Документ скасований: Постанова КМУ № 445 від 30.03.2002

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 лютого 2000 р. N 255


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2000 р. N 51

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 сiчня 2000 р. N 51 "Про внесення змiни i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2000 р., N 3, ст. 74) викласти у такiй редакцiї:

     "1. Абзац сiмнадцятий пункту 7 Порядку вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882 (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 64, N 8, ст. 223; Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 33, ст. 1245, N 45, ст. 1667), викласти у такiй редакцiї:

     "Висновок надається у десятиденний термiн з моменту подання документiв для розгляду. У разi надання позитивного висновку мiнiстерство або iнший центральний орган виконавчої влади подає зазначений висновок з обґрунтуванням перiоду можливого перевищення термiну розрахункiв Державнiй податковiй адмiнiстрацiї, яка у п'ятнадцятиденний термiн подає Нацiональному банку остаточний висновок щодо можливого продовження цього термiну. Для отримання висновку за договором мiжнародного лiзингу, згiдно з яким лiзингодавцем є резидент України, документи подаються на розгляд до початку передачi нерезиденту майна (об'єкта лiзингу)".

     2. Мiнiстерствам та iншим центральним органам виконавчої влади привести свої рiшення у вiдповiднiсть з цiєю постановою.

Прем'єр-мiнiстр України ЮЩЕНКО

Iнд. 27

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.