КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 березня 2020 р. N 225


Деякi питання закупiвлi товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України

(назва iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2020 року N 248,
вiд 8 квiтня 2020 року N 269,
вiд 13 травня 2020 року N 376,
вiд 19 червня 2020 року N 509,
вiд 9 вересня 2020 року N 817,
вiд 9 жовтня 2020 року N 922,
вiд 9 жовтня 2020 року N 961,
вiд 9 жовтня 2020 року N 965,
вiд 28 жовтня 2020 року N 1033,
вiд 16 листопада 2020 року N 1112,
вiд 25 листопада 2020 року N 1201,
вiд 2 грудня 2020 року N 1178,
вiд 27 сiчня 2021 року N 54,
вiд 15 лютого 2021 року N 118,
вiд 31 березня 2021 року N 272,
вiд 14 квiтня 2021 року N 343,
вiд 28 квiтня 2021 року N 440

     Вiдповiдно до пунктiв 8 i 9 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     Порядок проведення закупiвель товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України;

(абзац другий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     перелiк товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України.

(абзац третiй пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     2. Установити, що:

     за результатами проведених до 19 квiтня 2020р. закупiвель товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, згiдно iз затвердженим цiєю постановою перелiком замовник в електроннiй системi закупiвель оприлюднює звiт про укладенi договори, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     за результатами проведених з 19 квiтня 2020р. закупiвель товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, згiдно iз затвердженим цiєю постановою перелiком замовник в електроннiй системi закупiвель оприлюднює звiт про договiр про закупiвлю, укладений без використання електронної системи закупiвель, договiр про закупiвлю та всi додатки до нього, звiт про виконання договору про закупiвлю вiдповiдно до статтi 10 Закону України "Про публiчнi закупiвлi".

(абзац третiй пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 березня 2020 р. N 225
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2020 р. N 248)

ПОРЯДОК
проведення закупiвель товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України

(назва Порядку iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     1. Цей Порядок визначає правила проведення замовником закупiвель товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     закупiвля - придбання замовником товару, роботи або послуги, що є необхiдними для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, згiдно з правилами, визначеними цим Порядком;

(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     особа, уповноважена замовником на проведення закупiвель (далi - уповноважена замовником особа), - службова (посадова) особа замовника, яка визначена ним вiдповiдальною за органiзацiю та проведення закупiвель.

     Iншi термiни вживаються у значеннi, наведеному в Законi України "Про публiчнi закупiвлi" та iнших нормативно-правових актах.

     3. Пiд час проведення закупiвель замовник та уповноваженi замовником особи керуються Конституцiєю та законами України, указами Президента України i постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

     4. Закупiвлi здiйснюються з дотриманням таких принципiв:

     добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;

     максимальна економiя, ефективнiсть та пропорцiйнiсть;

     вiдкритiсть та прозорiсть пiд час органiзацiї та проведення закупiвлi;

     недискримiнацiя учасникiв та рiвне ставлення до них;

     об'єктивне та неупереджене визначення переможця закупiвлi;

     запобiгання корупцiйним правопорушенням.

     5. Планування закупiвель здiйснюється замовником на пiдставi наявної потреби у закупiвлi товарiв, робiт i послуг.

     6. Уповноважена замовником особа:

     планує закупiвлi та вносить iнформацiю до рiчного плану закупiвель в електроннiй системi закупiвель, зокрема про технiчнi, якiснi та iншi характеристики предмета закупiвлi;

     органiзовує та проводить закупiвлi. Замовник може самостiйно встановлювати критерiї доброчесностi та надiйностi вибору особи, з якою буде укладений договiр про закупiвлю;

     забезпечує складення, затвердження та зберiгання вiдповiдних документiв з питань закупiвель;

     забезпечує оприлюднення в електроннiй системi закупiвель iнформацiї, необхiдної для виконання пунктiв 8 i 9 роздiлу I Закону України вiд 17 березня 2020 р. N 530-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19)", та iнформацiї вiдповiдно до пункту 9 частини другої статтi 9 Закону України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань" з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань про кiнцевого бенефiцiарного власника юридичної особи, з якою замовник уклав договiр про закупiвлю;

(абзац п'ятий пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.05.2020р. N 376)

     вчиняє iншi дiї, передбаченi цим Порядком.

