МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою, поданою Асоцiацiєю виробникiв картоплi та крохмалепродуктiв України вiд iменi Приватного багатопрофiльного пiдприємства "Вимал", рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 16.04.2021 N АД-483/2021/4411-03 було порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь (далi - розслiдування).

     Згiдно iз зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено товар, що має такий опис:

     крохмаль картопляний (далi - товар), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 1108 13 00 00.

     Країна походження товару: Республiка Бiлорусь.

     Факти щодо наявностi та величини шкоди, що заподiюється нацiональному товаровиробнику, встановлювались за перiод дослiдження: 01.01.2017 - 31.12.2020.

     Факти щодо наявностi та величини демпiнгу при iмпортi в Україну товару встановлювались за перiод розслiдування: 01.01.2020 - 31.12.2020.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт та матерiали про результати проведення розслiдування i встановила наступне:

     ПБП "Вимал" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 та статтi 11 Закону, оскiльки його частка у загальному виробництвi подiбного товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, що виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь;

     демпiнгова маржа розрахована на рiвнi 25,15 % шляхом порiвняння експортної цiни та нормальної вартостi, прирiвняних до однакових торговельних умов. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. Протягом перiоду дослiдження вiдбулось погiршення ряду фiнансово-економiчних показникiв нацiонального товаровиробника, а саме: зменшився фiнансовий результат вiд продажу товару на внутрiшньому ринку у доларовому та гривневому еквiвалентах на 63,9 % та 90,6 % вiдповiдно, показник рентабельностi вiд реалiзацiї товару на внутрiшньому ринку знизився на 96,6 %, в 2020 роцi, порiвняно з 2019 роком, зменшились середнiй розмiр заробiтної плати на 1,9 % та обсяг здiйснених iнвестицiй у доларовому еквiвалентi на 1,3 %;

     маржу шкоди розраховано на рiвнi 23,8 %;

     з огляду на наявнiсть в Республiцi Бiлорусь значного експортного потенцiалу, iснує ймовiрнiсть значного зростання обсягiв демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь, що загрожуватиме нанесенням iстотної шкоди нацiональному товаровиробниковi в подальшому;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь та шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Основнi факти та висновки Мiнiстерства у рамках проведеного розслiдування надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування, якi мали можливiсть для надання коментарiв.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, загрози заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Вiдповiдно до пункту 3 частини п'ятої статтi 16 Закону розмiр ставки остаточного антидемпiнгового мита не повинен перевищувати величину демпiнгової маржi та може бути меншим за величину цiєї маржi, якщо такий розмiр ставки є достатнiм для запобiгання шкодi, що заподiюється нацiональному товаровиробнику.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.12.2021 N АД-525/2021/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну крохмалю картопляного походженням з Республiки Бiлорусь", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару походженням з Республiки Бiлорусь, що має такий опис:

     крохмаль картопляний, що класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодом 1108 13 00 00.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 23,8 %.

     Документальне пiдтвердження опису товару забезпечується шляхом надання документа про якiсть (сертифiкат, паспорт, тощо), складеного виробником товару, або висновку експертних установ (органiзацiй) вiдповiдно до частини третьої статтi 357 Митного кодексу України.

     У разi вiдсутностi на момент митного оформлення зазначених документiв остаточне антидемпiнгове мито сплачується за встановленою ставкою.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.