МОНРЕАЛЬСЬКИЙ ПРОТОКОЛ

про речовини, що руйнують озоновий шар*

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Поправками
вiд 29 червня 1990 року,
вiд 1 сiчня 1994 року,
вiд 17 вересня 1997 року,
вiд 3 грудня 1999 року

______________
     * Набув чинностi, в тому числi для України, 1 сiчня 1989 р.

     Сторони цього Протоколу,

     будучи Сторонами Вiденської конвенцiї про охорону озонового шару,

     пам'ятаючи про своє зобов'язання згiдно з Конвенцiєю вживати вiдповiднi заходи для охорони здоров'я людей i навколишнього середовища вiд шкiдливих наслiдкiв, якi виникають або можуть виникнути в результатi людської дiяльностi, що змiнюють або здатнi змiнити озоновий шар,

     визнаючи, що викиди у всесвiтньому масштабi деяких озоноруйнуючих речовин можуть у значнiй мiрi виснажити або iншим чином змiнити озоновий шар, що таїть у собi несприятливi наслiдки для здоров'я людей i навколишнього середовища,

     пам'ятаючи про потенцiйний вплив викидiв цих речовин на клiмат,

     усвiдомлюючи, що в основi заходiв, якi вживаються з метою охорони озонового шару вiд руйнування, повиннi лежати науковi знання, що застосовуються з урахуванням технiчних i економiчних мiркувань,

     сповненi рiшучостi забезпечити охорону озонового шару шляхом прийняття превентивних заходiв з належного регулювання всiх глобальних викидiв речовин, що його руйнують, з метою добитися в кiнцевому результатi їх усунення на основi наукових знань i з врахуванням мiркувань технiчного та економiчного характеру, а також враховуючи потреби країн, якi розвиваються, пов'язаних з розвитком,

(пункт 6 преамбули у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     визнаючи необхiднiсть передбачити особливе положення для задоволення потреб країн, що розвиваються, включаючи надання додаткових фiнансових ресурсiв та доступ до вiдповiдних технологiй, враховуючи, що можна завбачити обсяг необхiдних коштiв, та слiд очiкувати, що тi кошти внесуть значнi змiни в здатностi свiтового спiвтовариства вирiшити науково встановлену проблему руйнування озону, та шкiдливих наслiдкiв такого руйнування, 

(пункт 7 преамбули у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     враховуючи превентивнi заходи по регулюванню викидiв деяких хлорфторвуглецiв, якi вже вжитi i вживаються на нацiональному i регiональному рiвнях,

     враховуючи важливiсть сприяння мiжнародному спiвробiтництву в дослiдженнях, розробках та передачi альтернативних технологiй, якi стосуються регулювання та скорочення викидiв речовин, що руйнують озоновий шар, беручи до уваги, зокрема, потреби країн, що розвиваються, 

(пункт 9 преамбули у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     домовилися про нижченаведене:

Стаття 1
Визначення

     Для цiлей цього Протоколу:

     (1) "Конвенцiя" означає Вiденську конвенцiю про охорону озонового шару, прийняту 22 березня 1985 року.

     (2) "Сторони", якщо контекст не передбачає iншого, означає Сторони цього Протоколу.

     (3) "Секретарiат" означає секретарiат Конвенцiї.

     (4) "Речовина, яка регулюється" означає будь-яку речовину, зазначену в Додатку А, Додатку B, Додатку C або Додатку E до цього Протоколу, яка iснує самостiйно або в сумiшi. Це поняття включає iзомери таких речовин, за винятком речовин, зазначених у вiдповiдному додатку, але не вiдноситься до будь-яких таких речовин або сумiшей, якi є складовою частиною готового продукту, що має iншу форму, нiж ємкiсть, яка використовується для транспортування або зберiгання згаданої речовини. 

(пункт 4 статтi 1 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (5) "Виробництво" означає кiлькiсть вироблених речовин, якi регулюються, за вiдрахуванням тiєї кiлькостi речовин, яка знищується iз застосуванням технологiї, яка пiдлягає затвердженню Сторонами, а також тiєї кiлькостi речовин, яка використовується виключно як сировина для виробництва хiмiчних речовин. Кiлькiсть речовин, якi пiддаються рециркуляцiї та облiку, не розглядається як "виробництво". 

(пункт 5 статтi 1 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     (6) "Споживання" означає виробництво плюс iмпорт мiнус експорт речовин, якi регулюються.

     (7) "Розрахунковi рiвнi" виробництва, iмпорту, експорту i споживання означають рiвнi, визначенi згiдно зi Статтею 3.

     (8) "Рацiоналiзацiя виробництва" означає передачу всього або частини розрахункового рiвня виробництва вiд однiєї Сторони iншiй Сторонi з метою забезпечення економiчної ефективностi або покриття очiкуваного незадоволеного попиту внаслiдок закриття пiдприємства.

     (9) Пункт 9 статтi 1 вилучено

(статтю 1 доповнено пунктом 9 згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р., пункт 9 статтi 1 вилучено згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

Стаття 2
Заходи регулювання

     (1) Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, починаючи в перший день сьомого мiсяця пiсля дати набуття чинностi цим Протоколом, i за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень її споживання регульованих речовин групи I у Додатку А не перевищував розрахунковий рiвень її споживання в 1986 роцi. До кiнця того ж перiоду кожна Сторона, що виробляє одну або декiлька з цих речовин, забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував розрахунковий рiвень її виробництва в 1986 роцi, за винятком того, що цей рiвень може зрости, але не бiльш нiж на десять вiдсоткiв порiвняно з рiвнем 1986 року. Таке зростання допускається тiльки тодi, коли це необхiдно для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, дiючих у рамках Статтi 5, i для цiлей рацiоналiзацiї розподiлу промислового виробництва мiж Сторонами.

     (2) Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається в перший день тридцять сьомого мiсяця пiсля дати набуття чинностi цим Протоколом, i за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень споживання регульованих речовин, включених у групу II у Додатку А, не перевищував розрахунковий рiвень її споживання в 1986 роцi. Кожна Сторона, що виробляє одну або декiлька з цих речовин, забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував розрахунковий рiвень її виробництва в 1986 роцi, за винятком того, що цей рiвень може зрости, але не бiльше нiж на десять вiдсоткiв порiвняно з рiвнем 1986 року. Таке зростання допускається тiльки тодi, коли це необхiдно для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, дiючих у рамках Статтi 5, i для цiлей рацiоналiзацiї розподiлу промислового виробництва мiж Сторонами. Механiзм застосування цих заходiв буде визначений Сторонами на їхнiй першiй нарадi пiсля проведення першого наукового огляду.

     (3) Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод з 1 липня 1993 року по 30 червня 1994 року i за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень споживання нею регульованих речовин групи I у Додатку А не перевищував щорiчно вiсiмдесяти вiдсоткiв розрахункового рiвня її споживання в 1986 роцi. Кожна Сторона, яка виробляє одну або декiлька з цих речовин, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував щорiчно вiсiмдесяти вiдсоткiв розрахункового рiвня її виробництва в 1986 роцi.

     Однак для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, дiючих у рамках положень Статтi 5, i для цiлей рацiоналiзацiї розподiлу промислового виробництва мiж Сторонами розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1986 роцi.

     (4) Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод з 1 липня 1998 року по 30 червня 1999 року i за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень споживання нею регульованих речовин групи 1 у Додатку А не перевищував щорiчно п'ятдесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1986 роцi. Кожна Сторона, яка виробляє одну або декiлька з цих речовин, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею регульованих речовин не перевищував щорiчно п'ятдесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1986 роцi. Однак для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, дiючих у рамках Статтi 5, i для цiлей рацiоналiзацiї розподiлу промислового виробництва мiж Сторонами її розрахунковий рiвень виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше нiж на п'ятнадцять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1986 роцi. Даний пункт застосовується в тому випадку, якщо Сторони не приймуть iншого рiшення на однiй iз своїх нарад бiльшiстю в двi третини присутнiх i беручих участь у голосуваннi Сторiн, якi представляють не менше двох третин загального розрахункового рiвня споживання Сторонами цих речовин. Це рiшення розглядається i приймається в свiтлi оцiнок, указаних у Статтi 6.

     (5) Будь-яка Сторона може в рамках будь-якого одиничного або кiлькох перiодiв регулювання передати будь-якiй iншiй Сторонi будь-яку частину квоти свого розрахункового рiвня виробництва, зазначеного в статтях 2A - 2F i Статтi 2H, за умов, що загальний сумарний розрахунковий рiвень виробництва для цих Сторiн в будь-якiй групi речовин, якi регулюються, не виходить за межi обмеження виробництва, яке встановлене цими Статтями для цiєї групи речовин. 