     Усi рiшення уповноваженої замовником особи оформлюються протоколом iз зазначенням дати прийняття рiшення.

(Порядок у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2020р. N 248)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 березня 2020 р. N 225
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 29 березня 2020 р. N 248)

ПЕРЕЛIК
товарiв, робiт i послуг, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, на територiї України

Лiкарськi засоби, iмунобiологiчнi препарати та харчовi продукти для спецiальних медичних цiлей для надання медичної допомоги пацiєнтам, хворим на COVID-19

Код згiдно з УКТЗЕД Мiжнародне непатентоване найменування (назва) лiкарського засобу, назва групи препаратiв та продуктiв для спецiальних медичних цiлей Форма випуску Дозування
3004 Adenosine ампули, флакони, шприци  
3004 Amiodarone - " - 50 мг/мл по 3 мл
3004 Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor - " -  
3004 Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor таблетки, капсули, драже  
3004 Amoxicillin - " - 250 мг або 500 мг
3004 Ampicillin ампули, флакони, шприци 500 мг або 1000 мг
3004 Ascorbic acid таблетки, капсули, драже 25 мг або 50 мг, або 100 мг
3004 Atenolol - " - 50 мг
3004 Atropine ампули, флакони, шприци 1 мг/мл, 1 мл
3003, 3004 Azithromycin порошок для оральної суспензiї  
3004 Azithromycin таблетки, капсули, драже 250 мг або 500 мг
3004 Benzylpenicillin ампули, флакони, шприци 500000 або 1000000 ОД (МО)
3004 Calcium gluconate - " - 100 мг/мл (по 10 мл або 5 мл)
3004 Ceftriaxone - " - 500 мг або 1 г, або 2 г
3004 Chlorpromazine таблетки, капсули, драже 25 мг
3004 Dexamethasone ампули, флакони, шприци 4 мг/мл, 1 мл
3004 Dexmedetomidine - " - 100 мкг/мл, 2 мл або 4 мл, або 10 мл
3004 Glucose 5 % контейнер, пляшка 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004 Doxycycline таблетки, капсули, драже 100 мг
3004 Epinephrine ампули, флакони, шприци  
3004 Famotidine - " - 20 мг
3004 Erythromycin таблетки, капсули, драже 100 мг
3004 Furosemid ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 2 мл
3004 Gentamicin - " - 40 мг/мл, 2 мл
3004 Glyceryl trinitrate таблетки  
3004 Glyceryl trinitrate ампули, флакони, шприци  
3004 Ibuprofen таблетки, капсули, драже 200 мг або 400 мг
3004 Lidocaine ампули, флакони, шприци 20 мг/мл, 2 мл
3004 Magnesium sulfate - " - 250 мг/мл, 5 мл або 10 мл
3004 Metoclopramide   10 мг
3004 Metoprolol - " - 1 мг/мл по 5 мл
3004 Metronidazole ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери 5 мг/мл по 100 мл
3004 Metronidazole таблетки 250 мг
3004 Naloxone ампули, флакони, шприци 0,4 мг/мл по 1 мл
3004 Norepinephrine ампули, флакони, шприци  
3004 Nystatin - " - 100 000 МО/мл
3004 Omeprazole таблетки, капсули, драже 20 мг
3004 Omeprazole ампули, флакони, шприци 40 мг
3004 Ondansetrone - " - 2 мг/мл по 2 мл або 4 мл
3004 Ondansetrone таблетки, капсули, драже 4 мг або 8 мг
3003, 3004 Сольовi склади для пероральної регiдратацiї порошок для орального розчину  
3004 Paracetamol ампули, флакони, шприци 10 мг/мл, 50 мл або 100 мл
3004 Paracetamol флакон, банка 120 мг/5 мл
