Наказ Державної служби експортного контролю України

вiд 24 сiчня 2000 року N 12


Про внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 лютого 2000 р. за N 77/4298


     З метою впорядкування заповнення заяв на отримання дозволiв Держекспортконтролю на надання послуг з мiжнародних авiаперевезень товарiв вiйськового призначення, на виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.12.99 N 1376-Р НАКАЗУЮ:

     1. Внести змiни та доповнення до Iнструкцiї щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України, затвердженої наказом Голови Служби вiд 30.04.98 N 86 та зареєстрованої в Мiн'юстi за N 388/2828 вiд 22.06.98, що додаються.

     2. Начальнику вiддiлу розробки проектiв законодавчих i нормативних актiв органiзувати роботу щодо реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України.

     3. Начальнику загального вiддiлу довести наказ до вiдома спiвробiтникiв Держекспортконтролю.

     4. Начальнику вiддiлу вiйськово-технiчного спiвробiтництва та зв'язкiв довести наказ до вiдома керiвникiв пiдприємств, яким вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.07.99 N 1228 наданi повноваження на здiйснення експорту послуг з авiаперевезень товарiв вiйськового призначення.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держекспортконтролю Гришуткiна О. М.

Голова служби В. Губенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Голови Державної служби експортного контролю України
вiд 24 сiчня 2000 р. N 12
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
9 лютого 2000 р. за N 77/4298

Змiни та доповнення
до Iнструкцiї щодо порядку заповнення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю, на проведення переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), а також на отримання iмпортних сертифiкатiв України

1. Роздiл 1 Iнструкцiї доповнити абзацами такого змiсту:

     Надання послуг з мiжнародних авiаперевезень товарiв вiйськового призначення здiйснюється на пiдставi вiдповiдного генерального дозволу Держекспортконтролю.

     Для отримання дозволу Держекспортконтролю на надання послуг з мiжнародних авiаперевезень товарiв вiйськового призначення до Держекспортконтролю подаються лист iз зазначенням мети звернення та такi документи:

     заява за формою N ДСЕК-0100 на отримання разового дозволу;

     списки повiтряних суден та екiпажiв.

     Заява за формою N ДСЕК-0100 оформляється у вiдповiдностi до пунктiв 1.1 - 1.6 роздiлу 1 Iнструкцiї щодо порядку оформлення заяв на отримання дозволiв (висновкiв) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту та транзиту товарiв, що пiдлягають експортному контролю...". При цьому, у графi 13 "Повна назва товару визначається: "Надання послуг з мiжнародних авiаперевезень товарiв вiйськового призначення".

     2. У пунктах 1.1 - 1.6 роздiлу 1 Iнструкцiї текст, що стосується заповнення графи 22 "Зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера", викласти в такiй редакцiї:

     У пунктах 22.1 - 22.5 вiдповiдно мiстяться зобов'язання (гарантiї) заявника та експортера щодо точностi викладення в заявi вiдомостей, дотримання нормативно-правових актiв щодо експортного контролю, кiнцевого використання товару, обов'язкового повiдомлення про будь-якi змiни та iн.

     У пунктi 22.6 мiстяться зобов'язання (гарантiї) авiаперевiзника товару щодо здiйснення авiаперевезення за визначеним маршрутом, розвантаження товару у визначеному кiнцевому пунктi, проведення iнструктажу з екiпажем та звiтування про використання дозволу.

     Обов'язковою є наявнiсть пiдпису та печатки на заявi, якi свiдчать про те, що заявник та експортер повнiстю беруть на себе дотримання вказаних у цих пунктах зобов'язань та гарантiй".

     3. Викласти форму N ДСЕК-0100 заяви на отримання разового (генерального) дозволу (висновку) Держекспортконтролю на здiйснення експорту, iмпорту, тимчасового вивезення (ввезення) товарiв, що пiдлягають експортному контролю (додаток 1 до Iнструкцiї), в новiй редакцiї (додається).

Начальник управлiння органiзацiї
експортного контролю 

 
О. Ясинський 

 

Додаток 1
до Iнструкцiї 

ДСЕК-0100 

  

  

Форма N 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток N __ до листа вих. N __ вiд "__"_____2000 р. 