(абзац перший пункту 5 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     Кожна Сторона, що приймає участь в цьому процесi, повiдомляє секретарiат про таку передачу, заявляючи про умови та перiод, протягом якого дiє така передача.

(пункт 5 статтi 2 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     5-бiс. Будь-яка Сторона, що не дiє згiдно з пунктом 1 Статтi 5, може в рамках будь-якого одиничного або кiлькох перiодiв регулювання, передати будь-якiй iншiй Сторонi будь-яку частину квоти свого розрахункового рiвня споживання, зазначеного в Статтi 2F, за умов, що розрахунковий рiвень споживання речовин, якi регулюються, з Групи 1 Додатка A Сторони, що передає частину свого рiвня споживання, не буде перевищувати 0,25 кiлограм на душу населення в 1989 роцi, i що загальний сумарний розрахунковий рiвень споживання для цих Сторiн, не виходить за межi обмеження споживання, яке встановлене в Статтi 2F. Кожна з даних Сторiн повинна повiдомити Секретарiат про таку передачу, заявляючи про умови та перiод, протягом якого дiє така передача. 

(статтю 2 доповнено пунктом 5-бiс згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (6) Будь-яка Сторона, яка не дiє в рамках Статтi 5 i має потужностi для виробництва регульованих речовин, перелiчених в Додатку А або Додатку В, що знаходяться у стадiї будiвництва або по яких прийнятi контрактнi зобов'язання до 16 вересня 1987 року та якi передбаченi нацiональним законодавством до 1 сiчня 1987 року, може додати продукцiю таких потужностей до свого базового рiвня виробництва таких речовин в 1986 роцi з метою визначення свого розрахункового рiвня виробництва в 1986 роцi, за умови, що будiвництво таких потужностей буде завершене до 31 грудня 1990 року i таке виробництво не призведе до збiльшення щорiчного споживання регульованих речовин цiєю Стороною понад 0,5 кiлограма на душу населення.

(пункт 6 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

     (7) Повiдомлення про будь-яку передачу виробництва згiдно з пунктом (5) або будь-якому збiльшеннi виробництва згiдно з пунктом (6) направляється секретарiату не пiзнiше моменту такої передачi.

     (8) a) Будь-якi Сторони, якi є державами - членами регiональних органiзацiй з економiчної iнтеграцiї згiдно з визначенням у пунктi (6) Статтi 1 Конвенцiї, можуть постановити, що вони спiльно виконують свої зобов'язання щодо споживання в рамках цiєї Статтi та статей 2A - 2I, за умови, що їх спiльний сумарний розрахунковий рiвень споживання не перевищує рiвнiв, зазначених у цiй Статтi;

(пункт 8) а) статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     b) Сторони будь-якої такої угоди повiдомляють секретарiату про умови такої угоди до дати скорочення споживання, що є предметом угоди;

     c) така угода набуває чинностi лише в тому випадку, якщо всi держави - члени цiєї регiональної органiзацiї з економiчної iнтеграцiї i сама регiональна органiзацiя є Сторонами Протоколу i повiдомили секретарiат про те, яким чином вони забезпечують його виконання.

     (9) a) На основi оцiнок, якi проводяться згiдно зi Статтею 6, Сторони можуть прийняти рiшення, чи слiд:

     (i) забезпечити корегування розрахункових коефiцiєнтiв озоноруйнiвної спроможностi, вказаних у Додатку А, Додаток B, Додаток C та/або Додаток E, i якщо так, то яку; i

(пункт 9а) i) статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р.)

     (ii) чи слiд проводити подальше корегування i скорочення виробництва або споживання регульованих речовин, i якщо так, то в яких масштабах, обсягах i в якi строки;

(пункт 9а) ii) статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

     b) пропозицiї про таке корегування повiдомляються Сторонам секретарiатом принаймнi за шiсть мiсяцi до початку наради Сторiн, на якiй вони представляються до затвердження;

     c) приймаючи такi рiшення, Сторони докладають усiх зусиль для досягнення домовленостi шляхом консенсусу. Якщо, незважаючи на вжиття всiх зусиль з метою досягнення консенсусу, угоди все ж таки не досягнуто, рiшення приймаються, як крайнiй захiд, бiльшiстю в двi третини присутнiх i беручих участь у голосуваннi Сторiн, що представляють бiльшiсть Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, що присутнi та приймають участь в голосуваннi, та бiльшiсть Сторiн, якi не дiють в рамках цього пункту, що присутнi та приймають участь в голосуваннi;

(пункт 9с) статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

     d) рiшення, якi є обов'язковими для всiх Сторiн, негайно повiдомляються Сторонам депозитарiєм. Якщо в рiшеннях не обумовлюється iнше, рiшення набувають чинностi по закiнченнi шести мiсяцiв, починаючи з дати розповсюдження повiдомлень депозитарiєм.

     (10) На основi оцiнок, якi проводяться згiдно зi Статтею 6, i згiдно з процедурою, викладеною в Статтi 9 Конвенцiї, Сторони можуть прийняти рiшення:

     (i) чи слiд будь-якi речовини i, якщо так, то якi, внести в будь-якi додатки до цього Протоколу або вилучити з них; i

     (ii) про механiзм, масштаби i строки вжиття заходiв регулювання стосовно означених речовин;

     Пункт 10b) виключено

(згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р., у зв'язку з цим пункт 10а) вважати пунктом 10)

     (11) Незважаючи на положення, що мiстяться в цiй Статтi та статей 2A - 2I, Сторони можуть вживати бiльш суворi заходи у порiвняннi iз заходами, яких вимагає ця Стаття та статей 2A - 2I.

(пункт 11 статтi 2 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

Стаття 2С: Iншi повнiстю галогенiзованi ХФВ

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 1993 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовин, якi регулюються, включених до групи I в Додатку В, не перевищував восьмидесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна сторона, що виробляє одну або кiлька iз цих речовин, за той же перiод забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень її виробництва цих речовин не перевищував восьмидесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень їх виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня їх виробництва в 1989 роцi.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з 1 сiчня 1997 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовин, якi регулюються, включених до групи I в Додатку В, не перевищував п'ятнадцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна Сторона, що виробляє одну або кiлька цих речовин, за тi ж перiоди забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував п'ятнадцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень їх виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня їх виробництва в 1989 роцi.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається 1 сiчня 2000 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв, розрахунковий рiвень споживання нею речовин, якi регулюються, що включенi до групи I в Додатку В, не перевищував нульового рiвня. Кожна Сторона, що виробляє одну або кiлька iз цих речовин, за той же перiод забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував нульового рiвня. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень їх виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на п'ятнадцять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня їх виробництва в 1989 роцi.

(Протокол доповнено статтею 2С згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

Стаття 2D: Тетрахлорметан

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 1995 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовини, яка регулюється, включеної до групи II в Додатку В, не перевищував п'ятнадцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна Сторона, що виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень виробництва нею цiєї речовини не перевищував п'ятнадцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

     Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 2000 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень споживання нею речовини, яка регулюється i включена до групи II в Додатку В, не перевищував нульового рiвня. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цих речовин не перевищував нульового рiвня. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на п'ятнадцять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

(Протокол доповнено статтею 2D згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

Стаття 2Е: 1,1,1 - трихлоретан (метилхлороформ)

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 1993 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовини, яка регулюється, включеної до групи III в Додатку В, не перевищував розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень її виробництва цiєї речовини не перевищував розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень виробництва нею може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 1995 року, та за кожний наступний перiод щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовин, якi регулюються, включених до групи III в Додатку В, не перевищував семидесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень її виробництва цiєї речовини не перевищував семидесяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 2000 року, та за кожний наступний перiод щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовини, яка регулюється, включеної до групи III в Додатку В, не перевищував тридцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб щорiчний розрахунковий рiвень виробництва нею цiєї речовини не перевищував тридцяти вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня її виробництва в 1989 роцi.

     4. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 2005 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовини, яка регулюється, включеної до групи III в Додатку В, не перевищував нульового рiвня. Кожна Сторона, що виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цiєї речовини не перевищував нульового рiвня. Однак, для задоволення головних внутрiшнiх потреб Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу, але не бiльше, нiж на п'ятнадцять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня виробництва в 1989 роцi.

     5. В 1992 роцi Сторони розглянуть можливiсть прискорення графiка скорочень в порiвняннi з тим, який передбачений цiєю Статтею.