3004 Paracetamol таблетки, капсули, драже 500 мг
3004 Phenobarbital - " - 50 мг, 100 мг
3004 Phenytoin - " -  
3004 Phenytoin ампули, флакони, шприци  
3004 Potassium chloride - " -  
3004 Prednisolone ампули 30 мг
3004 Ranitidine - " - 150 мг
3004 Ringer's solution ампули, флакони, шприци 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004 Ringer lactate - " - 100 мл, 200 мл, 1000 мл або 500 мл
3003, 3004 Salbutamol   100 мкг/доза
3003, 3004 Salbutamol небули 2,5 мг
3004 Sodium bicarbonate ампули, флакони, шприци, пляшки, контейнери  
3004 Sodium chloride 0,9 % ампули, флакони, шприци, контейнери 2 мл, 5 мл, 10 мл, 50 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл, 1000 мл
3004 Sulfamethoxazole / trimethoprim таблетки, капсули, драже 400 мг/80 мг
3004 Thiamine - " - 50 мг
3004 Tranexamic acid ампули, флакони, шприци 50 мг/мл, 100 мг/мл, 5 мл, 10 мл
3004 Sodium chloride - " - 10 мл
3004 Suxamethonium - " - 20 мг/мл, 2 мл
3004 Diazepam таблетки, капсули, драже 5 мг
3004 Diazepam ампули, флакони, шприци 5 мг/мл, 2 мл
3004 Fentanyl - " -  
3004 Haloperidol - " - 5 мг/мл по 1 мл
3004 Ketamine - " -  
2939, 3004 Morphine    
2933, 2939, 3004 Phenobarbital    
3004 Propofol - " - 10 мг/мл або 20 мг/мл
3004 Moxifloxacin   400 мг
3004 Linezolid - " - 2 мг/мл по 300 мл
3004 Fluconazol - " - 200 мг
3004 Thiopental - " - 0,5 г
3004 Insulin (short acting) - " - 100 ОД/мл
3004 Heparin - " - 5000 МО/мл
3004 Enoxaparin - " - 10.000 анти-Ха МО/мл
3003, 3004 Ambroxol    
3004 Hydroxychloroquine таблетки 200 мг
3004 Chloroquine таблетки, капсули  
3004 Lopinavir/Ritonavir таблетки, капсули, флакони  
3004 Tocilizumab ампули, флакони, шприци  
3004 Oseltamivir таблетки, капсули, флакони (пляшки)  
3004 Remdesivir    
3004 Favipiravir таблетки, капсули, драже 200 мг
3004 Meropenem ампули, флакони, шприци 500 мг, 1000 мг
3004 Moxifloxacin таблетки, капсули, драже 400 мг
3004 Pipecuronium bromide ампули, флакони 4 мг
3004 Atracurium ампули, флакони 10 мг/мл
3004 Rocuronium bromide флакони 10 мг/мл
3002 Influenza vaccines (вакцина для профiлактики грипу)    
3004 Acetylcysteine таблетки, ампули, порошок для орального розчину 100 мг/мл, 100 мг, 200 мг, 600 мг
3004 Tigecycline флакони 50 мг
3004 Sodium oxybate ампули 200 мг/мл
3004 Fondaparinux шприци 2,5 мг / 0,5 мл,
12,5 мг/мл
3004 Methylprednisolone флакони, таблетки  
3004 розчини для парентерального харчування    
3004
2106
2202
препарати для ентерального харчування (ентеральне харчування)    
3004 Levofloxacin    
3004 Cefoperazone and beta-lactamase inhibitor    
3004 Cefotaxime    
3004 Cefotaxime, combinations    
3004 Cefepime    
3002
3004
Immunoglobulins (normal human, for extravascular adm.; normal human, for intravascular adm.)    
3004 Iron preparations (препарати залiза)*    
3004 Ceftriaxone, combinations    
3004 Cefditoren    
3002 Vaccines (вакцини проти гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2)    
3004 Oxygen    
3004 Cefoperazone    
3004 Ceftazidime    

____________
     * До цiєї групи належать лiкарськi засоби, якi класифiкуються за кодом АТХ (анатомо-терапевтично-хiмiчним) - B03A.

