ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та iнших законiв України щодо лiбералiзацiї застосування реєстраторiв розрахункових операцiй платниками єдиного податку та скасування механiзму компенсацiї покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцiй частини суми застосованих штрафних санкцiй

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 291.4 статтi 291:

     у пiдпунктi 1 цифри i слово "1000000 гривень" замiнити цифрами i словами "167 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     в абзацi третьому пiдпункту 2 цифри i слово "5000000 гривень" замiнити цифрами i словами "834 розмiри мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     у пiдпунктi 3 цифри i слово "7000000 гривень" замiнити цифрами i словами "1167 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року".

     2. У пунктi 61 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     в абзацi четвертому:

     цифри i слова "1 квiтня 2021 року" замiнити цифрами i словами "1 сiчня 2022 року";

     цифри i слово "1000000 гривень" замiнити словами i цифрами "обсягу доходу, що не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року";

     абзаци п'ятий, дев'ятий - тринадцятий виключити;

     в абзацi чотирнадцятому слова i цифри "обсягу доходу 1000000 гривень" замiнити словами i цифрами "обсягу доходу, що не перевищує 220 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315 iз наступними змiнами):

     у статтi 2:

     абзац тридцять перший замiнити трьома абзацами такого змiсту:

     "контрольна стрiчка - це:

     а) копiї розрахункових документiв, послiдовно сформованих реєстратором розрахункових операцiй, що надрукованi або створенi в електроннiй формi таким реєстратором, а також копiї фiскальних звiтних чекiв у разi створення контрольної стрiчки в електроннiй формi;

     б) електроннi копiї розрахункових документiв, а також електроннi копiї фiскальних звiтних чекiв, якi сформованi послiдовно iз додаванням у кожен наступний розрахунковий документ або фiскальний звiтний чек хешу попереднього розрахункового документа або фiскального звiтного чека та зберiгаються в електроннiй формi програмним реєстратором розрахункових операцiй пiд час його роботи на перiод вiдсутностi зв'язку мiж програмним реєстратором розрахункових операцiй та фiскальним сервером контролюючого органу (в режимi офлайн) до моменту передачi розрахункових документiв або фiскальних звiтних чекiв до фiскального сервера контролюючого органу".

     У зв'язку з цим абзаци тридцять другий - п'ятдесят сьомий вважати вiдповiдно абзацами тридцять четвертим - п'ятдесят дев'ятим;

     пiсля абзацу п'ятдесят шостого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "електронна копiя фiскального звiту - iдентична копiя (у формi електронних даних) фiскального звiту, створеного реєстратором розрахункових операцiй та/або програмним реєстратором розрахункових операцiй, що може використовуватися контролюючими органами як податкова iнформацiя та пiд час проведення перевiрок платникiв податкiв".

     У зв'язку з цим абзаци п'ятдесят сьомий - п'ятдесят дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятдесят восьмим - шiстдесятим;

     у статтi 3:

     пункт 1 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Використання програмних реєстраторiв розрахункових операцiй при оптовiй та/або роздрiбнiй торгiвлi пальним забороняється";

     у пунктi 7:

     абзац четвертий замiнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi використовують програмнi реєстратори розрахункових операцiй, повиннi передавати до контролюючих органiв по дротових або бездротових каналах зв'язку iнформацiю у формi електронних копiй розрахункових документiв, електронних фiскальних звiтiв, електронних фiскальних звiтних чекiв та iншу iнформацiю, необхiдну для облiку роботи програмних реєстраторiв розрахункових операцiй фiскальним сервером контролюючого органу, яка створюється засобами таких програмних реєстраторiв розрахункових операцiй.

     Програмнi реєстратори розрахункових операцiй та фiскальний сервер контролюючого органу повиннi забезпечувати можливiсть одержання в автоматичному режимi даних про електроннi розрахунковi документи вiд фiскального сервера контролюючого органу, необхiдних для формування засобами програмного реєстратора розрахункових операцiй та передачi до фiскального сервера контролюючого органу фiскальних звiтiв та електронних фiскальних звiтних чекiв за вiдповiдний перiод".

