017 р. N 751 "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування професiйної вiдповiдальностi призначених органiв з оцiнки вiдповiдностi та визнаних незалежних органiзацiй за шкоду, яку може бути заподiяно третiм особам" (Офiцiйний вiсник України, 2017 р., N 82, ст. 2514).

     3. Пункт 159 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 листопада 2019 р. N 916 (Офiцiйний вiсник України, 2019 р., N 90, ст. 3000).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.