ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України щодо особливостей адмiнiстрування податкiв у цiлях фiнансування видаткiв, визначених пунктами 31 - 33 статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдроздiл 2 доповнити пунктом 74 такого змiсту:

     "74. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, з метою забезпечення фiнансування видаткiв за програмами, передбаченими пунктами 31 - 33 статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", пiд час розрахунку показника SПопРах враховується сума коштiв, зарахована на рахунок публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта" у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть з рахункiв публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта", вiдкритих у вiдповiдних органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для проведення взаєморозрахункiв, сформована для забезпечення надходжень до спецiального фонду державного бюджету вiд публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта", визначених пунктами 13 (у частинi погашення податкового боргу за податковими зобов'язаннями з податку на додану вартiсть, задекларованими за звiтнi (податковi) перiоди, починаючи з липня 2015 року / III кварталу 2015 року, що пiдлягали сплатi до державного бюджету) та 15 статтi 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк".

     Порядок поповнення рахунку в системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть з рахункiв платникiв, вiдкритих у вiдповiдних органах, що здiйснюють казначейське обслуговування бюджетних коштiв, для проведення взаєморозрахункiв за рахунок надходжень, визначених пунктами 13 та 15 статтi 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", а також порядок та строки перерахування коштiв з рахунку платника у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть до спецiального фонду державного бюджету затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. Пiдроздiл 10 доповнити пунктом 62 такого змiсту:

     "62. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року, кошти, що надходять на поточний рахунок публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта", вiдкритий вiдповiдним органом, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, у процесi проведення взаєморозрахункiв, передбачених пунктом 31 статтi 14 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", та пiдлягають перерахуванню до спецiального фонду державного бюджету згiдно з пунктами 11 - 13 статтi 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рiк", використовуються виключно для погашення податкового боргу публiчного акцiонерного товариства "Укрнафта", в тому числi реструктуризованого або розстроченого (вiдстроченого) (з урахуванням штрафних (фiнансових) санкцiй, пенi та процентiв, нарахованих та/або таких, що пiдлягають нарахуванню на суму цього боргу), а також визначених контролюючим органом штрафних (фiнансових) санкцiй та пенi, нарахованих у зв'язку з несвоєчасною сплатою податкiв, що знаходяться в процедурi судового або досудового (адмiнiстративного) оскарження, в порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 листопада 2020 року
N 1005-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.