Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 741 від 11.08.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

05 червня 2000 р. N 321


Про затвердження Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України

     З метою впровадження ефективної системи контролю за перемiщенням через митний кордон України автомобiльних, повiтряних, морських, рiчкових та залiзничних транспортних засобiв

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України (далi - електронних журналiв облiку).

     2. Iнформацiйно-аналiтичному митному управлiнню (далi - IАМУ) спiльно з Управлiнням органiзацiї митного контролю у мiсячний термiн з дня затвердження цього наказу розробити i затвердити технiчне завдання програмного комплексу роботи системи за доставкою вантажiв.

     3. Начальнику IАМУ (Копосов С.А.) розробити та поетапно впровадити в експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс для здiйснення контролю за перемiщенням через митний кордон України автомобiльних, повiтряних, морських, рiчкових та залiзничних транспортних засобiв з використанням Центральної бази даних Державної митної служби.

     3.1. На першому етапi поширити дiю Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку транспортних засобiв на контроль за перемiщенням через митний кордон України автотранспортних засобiв.

     3.2. На другому етапi поширити дiю Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку транспортних засобiв на контроль за перемiщенням через митний кордон України облiку повiтряних, морських та рiчкових транспортних засобiв.

     3.3. На третьому етапi поширити дiю Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку транспортних засобiв на контроль за перемiщенням через митний кордон залiзничних транспортних засобiв.

     4. Кожний з визначених у пiдпунктах 3.1., 3.2. та 3.3. етапiв Положення вводити в дiю окремим наказом Держмитслужби.

     5. Одночасно з веденням електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України вести журнали облiку у паперовому виглядi.

     6. Зразки журналiв облiку за перемiщенням автотранспортних засобiв, розроблених i введених митницями на пiдставi наказiв Держмитслужби вiд 27.09.93 N 246, вiд 06.03.95 N 83 та вiд 25.06.99 N 393 та журналiв облiку за перемiщенням морських, рiчкових, повiтряних та залiзничних транспортних засобiв, введених на пiдставi власних наказiв та розпоряджень, вважати недiйсними з моменту набуття чинностi наказiв Держмитслужби про введення у дiю окремих етапiв Положення.

     7. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць довести цей наказ до вiдома особового складу та забезпечити його неухильне виконання.

     8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Соболя I.М.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби
України вiд 05.06.00 N 321

Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України

     1. Загальнi положення

     1.1. Положення про порядок введення в дiю та застосування електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України (далi - Положення) розроблено з метою впровадження ефективної системи контролю за перемiщенням через митний кордон України транспортних засобiв.

     1.2. Дiя Положення поширюється на перемiщення через митний кордон України морських, рiчкових, повiтряних та залiзничних транспортних засобiв по всiх видах митних режимiв, визначених чинним митним законодавством України.

     1.3. Термiни, що вживаються у цьому Положеннi.

     1.3.1. "Електроннi журнали облiку" - складова частина системи за доставкою вантажiв, що забезпечує введення iнформацiї до Центральної бази даних Державної митної служби (далi - ЦБД Держмитслужби).

     1.3.2. "Товаросупровiднi документи" - документи, що супроводжують вантаж. До товаросупровiдних документiв належать товаро-транспортна накладна, комерцiйний рахунок, вiдвантажувальна специфiкацiя, пакувальний лист тощо.

     1.3.4. "Товари" або "вантажi" - будь-якi товари та iншi предмети, що перемiщуються через митний кордон України у будь-якому митному режимi, за винятком транспортних засобiв, що перевозять цi товари та iншi предмети.

     1.3.4. "Транспортнi засоби" - автомобiльнi, повiтрянi, морськi, рiчковi та залiзничнi транспортнi засоби, на яких передбачено перемiщення товарiв або вантажiв та перевезення пасажирiв, в тому числi i транспортних засобiв iндивiдуального користування.

     1.4. Електроннi журнали облiку ведуться в усiх митних пiдроздiлах, що здiснюють оформлення транспортних засобiв при перетинаннi ними митного кордону.

     1.5. Внесення iнформацiї в електроннi журнали облiку здiйснюється iнспекторами чергових змiн на пiдставi документiв, що передаються з пiдроздiлiв контролю доставки вантажiв.

     Iнформацiйно-аналiтичне митне управлiння Держмитслужби, використовуючи канали оперативного зв'язку, забезпечує доступ посадовим особам митниць, у межах їх службових повноважень, до iнформацiї у ЦБД Держмитслужби на предмет перегляду електронних журналiв облiку.

     1.6. Контроль за достовiрнiстю iнформацiї, що внесена до електронних журналiв облiку, здiйснюється митницею, що здiйснила пропуск транспортного засобу через пункт пропуску, який знаходиться в зонi її дiяльностi.

     Вiдповiдальнiсть за органiзацiю збору та введення iнформацiї до електронних журналiв облiку покладається на начальникiв митниць.

     1.7. У разi виявлення помилок у внесенiй в електроннi журнали облiку iнформацiї, начальник митницi звертається до начальника Управлiння органiзацiї митного контролю з питанням про внесення змiн в електроннi журнали облiку на пiдставi твердих копiй вiдповiдних документiв.

     2. Збiр iнформацiї та внесення її в електроннi журнали облiку

     2.1. При перетинаннi транспортним засобом митного кордону України, iнспектор чергової змiни в пунктi пропуску через митний кордон України, по отриманню пакету товаросупровiдних та товаротранспортних документiв на оформленi у митному вiдношеннi до перемiщення через митний кордон транспортнi засоби, товари та iншi предмети (режими "iмпорт", "експорт", "транзит"), вносить з вiдповiдних граф ВМД, товаросупровiдних та товаротранспортних документiв вiдомостi про транспортний засiб i вантаж у вiдповiднi графи електронних журналiв облiку.

     2.2. Митниця, що здiйснила пропуск транспортних засобiв i вантаж, повинна протягом 24 годин передати в ЦБД Держмитслужби iнформацiю про транспортнi засоби i вантаж, якi перетнули митний кордон.

     2.3. IАМУ забезпечує накопичення в ЦБД Держмитслужби отриманої вiд митних органiв iнформацiї та забезпечує доступ до неї посадових осiб в межах наданої їм компетенцiї.

     2.4. В кiнцi кожної змiни iнформацiя, що була внесена в електроннi журнали облiку, роздруковується, пiдписується начальником змiни та комплектується по типах журналiв для подальшого використання у роботi.

     2.5. Одночасно з веденням електронних журналiв облiку перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України ведуться журнали облiку у паперовому виглядi.

     3. Використання iнформацiї з електронних журналiв облiку

     3.1. Доступ до iнформацiї, яка мiститься в електронних журналах облiку, мають право вiдповiднi особи пiдроздiлiв контрабанди, органiзацiї митного контролю та статистики, згiдно наданих прав доступу до ЦБД Держмитслужби.

     Iнформацiя про перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України, що накопичена в ЦБД Держмитслужби, може бути вибрана користувачем за заданими умовами вибiрки за затвердженою звiтною формою в електронному виглядi або надрукована на паперовому носiї для подальшого використання.

     3.2. Загальна iнформацiя, що буде накопичуватись у ЦБД Держмитслужби щодо перемiщення транспортних засобiв через митний кордон України, використовується у роботi вiдповiдно до вимог наказу Держмитслужби вiд 08.02.96 N 48.

Заступник начальника Управлiння органiзацiї митного контролю О.С. Бiльчук
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.