Дезiнфекцiйнi засоби i антисептики

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (основного компоненту) Форма випуску Вмiст активнодiючої речовини
Антисептики
3808 Хлоргексидин (Chlorhexidine) розчин 0,05 %, 5 % (бiглюконат)
3808 Хлоргексидин (Chlorhexidine) гель 4 %
2208 Етанол (Ethanol) розчин 70 % (денатурований)
3808 Повiдон йоду (Povidone iodine) - " - 10 % (еквiвалентно 1 % активного йоду)
Дезiнфекцiйнi засоби
2207 10 00 10,
2207 20 00 90
Етанол (Ethanol) розчин розчин: 96 %
2207, 2208 Засiб на спиртовiй основi для протирання рук (Alcohol based hand rub) розчин, що мiстить етанол 60 - 80 %/об'єм
3808 Засiб на спиртовiй основi для протирання рук (Alcohol based hand rub) розчин, що мiстить iзопропiловий спирт 60 - 80 %/об'єм
3808 Хлорвмiснi та iншi за способом дiї препарати для дезiнфекцiї поверхонь, матерiалiв, обладнання (Chlorine base compound) порошки, таблетки, гранули, концентрати 0,1 % активного хлору для розчину
3808 Хлороксиленол (Chloroxylenol) розчин 4,8 %
2207, 3808 Спиртовмiсний антисептик для рук кишеньковий    
3808 Дезiнфiкуючий засiб для обробки поверхонь    
3808 Дезiнфiкуючий засiб для обробки рук i шкiри    
3401, 3402 Мийно-дезiнфiкуючий (дезiнфiкуючий) засiб для прання    
3808 Дезiнфiкуючий засiб для iнструментiв та обладнання    
8419, 8424, 8479, 8516, 8539 49 00 00, 9018 Обладнання для проведення дезiнфекцiї хiмiчним, механiчним, фiзичним, бiологiчним та комбiнованим методами    

Медичне обладнання для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу пацiєнтам, хворим на COVID-19

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
9019 20 00 00 Апарат штучної вентиляцiї легень
9019 20 00 00 Неiнвазивна система вентиляцiї (BIPAP / CPAP)
8414 Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури
9018 Система монiторингу фiзiологiчних показникiв (ЕКГ, ЧД, ЧСС, пульсоксиметрiя)
9018 Електровiдсмоктувач (трахеальна система всмоктування)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор лiкувальних речовин
8414,
9018 90 84 00
Настiнний дозатор кисню iз зволожувачами
9018 Фiброоптичний iнтубацiйний стилет
9018 Набiр для конiкотомiї
9018 Ларингоскоп (в тому числi з набором клинкiв)
8413,
9018 90 84 00
Iнфузомат
9018 Вiдеоларингоскоп
9027 Капнограф/капнометр
9018 Спiрометр
9018 Пульсоксиметр
9019 20 00 00 Кисневий концентратор
9019 20 00 00 Бактерицидний опромiнювач
9019 Протипролежневий матрац
9402 90 00 00,
9403
Функцiональне лiжко
9402 90 00 00 Каталка
9018 90 20 00 Фiбробронхоскоп
9019 20 00 00 Мiшок ручної вентиляцiї легень (типу Амбу)
9022 Апарат рентгенiвський дiагностичний пересувний
9027 Газоаналiзатор кровi з можливiстю визначення електролiтiв, глюкози та лактату
8421 19 Центрифуга
3920, 3921, 3926 Термоковдра
9018 90 84 00 Помпа для безперервного зондового годування
9022 12 00 00 Томографи комп'ютернi
9018 90 20 00 Вiдеобронхоскоп
9022 Апарат рентгенiвський дiагностичний стацiонарний
9018 11 00 00 Електрокардiограф портативний
9018 90 84 00 Дефiбрилятор
9018 12 00 00 Апарат УЗД з набором датчикiв
8414,
9018 90 84 00
Зволожувач дихальних сумiшей без пiдiгрiву