(Протокол доповнено статтею 2Е згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

Стаття 2F: Гiдрохлорфторвуглеводнi

     1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається з 1 сiчня 1996 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання нею речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, не перевищував наступних сумарних показникiв:

     (a) три цiлих та одна десята вiдсотка її розрахункового рiвня споживання в 1989 роцi речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка A; i

     (b) розрахункового рiвня її споживання в 1989 роцi речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з 1 сiчня 2004 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, не перевищував шiстдесят п'ять вiдсоткiв сумарного показника, зазначеного у пунктi 1 даної Статтi.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з сiчня 2010 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C не перевищував тридцять п'ять вiдсоткiв сумарного показника, зазначеного у пунктi 1 даної статтi.

     4. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з сiчня 2015 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчнi розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, не перевищував десять вiдсоткiв сумарного показника, зазначеного у пунктi 1 даної статтi.

     5. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з сiчня 2020 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, не перевищував нуль цiлих п'ять десятих вiдсотка сумарного показника, зазначеного у пунктi 1 даної статтi.

     6. Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з 1 сiчня 2030 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, не перевищував нульового рiвня.

     7. Починаючи з 1 сiчня 1996 року, кожна Сторона повинна докладати зусиль для забезпечення того, щоб:

     (a) використання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, обмежувалося тими галузями застосування, де вiдсутнi iншi екологiчно бiльш прийнятнi альтернативнi речовини чи технологiї;

     (b) використання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, крiм виняткових випадкiв для захисту життя чи здоров'я людини, виходило за межi галузей застосування, якi у даний час задовольняються за рахунок речовин, якi регулюються, включених до Додаткiв A, B i C; i

     (c) крiм врахування iнших мiркувань, пов'язаних з навколишнiм середовищем, безпекою та економiкою, речовини, якi регулюються, включенi до Групи I Додатка C, обиралися таким чином, щоб звести до мiнiмуму руйнування озонового шару.

(Протокол доповнено статтею 2F згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     8. Кожна Сторона, що виробляє одну чи бiльше iз цих речовин, забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 2004 року, i за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень виробництва регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, щорiчно не перевищував у середньому: 

     суми її розрахункового споживання в 1989 роцi регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, i двох цiлих восьми десятих процента вiд розрахункового рiвня споживання нею в 1989 роцi регульованих речовин, уключених до групи I додатку A; та суми її розрахункового рiвня виробництва в 1989 роцi регульованих речовин, уключених до групи I додатку A; та суми її розрахункового рiвня виробництва в 1989 роцi регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, i двох цiлих восьми десятих процента вiд розрахункового рiвня виробництва нею в 1989 роцi регульованих речовин, уключених до групи I додатку A.

     Однак для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, якi дiють у рамках пункту 1 статтi 5, розрахунковий рiвень виробництва нею не може перевищувати цiєї межi на п'ятнадцять процентiв вiд розрахункового рiвня виробництва нею регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, як визначено вище.

(статтю 2F доповнено пунктом 8 згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

Стаття 2G: Гiдробромфторвуглеводнi

     Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з 1 сiчня 1996 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв щорiчний розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи II Додатка C, не перевищував нульового рiвня. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб протягом дванадцятимiсячного перiоду, починаючи з, i в кожний дванадцятимiсячний перiод потiм, її розрахунковий рiвень споживання речовин, якi регулюються, з Групи C, не перевищував нуля. Кожна Сторона, що виробляє речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень її виробництва i речовин не перевищував нульового рiвня. Цей пункт застосовується за винятком випадкiв, коли Сторони приймають рiшення, яке дозволяє рiвень виробництва i споживання, необхiдний для задоволення галузей застосування, якi вони домовляться вважати основними. 

(Протокол доповнено статтею 2G згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

Стаття 2H: Бромистий метил

     Кожна Сторона забезпечує, щоб за перiод дванадцяти мiсяцiв, що починається з 1 сiчня 1995 року, та за кожний наступний перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень її споживання речовин, якi регулюються, включених до Додатка E, не перевищував щорiчний розрахунковий рiвень споживання у 1991 роцi. Кожна Сторона, що виробляє цю речовину, за тi ж перiоди забезпечує, щоб розрахунковий рiвень виробництва нею цiєї речовини не перевищував щорiчний розрахунковий рiвень виробництва у 1991 роцi. Однак, для задоволення основних внутрiшнiх потреб Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, розрахунковий рiвень її виробництва може перевищувати цю межу не бiльше нiж на десять вiдсоткiв вiд розрахункового рiвня виробництва у 1991 роцi. Розрахунковi рiвнi споживання i виробництва згiдно з цiєю статтею не включають в себе кiлькостi речовин, що Сторона використовує для карантинних цiлей та обробки продукцiї перед транспортуванням.

(Протокол доповнено статтею 2H згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

Стаття 2I: Бромхлорметан

     Кожна Сторона забезпечує, щоб на перiод дванадцяти мiсяцiв, який починається 1 сiчня 2002 року, i за кожний подальший перiод дванадцяти мiсяцiв розрахунковий рiвень виробництва й споживання нею регульованої речовини, уключеної до групи III додатка C не перевищував нульового рiвня. Цей пункт застосовується за винятком тих випадкiв, коли Сторона приймає рiшення дозволити рiвень виробництва або споживання, який необхiдний для задоволення видiв застосування, якi визначенi ними як основнi.

(Протокол доповнено статтею 2I згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

Стаття 3
Розрахунок регульованих рiвнiв

     Для цiлей статей 2, 2A - 2I i 5 кожна Сторона для кожної групи речовин у Додатку А, Додаток B, Додаток C або Додаток E визначає свої розрахунковi рiвнi:

     a) виробництва шляхом:

     (i) множення свого рiчного виробництва кожної регульованої речовини на показник озоноруйнiвної здатностi, вказаної для нього в Додатку А, Додаток B, Додаток C або Додаток E; i

     (ii) пiдсумовування одержаних показникiв по кожнiй групi;

     b) вiдповiдно iмпорту та експорту, застосовуючи mutatis mutandis, процедуру, визначену в пiдпунктi a);

     c) споживання регульованих речовин шляхом пiдсумовування своїх розрахункових рiвнiв виробництва та iмпорту i вiднiмання свого розрахункового рiвня експорту, що визначенi згiдно з пiдпунктами a) i b). Однак, починаючи з 1 сiчня 1993 року, експорт регульованих речовин у країни, якi не є Сторонами, не пiдлягає вирахуванню при обчисленнi рiвня споживання Сторони, що експортує.

(стаття 3 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

Стаття 4
Регулювання торгiвлi з державами, якi не є Сторонами

     (1) Починаючи з 1 сiчня 1990 року кожна Сторона забороняє iмпорт речовин, якi регулюються, перелiчених в Додатку А, iз будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

     1 бiс. Протягом одного року пiсля дати набрання чинностi цього пункту кожна Сторона забороняє iмпорт речовин, якi регулюються, перелiчених в Додатку В, iз будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(пункт 1 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     1-тер. Протягом одного року пiсля дати набирання чинностi цього пункту кожна Сторона забороняє iмпорт будь-якої з речовин, якi регулюються, включених до Групи II Додатка C, iз будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 1-тер згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     1ква. Протягом одного року пiсля дати набуття чинностi цим пунктом кожна Сторона iмпорт регульованої речовини, яку включено до додатку E, з будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 1ква згiдно з Поправкою вiд 17.09.97 р.)

     1квiн. Починаючи з 1 сiчня 2004 року кожна Сторона забороняє iмпорт регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, з будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 1квiн згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     1секс. Протягом одного року пiсля дати набуття чинностi цим пунктом кожна Сторона забороняє iмпорт регульованої речовини, уключеної до групи III додатку C, з будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 1секс згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     (2) Починаючи з 1 сiчня 1993 року кожна Сторона забороняє експорт будь-яких речовин, якi регулюються, перелiчених в Додатку А, до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

     2 бiс. По закiнченнi одного року вiд дати набрання чинностi цього пункту кожна Сторона забороняє експорт будь-яких речовин, якi регулюються, перелiчених в Додатку В, до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

(пункт 2 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     2-тер. По закiнченнi одного року вiд дати набирання чинностi цього пункту кожна Сторона забороняє експорт будь-якої з речовин, якi регулюються, включених до Групи II Додатка C до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу. 

(статтю 4 доповнено пунктом 2-тер згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     2ква. Як мине один рiк пiсля дати набуття чинностi цим пунктом, кожна Сторона забороняє експорт регульованої речовини, уключеної до додатку E, до будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 2ква згiдно з Поправкою вiд 17.09.97 р.)

