ПРИ ЗАЛIЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ

     Вiдповiдно до статтi 218 Митного кодексу України, строки здiйснення митних формальностей щодо залiзничного рухомого складу визначаються керiвником органу доходiв i зборiв за погодженням з iншими контролюючими органами та адмiнiстрацiєю залiзницi, а в пунктi пропуску (пунктi контролю) через державний кордон України - крiм того, з керiвником вiдповiдного органу охорони державного кордону України.

     Залiзниця несе передбачену Митним кодексом України та iншими законодавчими актами України вiдповiдальнiсть за втрату чи неналежну доставку товарiв, що перебувають пiд митним контролем, до органу доходiв i зборiв призначення.

     Одним з основних документiв, який регламентує роботу залiзниць України, є Статут залiзниць України, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.04.98 N 457 на виконання Закону України вiд 04.07.96 N 273/96-ВР "Про залiзничний транспорт".

     Особливiстю перемiщення товарiв з використанням залiзничного траснпорту є використання накладної - основного перевiзного документу встановленої форми, оформленого вiдповiдно до Статуту та Правил i наданого залiзницi вiдправником разом з вантажем. Накладна є обов'язковою двосторонньою письмовою формою угоди на перевезення вантажу, яка укладається мiж вiдправником та залiзницею на користь третьої сторони - одержувача. Накладна одночасно є договором на заставу вантажу для забезпечення гарантiї внесення належної провiзної плати та iнших платежiв за перевезення. Накладна супроводжує вантаж на всьому шляху перевезення до станцiї призначення.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.