Засоби iндивiдуального захисту

6307 90 98 00 Медична (хiрургiчна) маска*
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Одяг захисний вiд iнфекцiйних агентiв для багаторазового та обмеженого використання**
3926 20 00 00,
4203 29 10 00,
4015
Рукавички медичнi та спецiальнi захиснi
3926 90 97 90,
9020 00 00 00
Повнолицьова маска
3926 90 97 90,
9004 90 90 00
Засоби iндивiдуального захисту очей
9020 00 00 00 Респiратор
4015 90 00 00,
3926 20 00 00
Фартух
4015 90 00 00 Гумовi чоботи
8421 39 20 00 Фiльтри для повнолицьових та пiвмасок
9402 90 00 00 Ношi закритого типу для перевезення хворого

____________
     * До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14683:2014 та/або EN 14683:2005.
     ** До зазначеної позицiї товарiв додається документ про вiдповiднiсть ДСТУ EN 14126:2008 та/або EN 14126:2003.

Медичнi вироби для скринiнгу хворих

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
9025 Пiрометр (iнфрачервоний термометр)
9018 19 10 00 Портативна медична дiагностична система для збору iнформацiї про фiзiологiчнi параметри органiзму пацiєнта (температура, спiрометрiя, АТ, пульсоксиметрiя, ЕКГ), її зберiгання та передачi до хмарного сервiсу для аналiзу та використання у тому числi у телемедичних консультацiях
9022 14 00 00 Цифровий плоскопанельний детектор та вiдцифровувач рентген знiмкiв

Розхiднi матерiали для надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичнi вироби для вакцинацiї вiд COVID-19

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
9018 Набори /комплекти для катетеризацiї центральної вени
9018 Обладнання для контролю центрального венозного тиску
3926, 9018 Набiр для дренування плевральної порожнини
9020 00 00 00 Маска дихальна
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
Маска киснева з резервуаром нереверсивна
3926, 9018, 9019 Контур дихальний одноразового використання для апаратiв штучної вентеляцiї легень
9018 39 00 00 Катетери аспiрацiйнi з вакуумним контролем (одноразового використання)
3926, 9018, 9019 Повiтропровiд ротовий та носоглотковий (одноразового використання)
3926, 9018, 9019 Трубки ендотрахеальнi
3926, 9018, 9019 Трубки ларингеальнi
3926, 9018, 9019 Фiксатор дихальної трубки з протизакусувачем
3926, 9018, 9019 З'єднувач подовжувальний iнтубацiйної трубки та дихального контуру одноразового використання
8421 39 20 00 Фiльтр дихальний з тепло-вологообмiнником одноразового використання
3926,
9018 39 00 00
Назальнi канюлi одноразового використання
3926, 9018 Назо-гастральний/дуоденальний зонд
9018 Венозний катетер периферичний
9018 Набiр для катетеризацiї сечового мiхура
3923, 3926, 7010 Ємностi стерильнi для вiдбору бiологiчного матерiалу
9018 31 Шприци 0,3 мл, 0,5 мл, 1 мл, 2 мл, 2,5 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл, 50 мл, 60 мл, 100 мл (одноразовi, стерильнi)
9018 90 50 00 Системи для переливання iнфузiйних розчинiв (тип ПР/ПК)
2804 40 00 00 Кисень газоподiбний, в балонах для кисневої пiдтримки пацiєнтiв
2804 40 00 00 Кисень газоподiбний для кисневої пiдтримки пацiєнтiв
3926 90 97 90 Сечоприймач одноразовий
3926, 9018 Подовжувач до iнфузiйних насосiв
2804 40 00 00 Кисень рiдкий для кисневої пiдтримки пацiєнтiв
3926, 9018, 9019 Конектор швидкого з'єднання з медичними газами
9019 20 00 00 Мiшок для дихального контуру, одноразового застосування (мiшок дихальний одноразовий)
3923, 3926, 7010 Контейнер для збору (утилiзацiї) медичних вiдходiв
9018 31 Шприци iн'єкцiйнi стерильнi