     2квiн. Починаючи з 1 сiчня 2004 року кожна Сторона забороняє експорт регульованих речовин, уключених до групи I додатку C, до будь-якої держави, яка не є стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 2квiн згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     2секс. Протягом одного року пiсля дати набуття чинностi цим пунктом кожна Сторона забороняє експорт регульованої речовини, уключеної до групи III додатку C, до будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 2секс згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     (3) До 1 сiчня 1992 року Сторони згiдно iз положеннями, передбаченими в Статтi 10 Конвенцiї, пiдготують у виглядi додатка перелiк продуктiв, що мiстять речовини, якi регулюються, перелiченi в Додатку А. Сторони, якi не висловили заперечень проти цього додатка, згiдно iз зазначеними процедурами в межах одного року пiсля набрання чинностi цього додатка забороняють iмпорт таких продуктiв iз будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

     3 бiс. В межах трьох рокiв вiд дати набрання чинностi цього пункту Сторони згiдно iз процедурами, встановленими в Статтi 10 Конвенцiї, складають як додаток перелiк продуктiв, що вмiщують речовини, якi регулюються, включенi до додатка В. Сторони, якi не висловили заперечень проти цього додатка, згiдно з цими процедурами забороняють в межах одного року з моменту набрання чинностi цього додатка iмпорт цих продуктiв iз будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

(пункт 3 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     3-тер. В межах трьох рокiв вiд дати набирання чинностi цього пункту Сторони, згiдно iз процедурами, встановленими у Статтi 10 Конвенцiї, складають, як додаток, перелiк товарiв, що мiстять речовини, якi регулюються, включенi до Групи II Додатка C. Сторони, якi не висловили заперечень проти цього додатка, згiдно з цими процедурами забороняють в межах одного року з моменту набирання чинностi додатка iмпорт цих продуктiв з будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 3-тер згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (4) До 1 сiчня 1994 року Сторони визначають практичну можливiсть заборони або обмеження iмпорту продуктiв, що виробляються на основi речовин, якi регулюються, перелiчених в Додатку А, але якi не вмiщують їх, iз держав, що не є Сторонами цього Протоколу. Сторони, якщо вони вважатимуть це за можливе, згiдно з процедурами, зазначеними в Статтi 10 Конвенцiї, готують у виглядi додатка список таких речовин. Сторони, якi не висловили проти нього заперечень згiдно iз зазначеними процедурами, забороняють в межах одного року пiсля набрання чинностi додатка iмпорт таких продуктiв iз будь-якої держави, яка не є Стороною цього Протоколу.

     4 бiс. В межах п'яти рокiв вiд дати набрання чинностi цього пункту Сторони визначають практичну можливiсть заборони або обмеження iмпорту продуктiв, що виробляються на основi речовин, перелiчених в Додатку В, якi регулюються, але не вмiщують їх, iз держав, що є Сторонами цього Протоколу. Сторони, якщо вони вважатимуть це за можливе, згiдно iз процедурами, зазначеними в Статтi 10 Конвенцiї, готують у виглядi додатка список таких речовин. Сторони, якi не висловили заперечень проти нього, згiдно iз зазначеними процедурами забороняють або обмежують в межах одного року пiсля набрання чинностi додатка iмпорт таких продуктiв iз будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

(пункт 4 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

     4-тер. В межах п'яти рокiв вiд дати набирання чинностi цього пункту Сторони визначають практичну можливiсть заборони або обмеження iмпорту товарiв, що виробляють на основi речовин, якi регулюються, включених до Групи II Додатка C, але не вмiщують їх, iз держав, що не є Сторонами даного Протоколу. Сторони, якщо вони вважатимуть це за можливе, згiдно iз процедурами, зазначеними в Статтi 10 Конвенцiї, готують у виглядi додатка перелiк таких продуктiв. Сторони, якi не висловили заперечень проти цього додатка, згiдно iз зазначеними процедурами забороняють або обмежують в межах одного року пiсля набирання чинностi додатка iмпорт таких продуктiв з будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.

(статтю 4 доповнено пунктом 4-тер згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (5) Кожна Сторона зобов'язується по можливостi не заохочувати експорт до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу, технологiї для виробництва та використання речовин, якi регулюються, включених у додатки A, B, C та E. 

(пункт 5 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 17.09.97 р., вiд 03.12.99 р.)

     (6) Кожна Сторона утримується вiд надання державам, що не є Сторонами цього Протоколу, нових субсидiй, допомоги, кредитiв, гарантiй або програм страхування для експорту продуктiв, обладнання, установок або технологiї, якi сприяли б виробництву речовин, якi регулюються, включених у додатки A, B, C та E.

(пункт 6 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 17.09.97 р., вiд 03.12.99 р.)

     (7) Пункти (5) i (6) не застосовуються до продуктiв, обладнання, установок або технологiй, якi сприяють безпечному зберiганню, утилiзацiї, рециркуляцiї або знищенню речовин, якi регулюються, включених у додатки A, B, C та E, прискорюють пошук альтернативних речовин, або iншим чином сприяють скороченню викидiв речовин, якi регулюються, включених у додатки A, B, C та E.

(пункт 7 статтi 4 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 17.09.97 р., вiд 03.12.99 р.)

     8. Незважаючи на положення цiєї Статтi, iмпорт i експорт, про який iде мова в пунктах 1 - 4-тер цiєї Статтi, можуть бути дозволенi iз будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу, або до будь-якої такої держави, якщо Нарада Сторiн визначає, що ця держава повнiстю виконує положення Статтi 2, статей 2A - 2I та цiєї Статтi, та якщо вона надала данi про це, як це встановлено в Статтi 7.

(пункт 8 статтi 4 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 17.09.97 р., вiд 03.12.99 р.)

     (9) Для цiлей цiєї Статтi пiд термiном "держава, що не є Стороною цього Протоколу", розумiється у вiдношеннi будь-якої конкретної речовини, яка регулюється, держава або регiональна органiзацiя з економiчної iнтеграцiї, якi не погодились бути зв'язаними заходами регулювання, що дiють у вiдношеннi цiєї речовини.

(статтю 4 доповнено пунктом 9 згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

     10. До 1 сiчня 1996 року Сторони розглянуть питання щодо доцiльностi внесення Поправки до цього Протоколу, з метою розширення зазначених в данiй статтi заходiв на торгiвлю речовинами, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C i Додатка E з державами, що не є Сторонами Протоколу. 

(статтю 4 доповнено пунктом 10 згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

Стаття 4A: Регулювання торгiвлi зi Сторонами 

     1. У тих випадках, коли пiсля застосовної для Сторони дати припинення виробництва тiєї чи тiєї регульованої речовини, ця Сторона незважаючи на вжиття всiх практичних заходiв з дотримання свого зобов'язання в рамках Протоколу, не в змозi припинити виробництво цiєї речовини для видiв внутрiшнього споживання, iнших, нiж види застосування, визнанi Сторонами як основнi, вона забороняє експорт використаних, рециркульованих та утилiзованих обсягiв цiєї речовини, за винятком тих, якi призначенi для знищення. 

     2. Пункт 1 цiєї статтi застосовується без шкоди для дiї статтi 11 Конвенцiї та процедури недотримання, розробленої згiдно зi статтею 8 Протоколу.

(Протокол доповнено статтею 4А згiдно з Поправкою вiд 17.09.97 р.)

Стаття 4B: Лiцензування 

     1. Кожна Сторона до 1 сiчня 2000 року або протягом трьох мiсяцiв пiсля дати набрання чинностi для неї цiєї статтi, залежно вiд того, яка дата настане пiзнiше, створює та впроваджує систему лiцензування iмпорту й експорту нових, використаних, рециркульованих та утилiзованих регульованих речовин, перерахованих у додатках A, B, C та E. 

     2. Незважаючи на положення пункту 1 цiєї статтi, будь-яка Сторона, що дiє в рамках пункту 1 статтi 5, яка вирiшує, що вона не в змозi створити й упровадити систему лiцензування iмпорту й експорту регульованих речовин, перерахованих у додатках C i E, може вiдстрочити вжиття цих заходiв, вiдповiдно, до 1 сiчня 2005 року й 1 сiчня 2002 року.

     3. Кожна Сторона протягом трьох мiсяцiв пiсля дати введення нею системи лiцензування надсилає секретарiату iнформацiю про створення та функцiонування цiєї системи.

     4. Секретарiат на перiодичнiй основi готує та розповсюджує серед усiх Сторiн перелiк тих Сторiн, якi надали йому iнформацiю про свою систему лiцензування, i надсилає цю iнформацiю Комiтету з виконання для розгляду та внесення вiдповiдних рекомендацiй Сторонам.

(Протокол доповнено статтею 4B згiдно з Поправкою вiд 17.09.97 р.)