Заява N _________ вiд "___"_______________ ____
щодо надання дозволу (висновку) Державної служби експортного контролю України на мiжнароднi передачi товарiв (за винятком транзиту)

1. Вид дозволу: 1.1. Генеральний дозвiл
1.2. Разовий дозвiл

2. Строк дiї дозволу до "____"_____________ ____ р. 

3. Заявник _______________________________________________________ 3.1. Iдентифiкацiйний код ______________ 

3.2.  Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

3.3.  Країна __________________________________________________________ 3.4. Код країни ___________________ 

3.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N ________ вiд "___"_______________ ____ р.

3.6. Рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо надання повноважень N_______ вiд "___"_______________ ____ р. 

4. Експортер __________________________________________________ 4.1. Iдентифiкацiйний код _________________

4.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Країна(и)  ________________________________________________________________________________________

4.4. Код(и) країни _____________________________________________________________________________________ 

4.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N _____ вiд "___"_______________ ____ р.

4.6. Рiшення державних органiв щодо надання повноважень N ______ вiд "___"_______________ ____ р. 

5. Iмпортер ________________________________________________ 5.1. Iдентифiкацiйний код __________________

5.2. Мiсцезнаходження _______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

5.3. Країна(и) ______________________________________________________________________________________ 

5.4. Код(и) країни __________________________________________________________________________________ 

5.5. Свiдоцтво про реєстрацiю суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Держекспортконтролi

N ______ вiд "___"_______________ ____ р.

5.6. Рiшення державних органiв щодо надання повноважень N____ вiд "___"_______________ ____ р. 

6. Кiнцевий споживач __________________________________________ 6.1. Iдентифiкацiйний код _________________ 

6.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

6.3. Країна _____________________________________________________________ 6.4. Код країни _________________ 

7. Посередник(и)_______________________________________________ 7.1. Iдентифiкацiйний код ________________

7.2. Мiсцезнаходження _________________________________________________________________________________ 

7.3. Країна ____________________________________________________ 7.4. Код країни __________________________ 

8. Характер мiжнародної передачi: 

8.1. Експорт

8.2. Iмпорт

8.3. Реекспорт 

8.4. Тимчасовий ввiз 

8.5. Тимчасовий вивiз 

8.6. Повернення

9. Характер угоди

9.1. Код характеру угоди 

  

 

 

 

10. Валюта платежу

10.1. Код валюти 

  

 

 

 

11. Митницi: 

  

  

11.1. Оформлення 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. На кордонi  

__________________ 

12. Загальна вартiсть 

12.2. Еквiвалент загальної вартостi у дол. США 

13. Повна назва товару 

14. Код за
ТН ЗЕД 

15. Од. вим. 

16. Кiльк. 

12.1. Вартiсть 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17. Пiдстава для запиту дозволу:

17.1. Контракт (договiр) N _____ вiд "___" __________ р.

17.2. Рiшення КМУ N ____ вiд "___" _____________ р.

17.3. Висновок Держекспортконтролю стосовно проведення переговорiв N____ вiд "___"____________ р. 

18. Класифiкацiя товару:

18.1. Постанова КМУ вiд "___"__________ ___ р. N ____

18.2. Позицiя за списком ____________________________ 

19. Особливi умови дозволу 

20. Наданi гарантiї:

20.1. Iмпортний сертифiкат України

N ____ вiд "___"_______________ _____ р. 

 

20.2. Сертифiкат кiнцевого споживача

N ____ вiд "___"_______________ _____ р. 

(пункт заповнюється у разi реекспорту товару, ранiше iмпортованого в Україну з наданням вiдповiдних гарантiй) 

21. Перелiк додаткiв до заяви:

21.1. Вiдомостi про посередникiв, в 1 прим. на ___ арк.

21.2. Технiчна довiдка (анотований виклад), в 1 прим. на ___ арк.

21.3. Довiдка щодо ступеня таємностi, в 1 прим. на ___ арк.

21.4. Висновки мiнiстерств та iнших центральних органiв виконавчої влади:

висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.
висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.
висновок ____________________ N ________ вiд "___"_______________ ____ р., в 1 прим., на арк.