Медичнi вироби, лабораторне обладнання, розхiднi матерiали, реагенти для лабораторних дослiджень

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкi (експрес) тести для дiагностики коронавiрусної хвороби (COVID-19)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Швидкi (експрес) тести для дiагностики грипу А та В та iнших респiраторних iнфекцiй
3002, 3006,
3822 00 00 00
Експрес-тест для визначення антигена до вiрусу COVID-19
3002, 3006,
3822 00 00 00
Картридж Xpert® SARS-CoV-2 (або еквiвалент)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК iз зразкiв клiтин та тканин
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для екстракцiї РНК iз зразкiв клiтин та тканин за допомогою автоматичної системи очищення нуклеїнових кислот
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для виявлення РНК коронавiрусу 2019-nCoV методом ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для екстракцiї загальної РНК / ДНК з клiтин периферичної кровi, лiквору, амнiотичної рiдини, мазкiв з носа, зiву, слини, для подальшого аналiзу методом зворотної транскрипцiї та ПЛР
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для екстракцiї РНК / ДНК методом афiнної сорбцiї на частинках силикагеля з бiологiчних матерiалiв, мазкiв i змивiв з респiраторного тракту, кон'юнктиви, мокрот, БАЛу, тканинного матерiалу, сечi, фекалiй, слини, блювотних мас, клiщiв, комарiв, культури мiкроорганiзмiв, зразкiв води
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для виявлення збудникiв ГРВI людини (зокрема РНК респiраторносiнцiтiального вiрусу, метапневмовiрусу, вiрусiв парагрипу 1, 2, 3 i 4 типiв, коронавiрусiв, риновiрусiв, ДНК аденовiрусiв груп B, C i E i бокавiрусу) методом ПЛР з гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для одностадiйної зворотної транскрипцiї зразкiв РНК з подальшою амплiфiкацiєю отриманої кДНК iз специфiчними праймерами та зондами для виявлення дослiдних РНК-послiдовностей
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для проведення двоетапної зворотної транскрипцiї кiлькiсної ПЛР у режимi реального часу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр допомiжних реагентiв для проведення ПЛР у режимi реального часу, що мiстить хот-старт iTaq ДНК-полiмеразу, dNTP та буфер оптимальної концентрацiї
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусу грипу A/H1 (pdm09), A(H3) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для виявлення РНК вiрусiв грипу A (Influenza virus A) та грипу В (Influenza virus В) методом ПЛР iз гiбридизацiйно-флуоресцентною детекцiєю
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для отримання кДНК на матрицi РНК
3926 Накiнечники 0,1 - 10 мкл, 100 мкл, 20 - 200 мкл, 1000 мкл (з фiльтром)
3926 Накiнечники стерильнi для ПЛР для автоматичних пiпеток (дозаторiв) з фiльтром в штативах
3923 Пробiрки типу "еппендорф" iз застiбкою для ПЛР
3923 Прозорi пробiрки для ПЛР 0,2 мл з плоскою кришкою
3923 Крiопробiрки 2 мл, стерильнi
3923, 4819 Пакет для автоклавування
3923 Пакети пластиковi iз застiбкою для упаковки
3926 Планшет полiстироловий для ПЛР
3919 Клейка плiвка для планшетiв ПЛР
3821 00 00,
9018
Набiр для вiдбору матерiалу: тампон дакроновий, пробiрка з транспортним середовищем
3923 10 00 00,
4202
Термоконтейнер з термоелементами
3926 Контейнер-штатив для зберiгання проб (пробiрки на 1,5 - 2 мл, 4,8 - 5 мл)
9018 90 84 00 Набiр для аферезу (витратнi матерiали для плазмаферезу)
Медичнi вироби
9018, 8413 Вiдсмоктувач хiрургiчний (аспiратор)
8413,
9018 90 84 00
Дозатор одноканальний
8413,
9018 90 84 00
Дозатор багатоканальний
3926 Штатив - робоче мiсце для мiкропробiрок на 0,2 мл для пробiрок типу "еппендорф"
Лабораторне обладнання
8414, 9403 Шафа (або бокс) бiобезпеки (I, II, III клас бiобезпеки)
8414, 9403 ПЛР-бокс
8419 Амплiфiкатор у реальному часi
8421 Центрифуга з охолодженням (ультрашвидкiсна)
8479 Вортекс
8419 Термостат лабораторний
8419 Автоклав
8418 Низькотемпературна морозильна камера (-80° C)
8418 Холодильник лабораторний з морозильною камерою
8419 Аквадистилятор
8419 Термостат типу Dry-block
8479 Термошейкер
3822 00 00 00,
9027
Комплект обладнання для проведення дослiджень методом IФА
8418 Морозильна камера (-20° C)
9027 50 00 00 Аналiзатори полiмеразної ланцюгової реакцiї (ПЛР) для виявлення РНК вiрусу COVID-19
9027 50 00 00, 8419 Автоматизованi портативнi системи виявлення нуклеїнових кислот
3002 10 99 00 Дiагностичнi набори для визначення РНК вiрусу COVID-19 для систем ПЛР
3002 10 99 00, 3822 00 00 00 Дiагностичнi набори для виявлення нуклеїнової кислоти нового коронавiрусу (2019-nCOV) (флуоресцентний ПЛР-аналiз)
8419 20 00 00 Стерилiзатор паровий спецiалiзований для знезараження бiологiчно небезпечних медичних вiдходiв (тиск насиченої пари не менше 4 бар з температурою не менше 145° C)
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня прокальцитонiну
3002, 3006,
3822 00 00 00
Реагенти (набори реагентiв) для визначення рiвня
Д-димеру
9027 80 Станцiя автоматична для екстракцiї рибонуклеiнової кислоти
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgA антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення сумарного IgM та IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмуноферментного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для якiсного виявлення сумарного IgM та IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgM антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для кiлькiсного виявлення IgG антитiл до нуклеокапсидного антигена коронавiрусу SARS-CoV-2 у зразках сироватки та плазми кровi людини методом iмунохемiлюмiнiсцентного аналiзу
3002, 3006,
3822 00 00 00
Тест-система, призначена для визначення антигена до SARS-CoV-2 у бiологiчному матерiалi з порожнини носа людини
3002, 3006,
3822 00 00 00
Набiр реагентiв для проведення ПЛР для одночасного виявлення збудникiв респiраторних iнфекцiй (SARS-CoV-2, грип A (H1, H3), B та респiраторнi вiруси)
9027 Флуоресцентний iмунохроматографiчний аналiзатор