Стаття 5
Особливе положення країн, що розвиваються

     (1) Будь-яка Сторона, що є країною, яка розвивається, чий щорiчний розрахунковий рiвень споживання речовин, якi регулюються, зазначених в Додатку А, складає менше 0,3 кiлограма на душу населення на дату набрання чинностi для неї Протоколу або в будь-який наступний перiод до 1 сiчня 1999 року, має право з метою задоволення своїх головних внутрiшнiх потреб вiдстрочити на десять рокiв дотримання заходiв регулювання, передбачених в Статтях 2А - 2Е, за умов, що будь-якi додатковi поправки до поправок та корегувань, ухвалених на Другому засiданнi Сторiн у Лондонi, 29 червня 1990 року, розповсюджуються на Сторони, що дiють в рамках одного пункту, пiсля проведення огляду, передбаченого у пунктi 8 цiєї статтi, i приймаються з урахуванням висновкiв зазначеного огляду. 

(пункт 1 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     1-бiс. На основi процедури, викладеної у пунктi 9 Статтi 2, до 1 сiчня 1996 року Сторони приймають рiшення, з урахуванням зазначеного у пунктi 8 цiєї Статтi огляду, i проведених у вiдповiдностi iз Статтею 6 оцiнок, та будь-якої iншої вiдповiдної iнформацiї:

     (a) стосовно пунктiв 1 - 6 Статтi 2F - про те, який базовий рiк, початковi рiвнi, контрольнi графiки та дати припинення споживання речовин, якi регулюються, включених до Групи I Додатка C, будуть встановленi для Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 цiєї статтi;

     (b) стосовно Статтi 2G - про те, яка дата припинення виробництва i споживанi речовин, якi регулюються, включених до Групи II Додатка C, будуть встановленi для Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 цiєї статтi; i

     (c) стосовно Статтi 2H - про те, який базовий рiк, початковi рiвнi та контролi графiки споживання i виробництва речовин, якi регулюються, включених до Додатка E, встановленi для Сторiн, що дiють в рамках пункту 1 цiєї статтi. 

(статтю 5 доповнено пунктом 1-бiс згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (2) Однак, будь-яка Сторона, яка дiє в рамках пункту 1 цiєї Статтi, не повинна перевищувати нi розрахункового рiвня споживання речовин, якi регулюються, зазначених в Додатку А, понад 0,3 кiлограма на душу населення, нi щорiчного розрахункового рiвня споживання речовин, якi регулюються, зазначених в Додатку В, понад 0,2 кiлограма на душу населення. 

     (3) В випадку застосування заходiв регулювання згiдно iз Статтями 2А - 2Е, будь-яка Сторона, що дiє в рамках пункту 1 цiєї Статтi, має право використовувати: 

     а) для речовин, якi регулюються, зазначених в Додатку А, або розрахунковий середньорiчний рiвень свого споживання за перiод з 1995 по 1997 рiк включно, або розрахунковий рiвень споживання в обсязi 0,3 кiлограма на душу населення в залежностi вiд того, який рiвень є меншим, як основу для визначення критерiя дотримання нею заходiв регулювання;

     b) для речовин, якi регулюються, зазначених в Додатку В, або розрахунковий середньорiчний рiвень свого споживання за перiод з 1998 по 2000 рiк включно, або розрахунковий рiвень споживання в обсязi 0,2 кiлограма на душу населення в залежностi вiд того, який рiвень є меншим, як основа для визначення критерiя дотримання нею заходiв регулювання.

     (4) Якщо Сторона, яка дiє в рамках пункту 1 цiєї Статтi, в будь-який момент до набрання чинностi для неї зобов'язань по заходах регулювання, передбачених в статтях 2A  - 2I, виявляє неможливiсть отримання достатньої кiлькостi речовин, якi регулюються, вона може повiдомити про це секретарiат. Секретарiат негайно направляє примiрник такого повiдомлення Сторонам, якi розглядають це питання на наступнiй нарадi та приймають рiшення про належнi заходи.

(пункт 4 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     (5) Забезпечення здатностi виконувати зобов'язання Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 цiєї Статтi, iз дотримання заходiв регулювання, передбачених статтями 2A - 2E й статтею 2I, а також будь-яких заходiв регулювання, передбачених Статями 2F - 2H, стосовно яких прийнято рiшення у вiдповiдностi з пунктом 1-бiс даної статтi, та їх здiйснення цими Сторонами буде залежати вiд ефективного здiйснення фiнансового спiвробiтництва, передбаченого Статтею 10, та передачi технологiї, як це передбачено Статтею 10.

(пункт 5 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     (6) Будь-яка Сторона, яка дiє в рамках пункту 1 цiєї Статтi, може в будь-який момент повiдомити в письмовiй формi секретарiат про те, що, незважаючи на прийняття всiх практично можливих крокiв, вона, однак, вважає себе не в змозi виконати будь-яке або всi зобов'язання iз заходiв регулювання, передбачених статтями 2A - 2E й статтею 2I, або будь-яке чи всi зобов'язання iз Статей 2F - 2H, стосовно яких прийнято рiшення у вiдповiдностi з пунктом 1-бiс даної статтi, у зв'язку з недостатньо точним виконанням Статтi 10 та 10А.

(абзац перший пункту 6 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     Секретарiат негайно направляє примiрник цього повiдомлення Сторонам, якi розглядають це питання на наступнiй Нарадi з належним врахуванням пункту 5 цiєї Статтi та приймають рiшення про необхiднi заходи.

     (7) В перiод мiж отриманням повiдомлення та проведенням Наради Сторiн, на якiй повиннi бути прийнятi рiшення про необхiднi заходи, згаданi в пунктi 6 вище, або на будь-який наступний перiод до Сторони, яка повiдомляє, за рiшенням Наради Сторiн не застосовуються процедури, пов'язанi з недотриманням, про якi говориться в Статтi 8.

     (8) Нарада Сторiн не пiзнiше 1995 року проведе огляд положення Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 цiєї Статтi, в тому числi ефективне здiйснення фiнансового спiвробiтництва та передачу їм технологiї, та проведе будь-якi перегляди, якi можуть вважатися за необхiдне у вiдношеннi графiка заходiв регулювання, що застосовуються до цих Сторiн. Починаючи з 1 сiчня 2016 року кожна Сторона, яка дiє в рамках пункту 1 цiєї статтi, дотримується заходiв регулювання, передбачених у пунктi 8 статтi 2F, i як основу для дотримання цих заходiв регулювання вона використовує свої середньорiчнi розрахунковi рiвнi споживання та виробництва за 2015 рiк. 

(пункт 8 статтi 5 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     (9) Рiшення Сторiн, про якi йдеться в пунктах 4, 6 та 7 цiєї Статтi, приймаються згiдно з тiєю ж процедурою, яка розповсюджується на прийняття рiшень в рамках Статтi 10.

(стаття 5 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

Стаття 6
Оцiнка i огляд заходiв регулювання

     Починаючи з 1990 року i потiм не рiдше одного разу на чотири роки Сторони проводять оцiнку заходiв регулювання, що передбачаються в Статтi 2, статтях 2A - 2I, на основi наявної наукової, екологiчної, технiчної та економiчної iнформацiї. Не менше нiж за рiк до проведення кожної оцiнки Сторони скликають вiдповiднi групи квалiфiкованих експертiв у згаданих сферах i визначають склад i коло ведення кожної такої групи. Протягом одного року з моменту свого скликання групи через секретарiат доводять свої висновки до вiдома Сторiн.

(стаття 6 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

Стаття 7
Подання даних

     (1) Кожна Сторона надає секретарiату протягом трьох мiсяцiв пiсля того, як вона стане Стороною, статистичнi данi про своє виробництво, iмпорт та експорт кожної з речовин, якi регулюються, Додатка А за 1986 рiк або найбiльш надiйнi оцiнювальнi данi такого характеру, якщо фактичнi данi вiдсутнi.

     (2) Кожна Сторона надає Секретарiату статистичнi данi про своє виробництво, iмпорт та експорт кожної з речовин, якi регулюються, - додатку B та груп I й II додатку C - за 1989 рiк, - Додатка E, за - 1991 рiк, або найбiльш надiйнi оцiнювальнi данi такого характеру, якщо фактичнi данi вiдсутнi, не пiзнiше, нiж через три мiсяцi пiсля дати набирання чинностi для цiєї Сторони положень Протоколу, якi стосуються речовин Додаткiв B, C i E, вiдповiдно.

