ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартiсть з окремих операцiй на перiод реалiзацiї Договору мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та iнших питань державного боргу

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пiдпункт 14.1.441 пункту 14.1 статтi 14, пiдпункт 141.4.10 пункту 141.4 статтi 141, пiдпункти 165.1.2 i 165.1.52 пункту 165.1 статтi 165 та абзац перший пiдпункту 196.1.1 пункту 196.1 статтi 196 пiсля слiв "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику" доповнити словами "та/або реалiзує державну бюджетну полiтику у сферi управлiння державним боргом та гарантованим державою боргом".

     2. Пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" доповнити пунктом 75 такого змiсту:

     "75. Тимчасово, на перiод реалiзацiї Договору мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 9 вересня 2015 року, ратифiкованого Законом України "Про ратифiкацiю Договору мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги", за нульовою ставкою податку на додану вартiсть оподатковуються операцiї з постачання товарiв/послуг на митнiй територiї України, що здiйснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республiцi Польща, та їх представництвами, зареєстрованими на митнiй територiї України, вiдповiдно до контрактiв, укладених на виконання зазначеного Договору iз замовниками проектiв з розбудови прикордонної дорожньої iнфраструктури та облаштування пунктiв пропуску українсько-польського кордону та iнших проектiв, що будуть погодженi Договiрними Сторонами та фiнансуватимуться в рамках окремих контрактiв мiж експортерами з Польщi та юридичними особами - резидентами України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України щороку, на перiод реалiзацiї Договору мiж Урядом України та Урядом Республiки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги вiд 9 вересня 2015 року, iнформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
1 грудня 2020 року
N 1016-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.