Медичнi вироби (розхiднi матерiали) для патологоанатомiчних вiддiлень

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
9018 Секцiйний набiр iнструментiв
3923 Одноразовi стерильнi полiпропiленовi крiофлакони з гвинтовими кришками
8421 Портативнi рециркулятори з НЕРА-фiльтром (об'єм повiтря, що проходить через прилад, не менше 300 м3/год)
3923 Непромокальний герметичний пакет-мiшок
3923, 4819 Пакети для утилiзацiї медичних вiдходiв
3923 Мiшки бiобезпеки

Транспортнi засоби для закладiв охорони здоров'я системи екстреної медичної допомоги та санiтарної авiацiї (авiацiйної медицини)

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару (медичного виробу)
8703 32 19 00 Спецiалiзований санiтарний автомобiль екстреної (швидкої) медичної допомоги
8705 90 80 90 Транспортнi засоби для проведення санiтарної обробки територiї, споруд i будiвель (поливо-мийнi машини, обприскувачi)

Системи постачання медичних газiв

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
8414,
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
система киснепостачання
8414,
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
киснева станцiя
8414,
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
кисневий генератор та/або компресор
8414,
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
рампа киснева
8414,
9019 20 00 00,
9020 00 00 00
редуктор кисневий
7311 00 Ємностi для стиснених або скраплених газiв