(пункт 2 статтi 7 у редакцiї Поправки вiд 01.01.94 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     (3) Кожна Сторона надає Секретарiату статистичнi данi про своє щорiчне виробництво (як це визначено у пунктi 5 Статтi 1) кожної з речовин, якi регулюються, зазначених у Додатках A, B, C i E, i, окремо, по кожнiй речовинi: - про кiлькiсть речовин, якi використовуються в якостi початкової сировини, - про кiлькiсть речовин, знищених iз застосуванням затверджених Сторонами технологiй, i - про iмпорт та експорт Сторiн i країн та органiзацiй, що не є Сторонами, вiдповiдно, за рiк, протягом якого положення, якi стосуються речовин Додаткiв A, B, C i E вiдповiдно, набрали чинностi для цiєї Сторони, та за кожний наступний рiк. Кожна Сторона надає секретарiату статистичнi данi про обсяг щорiчного використання регульованої речовини, зазначеної в додатку E, для карантинної обробки й обробки перед транспортуванням. Данi направляються не пiзнiше, нiж через дев'ять мiсяць пiсля закiнчення року, до якого вiдносяться такi данi. 

(пункт 3 статтi 7 у редакцiї Поправки вiд 01.01.94 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

     3-бiс. Кожна Сторона надає Секретарiату окремi статистичнi данi про свiй щорiчний iмпорт та експорт кожної з речовин, якi регулюються, зазначених у Групi II Додатка A i в Групi I Додатка C, що були рециркульованi.

(статтю 7 доповнено пунктом 3-бiс згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     (4) У вiдношеннi Сторiн, якi дiють в рамках положення пункту 8 а) Статтi 2, вимоги вiдносно надання статистичних даних про iмпорт та експорт, що вмiщенi в пунктах 1, 2, 3 та 3-бiс цiєї Статтi, виконуються в тому випадку, якщо вiдповiдна регiональна органiзацiя з економiчної iнтеграцiї надає данi про iмпорт та експорт мiж цiєю органiзацiєю та державами, якi не є членами цiєї органiзацiї.

(пункт 4 статтi 7 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)
(стаття 7 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

Стаття 8
Недотримання

     На своїй першiй черговiй нарадi Сторони розглядають i затверджують процедури та органiзацiйний механiзм визначення факту недотримання положень цього Протоколу i те, як слiд ставитись до Сторiн, якi не дотримуються Протоколу.

Стаття 9
Дослiдження, розробки, iнформування громадськостi й обмiн iнформацiєю

     (1) Сторони спiвпрацюють, згiдно зi своїм нацiональним законодавством, правилами i практикою, i враховуючи, зокрема, потреби країн, що розвиваються, з метою сприяння, прямо або через компетентнi мiжнароднi органи, розвитку дослiджень, розробок i обмiну iнформацiєю про:

     а) найбiльш досконалої технологiї для покращення безпечного зберiгання, утилiзацiї, рециркуляцiї або знищення речовин, якi регулюються, речовин або скорочення iншим чином їх викидiв;

(пункт 1 (а) статтi 9 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     b) можливих замiнникiв регульованих речовин, продукти, що їх мiстять i продукти, створюванi на їх основi;

     c) витрати i вигоди у зв'язку iз застосуванням вiдповiдних стратегiй регулювання.

     (2) Сторони iндивiдуально, спiльно або через компетентнi мiжнароднi органи спiвпрацюють у справi забезпечення бiльш глибокого розумiння громадськiстю екологiчних наслiдкiв викидiв регульованих речовин та iнших речовин, що руйнують озоновий шар.

     (3) Протягом двох рокiв пiсля набуття чинностi цим Протоколом i пiсля цього раз на два роки кожна Сторона представляє секретарiату стислий звiт про заходи, проведенi нею згiдно з цiєю Статтею.

Стаття 10: Механiзм фiнансування

     1. Сторони Монреальського протоколу запроваджують механiзм для забезпечення фiнансового та технiчного спiвробiтництва, включаючи передачу технологiй Сторонам, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5 цього Протоколу, з метою сприяння дотримання ними заходiв регулювання, передбачених в статтях 2A - 2E й статтi 2I, i будь-яких заходiв регулювання, передбачених Статтями 2F - 2H, стосовно яких прийнято рiшення у вiдповiдностi з пунктом 1-бiс Статтi 5 Протоколу.

(абзац перший пункту 1 статтi 10 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

     Механiзм, внески в який вносяться додатково до iнших фiнансових засобiв, якi направляються Сторонам, що дiють в рамках цього пункту, покривають всi узгодженi додатковi витрати цих Сторiн, з тим, щоб зробити можливим виконання заходiв регулювання, передбачених в Протоколi. Приблизний перелiк додаткових витрат визначається Нарадою Сторiн.

     2. Механiзм, створений згiдно з пунктом 1, включає Багатостороннiй фонд. Вiн також може охоплювати iншi форми багатостороннього, регiонального та двостороннього спiвробiтництва.

     3. Багатостороннiй фонд:

     а) на пiдставi надання вiдповiдно субсидiй або пiльг та згiдно з встановленими Сторонами критерiями покриває узгодженi додатковi витрати;

     b) фiнансує функцiї механiзму посередництва з метою:

     i) надання допомоги країнам, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, для визначення їх потреб в областi спiвробiтництва за рахунок проведення дослiджень по країнах та iншого технiчного спiвробiтництва;

     ii) сприяння технiчному спiвробiтництву для задоволення цих виявлених потреб;

     iii) розповсюдження, як передбачено в Статтi 4, iнформацiї та вiдповiдних матерiалiв та проведення семiнарiв, пiдготовчих занять, а також iнших вiдповiдних заходiв для надання допомоги Сторонам, якi є країнами, що розвиваються; та

     iv) сприяння iншому багатосторонньому, регiональному та двосторонньому спiвробiтництву з такими Сторонами та його контролювання;

     с) здiйснює фiнансування витрат з секретарiатського обслуговування Багатостороннього фонду та iнших пов'язаних з ним допомiжних витрат.

     4. Багатостороннiй фонд функцiонує пiд керiвництвом Сторiн, якi визначають загальнi напрямки його полiтики.

     5. Сторони засновують Виконавчий комiтет для розробки та здiйснення конкретної оперативної полiтики, керiвних принципiв та адмiнiстративних заходiв, включаючи розпорядження засобами, для досягнення цiлей Багатостороннього фонду. Виконавчий комiтет виконує свої задачi та функцiї вiдповiдно до свого кола ведення, який буде схвалений Сторонами, в спiвробiтництвi та за сприянням Мiжнародного банку реконструкцiї та розвитку (Всесвiтнього банку), Програми Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з навколишнього середовища, Програми розвитку Органiзацiї Об'єднаних Нацiй або iнших вiдповiдних закладiв в залежностi вiд їх сфери компетенцiї. Члени Виконавчого комiтету, якi обираються на пiдставi збалансованого представництва Сторiн, якi дiють та не дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, схвалюються Сторонами.

     6. Багатостороннiй фонд фiнансується за рахунок внескiв Сторiн, якi не дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, в конвертованiй валютi або, в певних випадках, послугами та/або в нацiональнiй валютi на основi шкали внескiв Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     Заохочуються внески iнших Сторiн. Двостороннє та в особливих випадках, узгоджених на пiдставi рiшення Сторiн, регiональне спiвробiтництво, до певної вiдсоткової частки та згiдно з будь-якими критерiями, якi будуть визначенi Сторонами, може розглядатися як внесок до Багатостороннього фонду, за умов, що таке спiвробiтництво, як мiнiмум:

     а) точно пов'язане iз дотриманням цього Протоколу;

     b) забезпечує надходження додаткових ресурсiв; та с) покриває узгодженi додатковi витрати.

     7. Сторони затверджують програмний бюджет Багатостороннього фонду на кожний фiнансовий перiод та визначають розмiри внескiв окремих Сторiн у вiдсотках.

     8. Кошти в рамках Багатостороннього фонду надаються за узгодженням iз Стороною, яка є бенефiцiарiєм.

     9. Рiшення Сторiн в зв'язку з цiєю Статтею приймаються по можливостi консенсусом. Якщо були докладенi всi зусилля, але домовленостi досягнути не вдалося, рiшення приймаються бiльшiстю у двi третини голосiв Сторiн, якi присутнi та приймають участь в голосуваннi, представляють бiльшiсть Сторiн, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5, та бiльшiсть Сторiн, якi не дiють в рамках цього пункту, присутнi та приймають участь в голосуваннi.

     10. Механiзм фiнансування, який визначається в цiй Статтi, не обмежує яких-небудь iнших домовленостей, якi можуть бути розробленi для вирiшення iнших природоохоронних проблем.

