ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ

     Податок на додану вартiсть - непрямий податок, який нараховується та сплачується вiдповiдно до норм роздiлу V Податкового кодексу України.

     При здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi платниками податку є (див. статтю 180 Податкового кодексу України):

 • будь-яка особа, що ввозить товари на митну територiю України в обсягах, якi пiдлягають оподаткуванню, та на яку покладається вiдповiдальнiсть за сплату податкiв у разi перемiщення товарiв через митний кордон України вiдповiдно до Митного кодексу України, а також:

 • особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимiв, якi передбачають повне або часткове умовне звiльнення вiд оподаткування, у разi порушення таких митних режимiв, встановлених митним законодавством;

 • особа, яка використовує, у тому числi при ввезеннi товарiв на митну територiю України, податкову пiльгу не за цiльовим призначенням та/або всупереч умовам чи цiлям її надання згiдно iз Податковим кодексом України, а також будь-якi iншi особи, що використовують податкову пiльгу, яку для них не призначено.

     Об'єктом оподаткування (див. статтю 185 Податкового кодексу України) є операцiї платникiв податку з:

 • ввезення товарiв на митну територiю України;

 • вивезення товарiв за межi митної територiї України.

     З метою оподаткування цим податком до операцiй з ввезення товарiв на митну територiю України та вивезення товарiв за межi митної територiї України прирiвнюється помiщення товарiв у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України.

     Не є об'єктом оподаткування (див. пункт 196.1 статтi 196 Податкового кодексу України) операцiї з:

 • ввезення на митну територiю України, вивезення за межi митної територiї України незалежно вiд обраного митного режиму товарiв, митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, у несупроводжуваному багажi;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна митна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, на адресу одного одержувача - юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

 • ввезення на митну територiю України товарiв, сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 100 євро, для одного одержувача - фiзичної особи в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях або в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях;

 • ввезення на митну територiю України фiзичними особами у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, вiдкритi для повiтряного сполучення;

 • ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 500 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi бiльше нiж 24 години та яка в'їжджає в Україну не частiше одного разу протягом 72 годин;

 • ввезення на митну територiю України у ручнiй поклажi та/або у супроводжуваному багажi товарiв (крiм пiдакцизних товарiв та особистих речей), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 50 євро та сумарна вага яких не перевищує 50 кг, через iншi, нiж вiдкритi для повiтряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України фiзичною особою, яка була вiдсутня в Українi менше нiж 24 години або яка в'їжджає в Україну частiше одного разу протягом 72 годин.

     Податкове зобов'язання виникає:

 • в разi експорту товарiв - з дати оформлення митної декларацiї, що засвiдчує факт перетинання митного кордону України, оформленої вiдповiдно до вимог митного законодавства (див. пункт 187.1 статтi 187 Податкового кодексу України);

 • у разi ввезення товарiв на митну територiю України - з дати подання митної декларацiї для митного оформлення (див. пункт 187.1 статтi 187 Податкового кодексу України).

     Ставки податку (див. пункт 193.1 статтi 193 Податкового кодексу України) встановлюються вiд бази оподаткування в таких розмiрах:

 • 20 вiдсоткiв;

 • 0 вiдсоткiв;

 • 7 вiдсоткiв по операцiях з:
  ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, дозволених для виробництва i застосування в Українi та внесених до Державного реєстру лiкарських засобiв, а також медичних виробiв, якi внесенi до Державного реєстру медичної технiки та виробiв медичного призначення або вiдповiдають вимогам вiдповiдних технiчних регламентiв, що пiдтверджується документом про вiдповiднiсть, та дозволенi для надання на ринку та/або введення в експлуатацiю i застосування в Українi;
  ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клiнiчних випробувань, дозвiл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я.

     Базою оподаткування (див. пункт 190.1 статтi 190 Податкового кодексу України) для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є договiрна (контрактна) вартiсть, але не нижче митної вартостi цих товарiв, визначеної вiдповiдно до роздiлу III Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що пiдлягають сплатi i включаються до цiни товарiв.
     При визначеннi бази оподаткування для товарiв, що ввозяться на митну територiю України, перерахунок iноземної валюти у валюту України здiйснюється за офiцiйним курсом валюти України до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї.

     Перелiк операцiй, звiльнених вiд оподаткування податком на додану вартiсть, наведено в статтi 197 Податкового кодексу України.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.