Iнше

     Специфiчнi праймери для виявлення дослiдних РНК-послiдовностей

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
8501, 8502 система безперебiйного електроживлення

Роботи та послуги

     Кейтеринговi послуги (послуги з надання харчування пацiєнтам, хворим на COVID-19, та медичним працiвникам)

     Нерегулярнi пасажирськi перевезення (органiзацiя перевезення пацiєнтiв, хворих на COVID-19, та медичних працiвникiв)

     Нерегулярнi пасажирськi перевезення персоналу (органiзацiя перевезення персоналу)

     Послуги iз санiтарно-гiгiєнiчної обробки примiщень

     Виготовлення проектно-кошторисної документацiї на монтаж (реконструкцiю) системи киснепостачання

     Проведення робiт з монтажу (реконструкцiї) системи киснепостачання

     Придбання розхiдних матерiалiв для монтажу (реконструкцiї) системи киснепостачання

     Послуги з перевезення майна (вантажiв), отриманого як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, у тому числi послуги приймання вантажу, завантажувально-розвантажувальнi роботи, послуги пакування вантажу, послуги додаткової обробки вантажу

     Послуги документального та митно-брокерського супроводу майна (вантажiв), що надходить на територiю України як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

     Послуги вiдповiдального зберiгання майна (вантажiв), отриманого як благодiйна чи гуманiтарна допомога для запобiгання виникненню та поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2

     Послуги з проведення лабораторних дослiджень (тестувань на гостру респiраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавiрусом SARS-CoV-2) методом полiмеразної ланцюгової реакцiї

     Поточний ремонт примiщень та споруд закладiв охорони здоров'я, якi надають медичну допомогу пацiєнтам з гострою респiраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавiрусом SARS-CoV-2

     Послуги з контрактного виробництва iмуноглобулiну iз специфiчної (гiперiмунної) плазми кровi, що мiстить антитiла до SARS-CoV-2, вiдповiдно до Порядку реалiзацiї експериментального проекту iз заготiвлi специфiчної (гiперiмунної) плазми кровi, що мiстить антитiла до SARS-CoV-2, для контрактного виробництва з неї iмуноглобулiну для використання у лiкуваннi гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 жовтня 2020р. N 965

     Ремонт примiщень для розташування мiкробiологiчної лабораторiї з проведення дослiджень методом полiмеразної ланцюгової реакцiї

     Капiтальний ремонт системи киснепостачання

     Ремонт та технiчне обслуговування медичних виробiв та обладнання, що використовується для надання допомоги пацiєнтам, хворим на COVID-19, зазначенi в цьому перелiку

     Послуги iз поводження з медичними вiдходами (збирання, перевезення, зберiгання, сортування, оброблення (перероблення), утилiзацiї (тих, що можуть пiдлягати утилiзацiї), видалення, знезараження, знищення медичних вiдходiв)

     Реконструкцiя, реставрацiя, капiтальний ремонт примiщень та споруд закладiв охорони здоров'я, якi надають медичну допомогу пацiєнтам з гострою респiраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавiрусом SARS-CoV-2

     Постачання (продаж) електричної енергiї постачальниками унiверсальних послуг бюджетним установам за цiною, що не перевищує цiну унiверсальної послуги для малих непобутових споживачiв (з урахуванням послуг з передачi та розподiлу) на вiдповiднiй територiї.

(перелiк у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.03.2020р. N 248, iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.04.2020р. N 269, вiд 13.05.2020р. N 376, вiд 19.06.2020р. N 509, вiд 09.09.2020р. N 817, вiд 09.10.2020р. N 922, вiд 09.10.2020р. N 961, вiд 09.10.2020р. N 965, вiд 28.10.2020р. N 1033, вiд 16.11.2020р. N 1112, вiд 25.11.2020р. N 1201, вiд 02.12.2020р. N 1178, вiд 27.01.2021р. N 54, вiд 15.02.2021р. N 118, вiд 31.03.2021р. N 272, яка дiє до 31.05.2021р., вiд 14.04.2021р. N 343, вiд 28.04.2021р. N 440)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.