(стаття 10 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

Стаття 10А: Передача технологiї

     Кожна Сторона приймає всi можливi заходи, сумiснi з програмами, якi пiдтримуються механiзмом фiнансування, для забезпечення того, щоб:

     а) найкращi екологiчно безпечнi замiнники, якi є в наявностi, та пов'язанi з ними технологiї негайно передавались Сторонами, якi дiють в рамках пункту 1 Статтi 5; та

     b) передачi технологiї, згаданi в пiдпунктi а), здiйснювались за справедливих та найбiльш сприятливих умов.

(Протокол доповнено статтею 10А згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

Стаття 11
Наради Сторiн

     (1) Сторони проводять наради через регулярнi промiжки часу. Секретарiат скликає першу нараду Сторiн не пiзнiше одного року пiсля набуття чинностi цим Протоколом i спiльно з проведенням наради Сторiн Конвенцiї, якщо останнє намiчено на цей перiод.

     (2) Якщо Сторони не приймуть iншого рiшення, наступнi черговi наради Сторiн проводяться спiльно з нарадами Сторiн Конвенцiї. Позачерговi наради Сторiн можуть проводитися в будь-якi iншi строки за рiшенням будь-якої наради Сторiн або на письмове прохання будь-якої Сторони за умови, що протягом шести мiсяцiв з дати направлення секретарiатом на адресу Сторiн такого прохання воно буде пiдтримане не менше нiж однiєї третиною Сторiн.

     (3) На своїй першiй нарадi Сторони:

     a) затверджують консенсусом правила процедури своїх нарад;

     b) затверджують консенсусом фiнансовi правила, вказанi в пунктi (2) Статтi 13;

     c) створюють групи i визначають коло їх ведення згiдно iз Статтею 6;

     d) розглядають i затверджують процедури та органiзацiйний механiзм, згаданi в Статтi 8; i

     e) починають пiдготовку планiв роботи згiдно з пунктом (3) Статтi 10.

     (4) Функцiї нарад Сторiн полягають у наступному:

     a) огляд виконання цього Протоколу;

     b) прийняття рiшення про будь-якi корегування i скорочення, вказанi в пунктi (9) Статтi 2;

     c) прийняття рiшень про внесення доповнень, розширення або скорочення числа речовин у Додатках, а також щодо вжиття вiдповiдних заходiв регулювання згiдно з пунктом (10) Статтi 2;

     f) прийняття при необхiдностi керiвних вказiвок або процедур подання iнформацiї, передбаченої Статтею 7 i пунктом (3) Статтi 9;

     e) розгляд запитiв щодо технiчної допомоги, наведених згiдно з пунктом (2) Статтi 10;

     f) розгляд доповiдей, пiдготовлених секретарiатом згiдно з пiдпунктом c) Статтi 12;

     g) розглядають згiдно iз Статтею 6 заходи регулювання; 

(пункт 4 g) статтi 11 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)

     h) розгляд i прийняття у встановленому порядку пропозицiй про внесення поправок у цей Протокол або будь-який iснуючий чи новий Додаток;

     i) розгляд i затвердження бюджету для здiйснення цього Протоколу; i

     j) розгляд i вжиття будь-яких додаткових заходiв, якi можуть бути потрiбнi для досягнення мети цього Протоколу.

     (5) Органiзацiя Об'єднаних Нацiй, її спецiалiзованi установи i Мiжнародне агентство з атомної енергiї, а також будь-якi держави, що не є Сторонами цього Протоколу, можуть бути представленi на нарадi Сторiн як спостерiгачi. Будь-якi органи або установи: нацiональнi i мiжнароднi, урядовi i неурядовi, що компетентнi в сферах, якi мають вiдношення до охорони озонового шару, i якi повiдомили секретарiат про своє бажання бути представленими на нарадi Сторiн як спостерiгачi, можуть бути допущенi на нараду, якщо тiльки це не викликає заперечення у крайньому випадку однiєї третини присутнiх Сторiн. Допуск i участь спостерiгачiв регулюються правилами процедури, що затверджуються Сторонами.

Стаття 12
Секретарiат

     Для цiлей цього Протоколу секретарiат:

     a) органiзує i обслуговування наради Сторiн, передбаченi в Статтi 11;

     b) одержує i розповсюджує на прохання Сторiн данi, представленi згiдно зi Статтею 7;

     c) регулярно готує i направляє Сторонам доповiдi, що грунтуються на iнформацiї, одержаної згiдно зi Статтями 7 i 9;

     d) повiдомляє Сторони про будь-який запит щодо технiчної допомоги, отриманий згiдно зi Статтею 10, з метою сприяння наданню такої допомоги;

     e) заохочує участь держав i органiзацiй, що не є Сторонами, в нарадах Сторiн як спостерiгачiв i їх дiї згiдно з положеннями Протоколу;

     f) направляє в належному порядку iнформацiю i запити, про якi говориться в пiдпунктах c) i d), спостерiгачам вiд таких держав i органiзацiй, що не є Сторонами; i

     g) виконує будь-якi iншi функцiї для досягнення цiлей Протоколу, якi можуть бути покладенi на нього Сторонами.

Стаття 13
Фiнансовi положення

     (1) Засоби, необхiднi для здiйснення цього Протоколу, включаючи тi, якi необхiднi для дiяльностi секретарiату в зв'язку з цим Протоколом, формуються виключно за рахунок внескiв Сторiн.

     (2) Сторони на своїй першiй нарадi консенсусом затверджують фiнансовi правила для виконання цього Протоколу.

Стаття 14
Зв'язок цього Протоколу з Конвенцiєю

     За вiдсутностi в цьому Протоколi iншого положення до цього Протоколу застосовуються положення Конвенцiї, що стосуються протоколiв до неї.

Стаття 15
Пiдписання

     Цей Протокол вiдкритий для пiдписання державами i регiональними органiзацiями з економiчної iнтеграцiї в Монреалi з 16 вересня 1981 року, в Оттавi з 17 вересня 1987 року по 16 сiчня 1988 року i в центральних установах Органiзацiї Об'єднаних Нацiй в Нью-Йорку з 17 сiчня 1988 року по 15 вересня 1988 року.

Стаття 16
Набуття чинностi

     (1) Цей Протокол набуває чинностi 1 сiчня 1989 року за умови здачi на зберiгання не менше одинадцяти документiв про ратифiкацiю, прийняття, схвалення або приєднання до Протоколу державами або регiональними органiзацiями з економiчної iнтеграцiї, на якi припадає не менше двох третин оцiночного загальносвiтового споживання регульованих речовин у 1986 роцi, i виконання положень пункту (1) Статтi 17 Конвенцiї. Якщо до цiєї дати вказанi умови не дотриманi, цей Протокол набуває чинностi на дев'яностий день пiсля дати дотримання цих умов.

     (2) Для цiлей пункту (1) будь-який документ, зданий на зберiгання якою-небудь i регiональною органiзацiєю з економiчної iнтеграцiї, не вважається додатковим щодо документiв, зданих на зберiгання державами - членами такої органiзацiї.

     (3) Пiсля набуття чинностi цим Протоколом будь-яка держава або регiональна органiзацiя з економiчної iнтеграцiї стає Стороною цього Протоколу на десятий день з моменту здачi на зберiгання її документа про ратифiкацiю, прийняття, схвалення або приєднання.

Стаття 17
Сторони, що приєдналися до Протоколу пiсля набуття ним чинностi

     З урахуванням положень Статтi 5 будь-яка держава або регiональна органiзацiя з економiчної iнтеграцiї, якi стають Сторонами цього Протоколу пiсля дати набуття ним чинностi, негайно дотримуються всього комплексу зобов'язань по Статтi 2, а також по статтями 2A - 2I та Статтi 4, якi дiють на цю дату щодо держав i регiональних органiзацiй з економiчної iнтеграцiї, якi стали Сторонами на дату набуття Протоколом чинностi.

(стаття 17 iз змiнами, внесеними згiдно з Поправками вiд 29.06.90 р., вiд 01.01.94 р., вiд 03.12.99 р.)

Стаття 18
Застереження

     Внесення застережень до цього Протоколу не допускається.

Стаття 19
Вихiд

     Будь-яка Сторона може вийти iз цього Протоколу, надавши письмове повiдомлення Депозитарiю в будь-який момент пiсля закiнчення чотирьох рокiв пiсля прийняття зобов'язань, зазначених в пунктi 1 Статтi 2 А. Будь-який такий вихiд набирає чинностi пiсля закiнчення одного року пiсля дати отримання Депозитарiєм повiдомлення про вихiд або на таку наступну дату, яка може бути вказана в повiдомленнi про вихiд.

(стаття 19 у редакцiї Поправки вiд 29.06.90 р.)

Стаття 20
Автентичнi тексти

     Оригiнал цього Протоколу, тексти якого на англiйськiй, арабськiй, iспанськiй, китайськiй, росiйськiй i французькiй мовах є однаково автентичними, здається на зберiгання Генеральному секретарю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй.