21.5. Iншi документи ____________________________________________________________________________________ 

22. Зобов'язання (гарантiї) експортера (iмпортера):

22.1. Я пiдтверджую, що всi твердження в цiй заявi та в додатках до неї, а також у документах, що поданi одночасно з цiєю заявою або будуть поданi на вимогу Держекспортконтролю, є коректними, повнiстю i точно висвiтлюють всi потрiбнi питання.

22.2. Я пiдтверджую, що вимоги Положення про державний експортний контроль в Українi, затвердженого Указом Президента України вiд 13.02.98 N 117, Положення про порядок державного контролю за проведенням переговорiв, пов'язаних з укладенням зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення та подвiйного використання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.98 N 125, iнших нормативних документiв, що стосуються мiжнародних передач товару, зазначеного в заявi, в тому числi зобов'язань i вiдповiдальностi суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, менi вiдомi i повнiстю врахованi.

22.3. Я гарантую повернення товару в Україну в разi виникнення пiдстав вважати, що кiнцеве його використання суперечить змiсту виданого дозволу (висновку) та матерiалам заяви, на пiдставi яких було надано дозвiл, i якщо це пов'язано iз заподiянням шкоди державi внаслiдок порушення зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення, засобiв доставки та обмеження передач звичайних озброєнь.

22.4. Я зобов'язуюсь письмово повiдомляти Держекспортконтроль про будь-якi змiни даних та вiдомостей, що мiстяться в цiй заявi та iнших поданих мною документах, протягом 5 днiв з моменту їх виникнення.

У разi виникнення обставин, якi змiнюють умови здiйснення даної мiжнародної передачi товарiв пiсля отримання дозволу за цiєю заявою, я зобов'язуюсь термiново подати до Держекспортконтролю вiдповiднi документи i до його рiшення не здiйснювати передачу товару за наданим дозволом.

22.5. Я пiдтверджую, що на пiдприємствi проведенi i надалi будуть виконуватись усi необхiднi заходи щодо виконання нормативних актiв з питань експортного контролю.

22.6. Зобов'язання авiаперевiзника:

22.6.1. Я гарантую, що авiаперевезення здiйснюватиметься тiльки визначеними повiтряними суднами та екiпажами, списки яких були поданi до Держекспортконтролю.

22.6.2. Я зобов'язуюсь, що авiаперевезення здiйснюватиметься тiльки за наявностi у вантажовiдправника (вантажоотримувача) вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю на мiжнароднi передачi таких товарiв.

22.6.3. Я зобов'язуюсь суворо дотримуватись вимог вiдповiдного наказу Укравiацiї "Про обмеження при наданнi дозволiв на виконання польотiв за кордоном".

22.6.4. Я зобов'язуюсь оперативно (до зльоту) повiдомляти Держекспортконтроль про намiри здiйснення кожного авiаперевезення товарiв вiйськового призначення (далi - ТВП) з визначенням номера повiтряного судна, його екiпажу, характеру вантажу, маршруту доставки, замовника авiаперевезення та отримувача вантажу, а в разi надання послуг українським експортерам (iмпортерам) - повiдомляти також про номер i дату отримання вiдповiдного дозволу Держекспортконтролю на експорт (iмпорт) ТВП.

22.6.5. Я зобов'язуюсь подавати до Держекспортконтролю у триденний термiн пiсля їх надходження копiї польотних завдань повiтряних суден, якi здiйснювали мiжнароднi авiаперевезення ТВП.

22.6.6. Я зобов'язуюсь негайно сповiщати Держекспортконтроль про намiри використання повiтряних суден для доставки ТВП до держав, щодо яких установленi вiдповiднi санкцiї Ради Безпеки ООН або нацiональнi обмеження, а також на територiях цих держав усупереч таким санкцiям або обмеженням, з визначенням номера повiтряного судна, його екiпажу, характеру вантажу, передбачуваного маршруту доставки, компанiї замовника та держави отримувача вантажу.  

23. П. I. Б. вiдповiдального за експортний контроль на пiдприємствi-експортерi (iмпортерi)

Тел.

Факс

Пiдпис

Дата 

24. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера (iмпортера)

 

Посада

Пiдпис

М. П.

Дата 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.