     У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;

     в абзацi шостому:

     пiсля слiв "передачi iнформацiї" доповнити словами "вiд реєстраторiв розрахункових операцiй та програмних реєстраторiв розрахункових операцiй";

     доповнити реченням такого змiсту: "При цьому застосування удосконаленого електронного пiдпису та/або удосконаленої електронної печатки є достатнiм для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцiй";

     пункт 8 виключити;

     пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) проводити розрахунковi операцiї через реєстратори розрахункових операцiй та/або через програмнi реєстратори розрахункових операцiй для пiдакцизних товарiв iз використанням режиму програмування iз зазначенням коду товарної пiдкатегорiї згiдно з УКТ ЗЕД, найменування товарiв, цiн товарiв та облiку їх кiлькостi";

     пункт 13 виключити;

     у частинi другiй статтi 8 слова "Нацiональним банком України за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику" замiнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, за погодженням з Нацiональним банком України";

     статтю 9 доповнити пунктом 14 такого змiсту:

     "14) при здiйсненнi розрахункiв за послуги у разi проведення таких розрахункiв виключно за допомогою банкiвських систем дистанцiйного обслуговування та/або сервiсiв переказу коштiв";

     назву роздiлу III викласти у такiй редакцiї:

"РОЗДIЛ III. ОБОВ'ЯЗКОВI ВИМОГИ ДО РЕЄСТРАТОРIВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ, ЇХ ТЕХНIЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТУ, А ТАКОЖ ДО ПРОГРАМНИХ РЕЄСТРАТОРIВ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦIЙ";

     доповнити статтею 121 такого змiсту:

     "Стаття 121. Програмний реєстратор розрахункових операцiй повинен забезпечувати вiдповiдно до вимог пункту 7 статтi 3 та статтi 5 цього Закону щодо роботи програмних реєстраторiв розрахункових операцiй створення та передачу до фiскального сервера контролюючого органу електронних розрахункових документiв, електронних фiскальних звiтiв, а також контрольної стрiчки електронних фiскальних звiтних чекiв та iншої iнформацiї, необхiдної для облiку роботи програмних реєстраторiв розрахункових операцiй фiскальним сервером контролюючого органу";

     у статтi 13:

     у частинi другiй слова "та програмних реєстраторiв розрахункових операцiй" виключити;

     частину четверту пiсля слiв "передачi даних" доповнити словами "а також у програмних реєстраторах розрахункових операцiй";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "Для застосування в програмних реєстраторах розрахункових операцiй може використовуватися удосконалена електронна печатка юридичної особи, фiзичної особи - пiдприємця, створювачем якої є така особа";

     у статтi 17:

     в абзацi першому пункту 1 слова i цифри "невiдповiдностi на мiсцi проведення розрахункiв суми готiвкових коштiв сумi коштiв, зазначенiй у денному звiтi реєстратора розрахункових операцiй, бiльше нiж на 10 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року, а в разi використання розрахункової книжки - загальнiй сумi продажу за розрахунковими квитанцiями, виданими з початку робочого дня" виключити;

     у пунктi 5 слова "та/або програмних реєстраторах розрахункових операцiй" виключити;

     пункт 6 виключити;

     у пунктi 7 слово "попереднього" виключити;

     у пунктi 10 слова "та/або програмних реєстраторiв розрахункових операцiй" виключити;

     в абзацi першому пункту 11 роздiлу II "Прикiнцевi положення" слова i цифри "до 1 сiчня 2021 року" замiнити словами i цифрами "до 1 сiчня 2022 року";

     2) у Законi України "Про внесення змiн до Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферах торгiвлi, громадського харчування та послуг" та iнших законiв України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 296):

     у пiдроздiлi 1 роздiлу I:

     пункт 10 виключити;

     абзаци третiй - десятий пункту 15 виключити;

     абзац третiй пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" викласти в такiй редакцiї:

     "абзацу другого пункту 15 (щодо викладення в новiй редакцiї статтi 25) пiдроздiлу 1 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з 1 сiчня 2021 року";

     3) у Законi України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо детiнiзацiї розрахункiв у сферi торгiвлi i послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2019 р., N 46, ст. 297):

     у роздiлi I:

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова i цифри "пiдпунктами 14.1.278 i 14.1.279" замiнити словом i цифрами "пiдпунктом 14.1.278";

     абзаци п'ятий, шостий та восьмий виключити;

     пункти 4, 6, 10, 11 виключити;

     в абзацi другому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" слова та цифри "пункту 4 (щодо змiн до статтi 43)", "пункту 6 (щодо змiн до статтi 73)", "пункту 10 (щодо змiн до статтi 113)" та "пункту 11 (щодо змiн до статтi 165)" виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк iз дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття, перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 грудня 2020 року
N 1017-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.