     У посвiдчення чого нижчепiдписанi, належним чином на те уповноваженi, пiдписали цей Протокол.

     Здiйснено в Монреалi в шiстнадцятий день вересня тисяча дев'ятсот вiсiмдесят сьомого року.

 

ДОДАТОК А

Регульованi тарифи

Група Хiмiчна речовина Озоноруйнiвна здатнiсть*
Група I CFCl3 (ХФВ-11) 1,0
  CF2Cl2 (ХФВ-12) 1,0
  C2F3Cl3 (ХФВ-113) 0,8
  C2F4Cl2 (ХФВ-114) 1,0
  C2F5Cl (ХФВ-115) 0,6
Група II CF2BrCl (галон-1211) 3,0
  CF3Br (галон-1301) 10,0
  C2F4Br2 (галон -2402) (ще не визначена)

______________
      * Цi значення озоноруйнiвної здатностi мають оцiночний характер, оскiльки грунтуються на наявнiй на сьогоднiшнiй день науковiй iнформацiї, i пiдлягають перiодичному огляду i перегляду.

 

ДОДАТОК В

Речовини, якi регулюються

Група Речовина Озоноруйнiвна здатнiсть
Група I CF3Cl (ХФВ-13) 1.0
  С2FCl5 (ХФВ-111) 1.0
  С2F2Cl4 (ХФВ-112) 1.0
  С3FCl7 (ХФВ-211) 1.0
  C3F2Cl6 (ХФВ-212) 1.0
  C3F3Cl5 (ХФВ-213) 1.0
  C3F4Cl4 (ХФВ-214) 1.0
  C3F5Cl3 (ХФВ-215) 1.0
  C3F6Cl2 (ХФВ-216) 1.0
  C3F7Cl (ХФВ-217) 1.0
Група II CCl4 тетрахлорметан 1.1
Група III С2Н3Сl3 * 1,1,1-трихлоретан
(метилхлороформ)
0.1

______________
     * Ця формула не вiдноситься до 1,1,2- трихлоретану.

(Протокол доповнено додатком "В" згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р.)

 

ДОДАТОК C

Речовини, якi регулюються

Група Речовина Кiлькiсть iзомерiв Озоноруйнiвна здатнiсть (ОРЗ)
Група I CHFCI2 (ГХФВ-21)** 1 0,04
  CHF2CI (ГХФВ-22)** 1 0,055
  CH2FCI (ГХФВ-31) 1 0,02
  C2HFCI4 (ГХФВ-121) 2 0,01 - 0,04
  C2HF2CI3 (ГХФВ-122) 3 0,02 - 0,08
  C2HF3CI2 (ГХФВ-123) 3 0,02 - 0,06
  CHCI2CF3 (ГХФВ-123)** - 0,02
  C2HF4CI (ГХФВ-124) 2 0,02 - 0,04
  CHFCICF3 (ГХФВ-124)** - 0,022
  C2H2FCI3 (ГХФВ-131) 3 0,007 - 0,05
  C2H2F3CI2 (ГХФВ-132) 4 0,008 - 0,05
  C2H2F3CI (ГХФВ-133) 3 0,02 - 0,06
  C2H3FCI2 (ГХФВ-141) 3 0,005 - 0,07
  CH3CFCI2 (ГХФВ-141b)** - 0,11
  C2H3F2CI (ГХФВ-142) 3 0,008 - 0,07
  CH3CF2CI (ГХФВ-142b)** - 0,065
  C2H4FCI (ГХФВ-151) 2 0,003 - 0,005
  C3HFCI6 (ГХФВ-221) 5 0,015 - 0,07
  C3HF2CI5 (ГХФВ-222) 9 0,01 - 0,09
  C3HF3CI4 (ГХФВ-223) 12 0,01 - 0,08
  C3HF4CI3 (ГХФВ-224) 12 0,01 - 0,09
  C3HF5CI2 (ГХФВ-225) 9 0,02 - 0,07
  CF3CF2CHCI2 (ГХФВ-225ca)** - 0,025
  CF2CICF2CHCIF (ГХФВ-225cb)** - 0,033
  C3HF6CI (ГХФВ-226) 5 0,02 - 0,10
  C3H2FC15 (ГХФВ-231) 9 0,05 - 0,09
  C3H2F2CI4 (ГХФВ-232) 16 0,008 - 0,10
  C3H2F3CI3 (ГХФВ-233) 18 0,007 - 0,23
  C3H2F4CI2 (ГХФВ-234) 16 0,01 - 0,28
  C3H2F5CI (ГХФВ-235) 9 0,03 - 0,52
  C3H3FCI4 (ГХФВ-241) 12 0,004 - 0,09
  C3H3F2CI3 (ГХФВ-242) 18 0,005 - 0,13
  C3H3F3CI2 (ГХФВ-243) 18 0,007 - 0,12
  C3H3F4CI (ГХФВ-244) 12 0,009 - 0,14
  C3H4FCI3 (ГХФВ-251) 12 0,001 - 0,01
  C3H4F2CI2 (ГХФВ-252) 16 0,005 - 0,04
  C3H4F3CI (ГХФВ-253) 12 0,003 - 0,03
  C3H5FCI2 (ГХФВ-261) 9 0,002 - 0,02
  C3H5F2CI (ГХФВ-262) 9 0,002 - 0,02
  C3H6FCI (ГХФВ-271) 5 0,001 - 0,03
Група II CHFBr2   1 1,00
  CHF2Br (ГБФВ-22В1) 1 0,74
  CH2FBr   1 0,73
  C2HFBr   2 0,3 - 0,8
  C2HF2Br3   3 0,5 - 1,8
  C2HF3Br2   3 0,4 - 1,6
  C2HF4Br   2 0,7 - 1,2
  C2H2FBr3   3 0,1 - 1,1
  C2H2F2Br2   4 0,2 - 1,5
  C2H2F3Br   3 0,7 - 1,6
  C2H3FBr2   3 0,1 - 1,7
  C2H3F2Br   3 0,2 - 1,1
  C2H4FBr   2 0,07 - 0,1
  C3HFBr6   5 0,3 - 1,5
  C3HF2Br5   9 0,2 - 1,9
  C3HF3Br   12 0,3 - 1,8
  C3HF4Br3   12 0,5 - 2,2
  C3HF5Br2   9 0,9 - 2,0
  C3HF6Br   5 0,7 - 3,3
  C3H2FBr5   9 0,1 - 1,9
  C3H2F2Br4   16 0,2 - 2,1
  C3H2F3Br3   18 0,2 - 5,6
  C3H2F4Br2   16 0,3 - 7,5
  C3H2F5Br   8 0,9 - 14
  C3H3FBr   12 0,08 - 1,9
  C3H3F2Br3   18 0,1 - 3,1
  C3H3P3Br   18 0,1 - 2,5
  C3H3F4Br   12 0,3 - 4,4
  C3H4FBr3   12 0,03 - 0,3
  C3H4F2Br2   16 0,1 - 1,0
  C3H4F3BF   12 0,07 - 0,8
  C3H5FBr2   9 0,04 - 0,4
  C3H5F2Br   9 0,07 - 0,8
  C3H6FBr   5 0,02 - 0,7
Група III CH2BrCl бромхлорметан 1 0,12

______________
     * Для цiлей Протоколу, якщо наведено iнтервал озоноруйнiвної здатностi (ОРЗ), використовується найбiльше значення цього iнтервалу. ОРЗ, наведена в таблицi у виглядi одного значення, визначено шляхом обчислень на основi лабораторних вимiрювань. ОРЗ, наведена у виглядi iнтервалу, базується на оцiнювальних даних, та як наслiдок, припускає значно бiльшi вiдхилення. Цей iнтервал належить до iзомерної групи. При цьому найбiльше значення - це оцiнка ОРЗ iзомеру з найвищою величиною ОРЗ, а найменше значення - розрахункова ОРЗ iзомера з найменшою ОРЗ.
     ** Визначає найбiльш конкурентоспроможнi речовини, показники ОРЗ яких повиннi застосовуватись для цiлей Протоколу. 

(Протокол доповнено додатком "С" згiдно з Поправкою вiд 29.06.90 р., додаток "С" у редакцiї Поправки вiд 01.01.94 р., iз змiнами, внесеними згiдно з Поправкою вiд 03.12.99 р.)

 

ДОДАТОК Е

Речовини, якi регулюються

Група Речовина Озоноруйнiвна здатнiсть
Група I CH3Br Бромистий метил 0,7
(Протокол доповнено додатком "Е" згiдно з Поправкою вiд 01.01.94 р.)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.