КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 листопада 2020 р. N 1201


Про внесення змiн до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до перелiку товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 26, ст. 971, N 33, ст. 1113, N 60, ст. 1903, N 89, ст. 2886), i перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225 "Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України" (Офiцiйний вiсник України, 2020 р., N 31, ст. 1074, ст. 1077, N 42, ст. 1361, N 89, ст. 2886), змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 листопада 2020 р. N 1201

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiкiв, затверджених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224 i 225

     1. Перелiк товарiв (у тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 224, доповнити роздiлом такого змiсту:

"Iнше

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
8501, 8502 система безперебiйного електроживлення

".

     2. У перелiку товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 р. N 225:

     1) роздiл "Iнше" доповнити такою позицiєю:

"

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
8501, 8502 система безперебiйного електроживлення

";

     2) у роздiлi "Послуги":

     назву роздiлу викласти в такiй редакцiї:

     "Роботи та послуги";

     доповнити роздiл абзацами такого змiсту:

     "Послуги iз поводження з медичними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiї (тих, що можуть пiдлягати утилiзацiї), видалення, знезараження, знищення медичних вiдходiв)

     Реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт примiщень та споруд закладiв охорони здоров'я, якi надають медичну допомогу пацiєнтам з гострою респiраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавiрусом SARS-CoV-2".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.